ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 ความเข้มแข็งอดทนและความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม / เบญจมาภรณ์ จันทโรทัย / 2544 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง
ความเครียด
สตรี
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Breast neoplasms
542 ความเข้ากันได้ของเทอร์โมไซฟอนพลาสติกชนิดเอชดีพีอีกับสารทำเย็น R113 และ R123 / ศศิธร ประกายวิทย์ / 2544 /Full Text
Subject
เทอร์โมไซฟอน
สารทำความเย็น
543 ความเข้าใจของคณาจารย์ทางการแพทย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการทำหน้าที่ ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / เรืองศรี ใจสมุทร / 2544 /Full Text
Subject
วุฒิสมาชิก
แพทย์ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
544 ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมชี้แนะให้คิด / มงคล คำดวง / 2544 /Full Text
Subject
ความเข้าใจในการอ่าน
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุดรธานี
545 ความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ต่อการจัดการเรียนการสอนตามระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 / สุภัทรา ตั้งธรรมากร / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา
นักเรียน
การเรียน
การสอน
546 ความคาดหวังของประชาชนในแขวงเม็งรายจากการให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ / เดือน แสวงหาทรัพย์ / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
547 ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อบทบาทของครูสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / ศรีกุล ยอดชุมภู / 2544 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
ครูมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
548 ความคาดหวังของผู้เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 ของจังหวัดพะเยา เกี่ยวกับคุณสมบัติและบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / พรพิมล ภาชนะ / 2544 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- พะเยา
การเลือกตั้ง -- พะเยา
549 ความคาดหวังของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ต่อบทบาทของสหภาพแรงงาน / กิตติศักดิ์ วิมลสันติรังษี / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สหภาพแรงงาน
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
550 ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองเชียงราย / อำไพ จันทร์เงิน / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองเชียงราย
เทศบาล -- เชียงราย
พนักงานเทศบาล -- เชียงราย
ผู้บริหารเทศบาล
551 ความคาดหวังของสังคมกับพฤติกรรมและบทบาทความเป็นผู้หญิงในชุมชน / ศศิธร ไชยชนะ / 2544 /Full Text
Subject
สตรี -- ลำพูน -- ภาวะสังคม
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- ลำพูน
552 ความคาดหวังด้านการปฏิรูปการศึกษาของข้าราชการครู อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / จำลอง มหาวงศ์ทอง / 2544 /Full Text
Subject
ครู -- ทัศนคติ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การปฏิรูปการศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
553 ความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศในศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด / วงจันทร์ จันทรวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ
อาชีพ -- เชียงใหม่
554 ความคาดหวังในศักยภาพของทนายความที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย / ศักดา ศิลประสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
สภาทนายความแห่งประเทศไทย
ทนายความ -- การฝึกอบรม
555 ความคาดหวังและความเป็นจริงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / อดุลย์ ทวีชัย / 2544 /Full Text
Subject
กระทรวงศึกษาธิการ
การปฏิรูปการศึกษา
556 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน / อุดมศักดิ์ แนวจิตร / 2544 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลำปาง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ลำปาง
นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ -- ลำปาง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
557 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการบริการการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / พรทิพย์ เดชนิติรัตน์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ภาษาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
558 ความคิดทางปรัชญาในพิธีกรรมข้าวของล้านนา / ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
ข้าว -- แง่ศาสนา
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
559 ความคิดทางปรัชญาในฟิสิกส์สมัยใหม่ / วีระ บูรณะบัญญัติ / 2544 /Full Text
Subject
อภิปรัชญา
ญาณวิทยา
ฟิสิกส์ -- ปรัชญา
560 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอำนาจการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ / สงกรานต์ ราชธานี / 2544 /Full Text
Subject
ค่าจ้างขั้นต่ำ -- บุรีรัมย์
กฎหมายแรงงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60