ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ที่มีลิแกนด์เป็นไธโอยูเรียและไนโตรเจน โดเนอร์ / พิเชษฐ์ เหล็กเพชร / 2544 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน
ทองแดง
ไธโอยูเรีย
ไนโตรเจน โดเนอร์
ลิแกนด์
502 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของไฮโดรเจลที่มีพอลิอะคริลาไมด์เป็นองค์ประกอบ สำหรับใช้ทดแทนผิวหนังแบบชั่วคราว / รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์ / 2544 /Full Text
Subject
ไฮโดรเจล -- การวิเคราะห์
พอลิอะคริลาไมด์
ผิวหนัง
บาดแผลและบาดเจ็บ
503 การสั่นสะเทือนแบบอิสระและการกระจายแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวของอาคารระบบพื้นไร้คานในเชียงใหม่ / สราวุธ ขัดทอง / 2544 /Full Text
Subject
คาน
อาคาร -- การสั่นสะเทือน
การออกแบบสถาปัตยกรรม
อาคาร -- การป้องกัน
การสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหว
504 การสำรวจทัศนคติของผู้บริหารชาวต่างชาติที่มีต่อช่างเทคนิคไทย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / ชกาธิป เกียรติดุริยกุล / 2544 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ช่างอุตสาหกรรม -- ลำพูน
นักบริหาร -- ทัศนคติ
505 การสำรวจพฤติกรรมและการรับรู้ของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับโรคเอดส์ / ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน / 2544 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การรับรู้
เพศสัมพันธ์
506 การสื่อสารเพื่อการเลือกคู่ของกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวกลางคืน / วิชุลดา มาตันบุญ / 2544 /Full Text
Subject
การเลือกคู่ครอง
วัยรุ่น -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การสื่อสาร
ดิสโกเธค -- เชียงใหม่
507 การเสริมทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมห้องปฏิบัติการทางภาษาในโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ระเบียบ รังแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
508 การเสริมสร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ของเล่น
นักเรียนประถมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
509 การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารสัตว์ปีก / รุ่งนภา ลิ้มเจริญพร / 2544 /Full Text
Subject
สัตว์ปีก -- อาหาร
เอนไซม์ไฟเตส
510 การแสดงออกของยีนของเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์จาก เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์ ทีพี 811 / พัชณี แสงทอง / 2544 /Full Text
Subject
ไลเปส
เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย
ยีน
น้ำพุร้อนเทพพนม (เชียงใหม่)
511 การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น ในเขตเมืองเชียงราย / วันเฉลิม สาระไชย / 2544 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
วัยรุ่น
512 การหาปริมาณที่เหมาะสมของเถ้าลอยสำหรับอิฐดินซีเมนต์ / ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ / 2544 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์
อิฐ
ดิน
ขี้เถ้าลอย
513 การหาลักษณะเฉพาะบางประการของไซลาเนสจากเอนโดไฟติกฟังใจและการทำให้บริสุทธิ์ / นคร หน่อแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ไซลาเนส
สมุนไพร
514 การหาเส้นทางแบบพลวัตในเครือข่ายเอทีเอ็มโดยใช้จีนีติคอัลกอริทึมและเครือข่ายประสาท / ณัฐวุฒิ บูลย์ประมุข / 2544 /Full Text
Subject
เอทีเอ็ม (การสื่อสารข้อมูล)
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
515 การให้คุณค่าต่อสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดเชียงใหม่ : ความหมายและบริบททางสังคม และวัฒนธรรม / ธนัชพร บุญเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
ทันตานามัย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dental Health -- Chiang mai -- Research
Oral health -- Chiang mai -- Research
Dental Hygine -- Chiang mai -- Research
516 การอนุมานค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสองพารามิเตอร์ / จุไรรัตน์ อาจแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์สถิติ
การแจกแจงเอกซ์โปเนนเชียล
ความน่าจะเป็น
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
517 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวเขาเผ่าลีซอ บ้านขุนแจ๋ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / ประคอง ยอดหอม / 2544 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงใหม่
ชาวเขา
ลีซอ
518 การอนุรักษ์โบราณสถานเชิงสถาปัตยกรรมในเขตกำแพงเมืองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่ / อุไรวรรณ อ่อนอุไร / 2544 /Full Text
Subject
โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
สถาปัตยกรรม
กำแพงเมือง -- เชียงใหม่
519 การอนุรักษ์ป่าชายเลนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง / อรวรรณ เทียนดี / 2544 /Full Text
Subject
กุ้งกุลาดำ -- การเลี้ยง -- ระยอง
เกษตรกร -- ระยอง
ป่าชายเลน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน -- ระยอง
520 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากต้นต๋าวในป่าโดยชุมชนบ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน / ชาติชาย ธราวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- ท่าวังผา (น่าน)
ต๋าว -- ท่าวังผา (น่าน)
ชุมชนบ้านน้ำกิ (น่าน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60