ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การอบแห้งลำไยแบบแกะเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบสลับทิศทางลมร้อน / สุนีย์รัตน์ ตุ้ยดา / 2544 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งแบบสลับทิศทางลมร้อน
522 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา / จิราภา มณีวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
523 การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพของธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา / นัยนา เหลี่ยมวานิช / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
การควบคุมคุณภาพ
พนักงานธนาคาร
ธนาคารและการธนาคาร -- น่าน
524 การออกแบบท่อความร้อนวงรอบแบบปั๊มคาปิลลารีสำหรับระบบสะสมพลังงานความร้อนในรูปน้ำแข็ง / ธีระศักดิ์ หุดากร / 2544 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
พลังงานความร้อน
ปั๊มความร้อน
525 การออกแบบวงจรกรองอนาลอกแบบอัตโนมัติโดยใช้เจนเนติกอัลกอริทึม / ธานินทร์ เอื้อรักสกุล / 2544 /Full Text
Subject
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
จีเนติกอัลกอริทึม
526 การออกแบบสร้างชุดปฏิบัติการการวัดสีและโชติมาตรปรากฏของดาวฤกษ์ ด้วยเทคนิค ซีซีดี โฟโตเมตรี / บัณฑิต หอมจำปา / 2544 /Full Text
Subject
ดาวฤกษ์
การวัดสี
การวัดแสง
ซีซีดีโฟโตเมตรี
527 กิจกรรมกลุ่มฝึกการแสดงออกที่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ / วิชญา ไชยเทพ / 2544 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
ความนับถือตนเอง
528 กิจกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / มานพ วรรณวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงใหม่
529 กิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา / เสาวลักษณ์ เรืองศรี / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา -- นักศึกษา
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
กิจกรรมทางการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
530 ขวัญของข้าราชการสำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ / แสงอุทัย สุวรรณโชติ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
531 ข้อจำกัดของการนำใช้ ISO 14001 ในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา / วิวัฒน์ อินทรมุสิก / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ไอเอสโอ 14001
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน
532 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลน่าน / ลำดวน พัฒนศิษฏางกูร / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
พยาบาล
การพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nursing diagnosis
Nursing
533 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมของเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะที่มีการยุบตัวเป็นศูนย์ / ปิติวัฒน์ วัฒนชัย / 2544 /Full Text
Subject
คอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย
534 ข้อเสนอปรับปรุงวิธีการออกแบบส่วนผสมเอซีไอสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแม่เมาะ / พัลลภ มาศรักษา / 2544 /Full Text
Subject
คอนกรีต
คอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย
ขี้เถ้าลอย
535 คนชายขอบกับกระบวนการสร้างเวทีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากร / เนตรดาว ยั่งยุบล / 2544 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางสังคม -- เชียงใหม่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ทรัพยากรธรรมชาติ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ปกาเกอะญอ
536 ความกลัวของเด็กวัยเรียนขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สมปอง วงษาสุข / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลพบุรี
ความกลัว
นักเรียน -- ลพบุรี
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Child, hospitalized
537 ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง / ดรุณี จงประสิทธิ์กุล / 2544 /Full Text
Subject
ทรัพยากรป่าไม้ -- พะเยา
ความขัดแย้งทางสังคม
ชุมชน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
538 ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอย ภายใต้แนวคิดประชาสังคม : กรณีศึกษา ชุมชนกำแพงเมือง เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง / อโนชา วิปุลากร / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
ขยะ -- ลำปาง
การจัดการของเสีย -- ลำปาง
539 ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมูลฝอยในบ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กิ่งกาญจน์ บุญมา / 2544 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
ชุมชน
Dissertations, academic -- Public health
Garbage -- Chiang Mai
Community -- Chiang Mai
Waste management -- Chiang Mai
540 ความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านท่าโป่ง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐชัย ชีวะศิริ / 2544 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
ชุมชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60