ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การจัดการขยะชุมชน : กรณีบ้านดงม่อนกระทิง เทศบาลนครลำปาง / ธนาพร ประสิทธิ์นราพันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง -- การกำจัดของเสีย
การกำจัดขยะ -- ลำปาง
ขยะ -- ลำปาง
บ้านดงม่อนกระทิง (ลำปาง)
42 การจัดการด้านสินค้าคงคลังในกิจการวัสดุก่อสร้าง : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซิ้น เชียง หลี (สาขา) / ศักดิ์ชัย บูรณพันธุ์ศรี / 2544 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดการ
43 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาอ่างเกบน้ำแม่ยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / อนันทชาต เขียวอุ่ม / 2544 /Full Text
Subject
ทรัพยากรทางน้ำ -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
น้ำในการเกษตร -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
อ่างเก็บน้ำแม่ยาว (ลำปาง)
44 การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง / ประวิทย์ เรืองจรัส / 2544 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- งาว (ลำปาง)
ทรัพยากรป่าไม้ -- งาว (ลำปาง)
ป่าชุมชน -- งาว (ลำปาง)
ชุมชนลุ่มน้ำงาว (ลำปาง)
45 การจัดการธุรกิจบ้านพักแบบชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / สมศักดิ์ เตชะเอราวัณ / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
ธุรกิจการท่องเที่ยว
บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)
46 การจัดการปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / วันชัย มธุรวาทิน / 2544 /Full Text
Subject
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ลุ่มน้ำป่าสัก
47 การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาการจัดการป่าต๋าว (ป่าลูกชิด) กลุ่มภูสัน ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / ไสว ช่างเงิน / 2544 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- ท่าวังผา (น่าน)
การจัดการป่าไม้ -- ท่าวังผา (น่าน)
ต๋าว -- ท่าวังผา (น่าน)
48 การจัดการพื้นที่ภายในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว / นพมาศ สุทธิพงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -- เชียงใหม่
49 การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่า / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ความเสี่ยง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
Nurses
50 การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาในวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / เจริญ มณีจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ช่างอุตสาหกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
51 การจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / กรองจิตร เตจ๊ะวงค์ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด
การศึกษาพิเศษ -- ฮอด (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ฮอด (เชียงใหม่)
52 การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ของชุมชนบ้านกลาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ไพโรจน์ อาจิริยะ / 2544 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ทรัพยากรป่าไม้ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ป่าชุมชน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ชุมชนบ้านกลาง (ลำปาง)
53 การจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อระบบธุรกิจของข้าวกล้องในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / รัตนา ก้วยเจริญพานิชก์ / 2544 /Full Text
Subject
ข้าวกล้อง -- การผลิต
ข้าวกล้อง -- การตลาด
54 การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนารี ขัดสี / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
55 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา : ศึกษากรณีโครงการร่มโพธิ์ วัดอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วินัย ศรีเรือง / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
เด็กจรจัด -- เชียงใหม่
เด็กกำพร้า -- เชียงใหม่
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง -- เชียงใหม่
โครงการร่มโพธิ์
56 การจัดการสถานพักแรมราคาประหยัด : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พิมพรรณ ขอดเฝือ / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรม
57 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานบดย่อยพลาสติกในจังหวัดเชียงใหม่ / สิริพัฒน์ ประดับศรีเดช / 2544 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
โรงงาน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
โรงงานบดย่อยพลาสติก
58 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ / เบญจวรรณ พงศ์มัฆวาน / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
59 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / พะเยาว์ พิกุลสวัสดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
60 การจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก / รัชณีย์ ธนะวดี / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดสวนดอก
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอนแบบบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60