ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของนักศึกษากฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ / เสริมเกียรติ จันทรศัพท์ / 2544 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
562 ความคิดเห็นของเกษตรกรบนที่สูงต่อกิจกรรมการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ / พร้อมภัณฑ์ พงษ์พูล / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- เชียงใหม่
ยาเสพติด -- การควบคุม
เกษตรที่สูง
563 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ต่อระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ / อรัญญา ศรีพิฑูรย์ / 2544 /Full Text
Subject
ระบบอีดีไอ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
โรงงาน
การส่งออก
การสื่อสารข้อมูล
564 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ต่อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป / ศรีลา บุญระหงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร
การศึกษา -- การบริหาร
565 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเรื่องศักยภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) / นงเยาว์ ใจห้อ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
566 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม / ธนพงศ์ มงคล / 2544 /Full Text
Subject
จริยธรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จริยธรรม -- การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
บิดามารดา
567 ความคิดเห็นของผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการดำเนินงานของศูนย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / วิชัย ศรีโพธิ์งาม / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เทคโนโลยีการเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
568 ความคิดเห็นของพนักงานบัญชี ที่มีต่อระบบบัญชี เอส เอ พี ในบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด / วัฒนชัย คล้ายจินดา / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง
การก่อสร้าง -- การบัญชี
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
569 ความคิดเห็นของลูกจ้างบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือต่อการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการประกันสังคมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / ธน วงศ์จีนาพันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ประกันสังคม -- ลำพูน
บริการทางการแพทย์ -- ลำพูน
570 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยของพนักงานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ตุลา ลีฬหาชีวะ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หนี้ -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
571 ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารทางเพศและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง / สุปรียา รามการุณ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคตรัง -- นักศึกษา
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Sex behavior
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
เพศ -- ข้อมูล
572 ความเครียดของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 / รังสิมันต์ แสนภักดี / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักกีฬา
นักกีฬา -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
573 ความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อุไร วิรุฬห์วิริยางกูร / 2544 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
574 ความเครียดในการทำงานของครูประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รจเรข วีรยวรรธน / 2544 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ครูประถมศึกษา -- การทำงาน -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
575 ความเครียดและการจัดการความเครียดของตัวแทนประกันชีวิตบริษัท เอไอเอ จำกัด / ศจีนุช แดงไผ่ / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทเอไอเอ
ความเครียด
ประกันชีวิต
576 ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / ผ่องพรรณ วิโนจา / 2544 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
577 ความเคลื่อนไหวทางศาสนาของขบวนการธรรมทายาทในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ / ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น / 2544 /Full Text
Subject
การปฏิบัติธรรม
สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการอบรมธรรมทายาท
578 ความจำเป็นและความต้องการในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันของเด็กนักเรียนอายุ 12-14 ปี ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ / อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์ / 2544 /Full Text
Subject
ทันตกรรมจัดฟัน
นักเรียน -- อุตรดิตถ์
นักเรียน -- เชียงใหม่
Orthodontics -- Thesis
Orthodontics, corrective -- Thesis
579 ความฉลาดทางอารมณ์และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลภาครัฐ / นภาพร วิจารณ์ปรีชา / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
อารมณ์
580 ความเชื่อด้านสุขภาพและการบริโภคหมูกะทะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สุวรรณา นักพรานบุญ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
นักศึกษา -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
ความเชื่อ
หมูกะทะ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60