ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหารของกลุ่มแม่บ้านตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / พัชรินทร์ คำใจสู้ / 2544 /Full Text
Subject
การปนเปื้อนในอาหาร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
อาหารกับสารเคมี
กลุ่มแม่บ้าน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
642 ความรู้และทัศนคติของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / กิติศักดิ์ ปานะโปย / 2544 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบล
643 ความรู้และทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อพืชตัดแต่งพันธุกรรม / ฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์ -- ทัศนคติ
การตัดแต่งพันธุกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
พันธุกรรม
พืชอาหาร -- เชียงใหม่
644 ความรู้และทัศนคติต่อยาบ้าในนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อัมพร จันคำ / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ยากระตุ้นประสาท
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public health
Narcotics
Amphetamines
Students -- Chiang Mai
645 ความรู้และทัศนคติต่ออาหารธรรมดาและอาหารเฉพาะโรคของผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นวลพรรณ บางทิพย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อาหารสำหรับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อายุรศาสตร์
โภชนบำบัด
646 ความรู้และบริโภคนิสัยของผู้ที่รับประทานอาหารเจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รัชดาภรณ์ เสนางาม / 2544 /Full Text
Subject
Vegetarians -- Chiang Mai
Macrobiotic diet
อาหารเจ
มังสวิรัติ
บริโภคนิสัย
เชียงใหม่ -- ประชากร -- โภชนาการ
647 ความรู้และปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ในการสั่งจ่ายยาต้านจุลชีพ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จังหวัดมุกดาหาร / เบญจมา ชัยสันติตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
สถานีอนามัย
ปฏิชีวนะ
ยา
บุคลากรสาธารณสุข
Anti-infective agents
Drugs -- Prescribing -- Mukdahan
Health officers -- Mukdahan
648 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง / เยาวภา ดอนกิจภัย / 2544 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
อาหาร
วัยรุ่น -- ลำปาง
649 ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน / กฤตติวัฒน์ เมืองวงค์ / 2544 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- บ่อเกลือ (น่าน)
การอนุรักษ์ธรรมชาติ -- บ่อเกลือ (น่าน)
นักเรียนประถมศึกษา -- บ่อเกลือ (น่าน)
650 ความรู้และพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันสารฟลูออไรด์ : กรณีการทำเหมืองแร่ฟลูออไรด์ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ประพาส วนาศิริ / 2544 /Full Text
Subject
เหมืองแร่ -- แม่ฮ่องสอน
ฟลูออไรด์
651 ความวิตกกังวลของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 / ภาวินี ชุ่มใจ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักกีฬา
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
652 ความสนใจที่มีต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา จังหวัดน่าน / ปริยาณี หวั่นท๊อก / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- น่าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
653 ความสนใจในการติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจจากสื่อมวลชน ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อัญชลี ขนาบศักดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ -- นักศึกษา
สื่อมวลชนกับเยาวชน -- เชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์ -- ข้อมูล
654 ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย / รำไพ ศรีทองอ่อน / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
655 ความสนใจในการเลือกประกอบอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ / กอฤทัย อยู่เจริญ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
อาชีพ
ความสนใจทางอาชีพ -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
656 ความสนใจและโอกาสของประชาชนรอบเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลองเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ชนสิษฎ์ กาญจนภาคิน / 2544 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แพร่
การมีส่วนร่วมของประชาชน
657 ความสัมพันธ์ของการรับรู้ราคา ตรายี่ห้อสินค้า และการรับรู้อิทธิพลของผู้อื่นกับความเต็มใจซื้อเสื้อผ้ามีตรายี่ห้อของผู้บริโภค / ศิริพงษ์ จีนะบุญเรือง / 2544 /Full Text
Subject
เสื้อผ้า -- ราคา
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
658 ความสัมพันธ์ของความมั่นคงในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม และความเชื่อในการเผชิญเหตุการณ์กับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่กำลังจะถูกแปรรูป / ดาริกา เฉลยถ้อย / 2544 /Full Text
Subject
ความมั่นคงในการทำงาน
ความเชื่อมั่น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
659 ความสัมพันธ์ของความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการของครู ในจังหวัดเชียงใหม่กับการเลือกซื้ออาหาร / ทับทิม ก้อนคำ / 2544 /Full Text
Subject
โภชนาการ
ครู -- โภชนาการ
อาหาร -- การจัดซื้อ
660 ความสัมพันธ์เชิงพหุระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความคาดหวังในค่าตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ / ปัทมาพร เรี่ยมพานิชย์ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา -- ข้าราชการและพนักงาน
ค่าจ้าง -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่ -- ค่าจ้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60