ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมความเจ็บป่วยของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ธัญญลักษณ์ ไชยรินทร์ / ธัญญาลักษณ์ ไชยรินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
สุขภาพ
ความเชื่อ
Dissertations, academic -- nursing
Health
Lung diseases, obstructive
582 ความเชื่อด้านอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดเชียงใหม่ / จัญจุรา วาฤทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
อาหารสำหรับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- โภชนาการ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- โภชนบำบัด
583 ความตระหนักในปัญหาโรคเอดส์และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของหญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการบาร์เบียร์เชียงใหม่ / ดรุณี ร่องพืช / 2544 /Full Text
Subject
โสเภณี -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรมทางเพศ
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
584 ความตระหนักและจิตสำนึกในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน สำหรับระบบประปาชนบทของประชาชนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง / กฤษณะ ไพโรจน์กุล / 2544 /Full Text
Subject
แหล่งน้ำ -- ลำปางปาน
การจัดการคุณภาพน้ำ -- ลำปางปาน
คุณภาพน้ำ -- ลำปางปาน
ประปา -- ลำปางปาน
585 ความต้องการของชุมชนช่างเคี่ยนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน / ศรีไพร อินถา / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
586 ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนประสมทาง การตลาดของเว็บไซต์บริการการศึกษาของไทย / พัชนี เปลี่ยนเกิด / 2544 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์
นักเรียนมัธยมศึกษา
587 ความต้องการของบุคลากรในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย / สุภาพร ญาณสาร / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย -- การบริหาร
588 ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / อังคณา โสภณ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
589 ความต้องการของพยาบาลโรงพยาบาลลำปางในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / สมพร เลิศวิริยเสถียร / 2544 /Full Text
Subject
สมคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
590 ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จันทนา เกิดสุวรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Organizations
591 ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรตำบล ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / วรงค์ ไตรพิทักษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์
อินทรียวัตถุ
เกษตรตำบล -- ไทย (ภาคเหนือ)
592 ความต้องการซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2544 / สถาพร ศรประสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
593 ความต้องการในการพัฒนาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน / บุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
594 ความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / รัชนี แสงศิริ / 2544 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- ลำปาง
การบัญชี -- ลำปาง
595 ความต้องการในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของชาวเขาเผ่ามูเซอดำ หมู่บ้านดอยปู่หมื่นใน ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / พยุงศักดิ์ ไชยกอ / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม
เกษตรกร
ชาวเขา
มูเซอดำ
หมู่บ้านดอยปู่หมื่นใน (เชียงใหม่)
596 ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย / สุนิศา สุขตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล -- เชียงใหม่
การดูแลขั้นวิกฤต -- เชียงใหม่
การตาย
ความเศร้า -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Grief
Death
597 ความต้องการบริการให้คำปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / อรอินทร์ พงษ์สุวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลป่างิ้ว
การให้คำปรึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
598 ความต้องการมีส่วนร่วมจัดการประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / บุญยิ่ง จอมงาม / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน
การมีส่วนร่วมทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบล
599 ความต้องการและความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริลักษณ์ ชมภูรัตน์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
พลศึกษาสำหรับเด็ก
พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ชุมชน
600 ความต้องการสารสนเทศผ่านสื่อมวลชนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของเกษตรกรในสมาคมสวนส้มร่วมพัฒนา / ธนัญชย์ ดำขำ / 2544 /Full Text
Subject
สมาคมสวนส้มร่วมพัฒนา
เกษตรกร -- บริการสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศ
สื่อมวลชน
เครือข่ายสารสนเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60