ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊กสำหรับกระบวนวิชาเทคโนโลยีและการศึกษาร่วมสมัย / สุกัญญา กิ่งก้าน / 2544 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักศึกษาบัณฑิต -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์
482 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊กสำหรับกระบวนวิชาวัสดุกราฟิกเพื่อการศึกษา สุริศา พนาวัลย์สัมบัติ / สุริศา พนาวัลย์สมบัติ / 2544 /Full Text
Subject
วัสดุกราฟิค -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การศึกษา -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
483 การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์สำหรับการปรับสภาพน้ำ / สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ / 2544 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวิเคราะห์
484 การสร้างแบบฝึกการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รัตนา ใจเสมอ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
485 การสร้างแบบฝึกหัดบนเครือข่ายอินเทอร์เนตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน : กรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / วรรณวิมล นาดี / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. ศูนย์คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต
การเขียน
การสอน
486 การสร้างแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / แสงหล้า โปธา / 2544 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
487 การสร้างแบบวัดคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / คมกฤช ใจคำปัน / 2544 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จริยธรรม
488 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา / ประภาศรี สุทะปา / 2544 /Full Text
Subject
ครูคณิตศาสตร์ -- เชียงใหม่ -- การประเมิน
การสอน -- การประเมิน
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
489 การสร้างระบบการจัดการธุรกิจในตลาดอี-คอมเมิร์ซ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก / พิมพ์หทัย บำรุงกิจ / 2544 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเตอร์เน็ต
ธุรกิจ
490 การสร้างรูปแบบโครงการเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ / จงประนอม ศรีพรหมมา / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ -- การศึกษา
รายได้
นักศึกษา -- รายได้
491 การสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จันทร์ศรี จันทร์คำ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนพุทธิโสภณ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
492 การสอนซ่อมเสริมเรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / เกรียงศักดิ์ สุภากาศ / 2544 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสอนซ่อมเสริม
การหาร
493 การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เพื่อการอ่านและการเขียนภาษาล้านนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 / ศิริ ผิวชัย / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาล้านนา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาล้านนา -- การอ่าน
ภาษาล้านนา -- การเขียน
494 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม / บุปผา เซียสกุล / 2544 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม
ตรีโกณมิติ
495 การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน / กฤษฎา ยาใจ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งช้าง
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ทุ่งช้าง (น่าน)
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ทุ่งช้าง (น่าน)
ปริมาตร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทุ่งช้าง (น่าน)
496 การสอนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศรราม จ่ามาตย์ / ศรราม จ่ามมาตย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
497 การสังเคราะห์ 3-อะเซทอกซี-2-เมธิลีน-4-ไซโคลเพนทีโนน / ธีรพันธ์ มาจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์
สารเคมี
498 การสังเคราะห์งานวิจัย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2536-2543 / สุทธา รัตนศักดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การสอน -- วิจัย
ภาษาไทย -- แบบเรียน -- การวิเคราะห์
499 การสังเคราะห์แบเรียมเซอร์โคเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธีทางเคมีเชิงสารละลาย / ภคนันท์ วรรณวัต / 2544 /Full Text
Subject
แบเรียมเซอร์โคเนต -- การวิเคราะห์
อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
500 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารเชิงซ้อนประเภทเฮเทอโรโบเมตัลลิกของโลหะแทรนซิชันแถวที่ 1 บางตัวกับทอลิล -4- คาร์บิไธโออิก แอซิด / ประวัติ เกิดจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
โลหะแทรนซิชัน
สารประกอบเชิงซ้อน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60