ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จังหวัดลำปาง / เอนก หยุนแดง / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ลำปาง
ข้าราชการตำรวจ -- ลำปาง
ข้าราชการตำรวจ -- ความพอใจในการทำงาน
ตำรวจ -- ความพอใจในการทำงาน
622 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมทางหลวง สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) / เสน่ห์ พิพิธภัณฑ์ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
623 ความพึงพอใจในสุขภาพ และความเต็มใจจ่ายค่ารักษาพยายบาล สำหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ของผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ / ชิดศุภางค์ ตัจฉนีกุล / 2544 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์การแพทย์ -- เชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- ค่าใช้จ่าย
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
624 ความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษาและนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักกีฬา
นักกีฬา -- เชียงใหม่
จรรยามารยาท
บุคลิกภาพ
625 ความไม่สอดคล้องระหว่างบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ และที่ปรารถนากับความสำเร็จในการได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9000ISO 14000 / ไกรสิงห์ ปาณสมบูรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
ไอเอสโอ 9000
การรับรู้
ความสำเร็จ
626 ความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / วิจารณ์ ฉลอม / 2544 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
ป่าไม้และการป่าไม้
627 ความร่วมมือของประชาชนกับประสิทธิผลการปราบปรามยาบ้าของตำรวจในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงราย / ปวีณ ทองสมบูรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- เชียงราย
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตำรวจ -- เชียงราย
628 ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดเชียงใหม่ / ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
อาหารสำหรับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- โภชนาการ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- โภชนบำบัด
บริโภคกรรม
629 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / พรพิมล บุญโคตร / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- โภชนาการ -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
630 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับอาหารที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุในเด็กที่มารับบริการทันตกรรมที่ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / บัวแก้ว ดวงทิพย์ / 2544 /Full Text
Subject
ฟันผุในเด็ก -- เชียงใหม่
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล -- เชียงใหม่
631 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / ต่อพันธุ์ เถื่อนถ้ำ / 2544 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
632 ความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ / ชายันต์ คำมา / 2544 /Full Text
Subject
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- หล่มเก่า (เพชรบูรณ์)
ยากำจัดศัตรูพืช -- หล่มเก่า (เพชรบูรณ์)
เกษตรกร -- หล่มเก่า (เพชรบูรณ์)
633 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบใหม่ ของครูประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนา สุเทนะ / 2544 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
634 ความรู้ความเข้าใจในการดำเนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน / วิมลวรรณ รชตะไพโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
ครูประถมศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียนเอกชน -- ลำพูน
635 ความรู้ทางโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / พงษ์ลดา นวชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
อาหารสำหรับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ไตวายเรื้อรัง -- โภชนบำบัด
636 ความรู้และการปฏิบัติการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูกระเทียมของสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมฝาง จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / อดุลย์ ชัยชนะ / 2544 /Full Text
Subject
สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมฝาง จำกัด
ยาฆ่าแมลง
กระเทียม
637 ความรู้และการรักษาพยาบาลพื้นบ้านของชาวลีซู : มิติทางวัฒนธรรมของการจัดการทรัพยากรชีวภาพ / วิเชียร อันประเสริฐ / 2544 /Full Text
Subject
ลีซู -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ชาวเขา -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
638 ความรู้และความเข้าใจของประชาชนในแขวงเม็งรายเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / เสน่ห์ สุรินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
639 ความรู้และความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / สยามล ชัยรัตนอุดมกุล / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ไทย
640 ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับฉลากโภชนาการของโรแทเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริลักษณ์ ไชยวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรแทเรียน
โภชนาการ -- เชียงใหม่
ฉลาก -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60