ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การศึกษาพอลิแลคติคแอซิดที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ควบคุมการปล่อยยา / วาสินี จันทร์นวล / 2544 /Full Text
Subject
โพลิเมอไรเซชัน
ยา
462 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อรา Cladosporium cladusporioides และเชื้อแบคทีเรีย Serratia marcescens ของสารสกัดจาก กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะนาวแป้น และมะนาวน้ำหอม / อุทุมพร ทองอินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
แกสโครมาโตกราฟี
สารต้านเชื้อรา -- การวิเคราะห์
สารต้านแบคทีเรีย -- การวิเคราะห์
กระชาย
ฟ้าทะลายโจร
มะนาว
463 การศึกษาลักษณะการใช้ภาษาพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หนังสือพิมพ์
464 การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับไทศึกษาของนักวิชาการจีน ตั้งแต่ทศวรรษ 1930 - ทศวรรษ 1990 ไป๋ ชุน / ไป๋, ชุน / 2544 /Full Text
Subject
ไทศึกษา
ชาวไต -- จีน
465 การศึกษาวิเคราะห์เพลงตลกคำเมือง / พรพรรณ วรรณา / 2544 /Full Text
Subject
เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
การวิเคราะห์เพลง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
466 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมบทซอของบัวซอน เมืองพร้าว / อรพิน ลือพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
ซอ -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ประวัติและวิจารณ์
เพลงพื้นเมือง -- ประวัติและวิจารณ์
467 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
468 การส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งแบบมีสัญญาของเกษตรกรในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก / สมอ ฝอยทอง / 2544 /Full Text
Subject
มันฝรั่ง -- การปลูก
เกษตรกร -- พบพระ (ตาก)
469 การส่งเสริมกิจกรรมการใช้ห้องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย / สุนีย์ จุ่งดิลก / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ห้องสมุด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย
ห้องสมุดโรงเรียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
470 การส่งเสริมความคิดเชิงวิจารณ์และความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้ / อุมา เกียรติศิริโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
471 การส่งเสริมความรู้คำศัพท์ ความคงทนในการจำคำศัพท์ และความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้สมุดจดคำศัพท์ / อรชุมา หลิมศิริวงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
472 การสนับสนุนของที่ทำงานในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน / สุพัตรา สุทธิประภา / 2544 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Breast Feeding
Work
473 การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการเลิกหรือกลับมาเสพของผู้ติดยาเสพติด / ขวัญหทัย รงคุปตวนิช / 2544 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด
การติดยาเสพติด
ยาเสพติด
สังคม
http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2544/hp0844kr_ch5.pdf -- บทที่ 5
474 การสรรหาและการคัดเลือกตัวแทนประกันชีวิตของผู้บริหารหน่วย : กรณีศึกษา บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทรี ศรีไทย / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์
ประกันชีวิต
475 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / กฤษดา สมวถา / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการศึกษา -- การคัดเลือกและสรรหา
476 การสร้างชุดฝึกสถานการณ์จำลองเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ / ดุสิต บูรณะพิมพ์ / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์สันดาปภายใน -- แบบจำลอง
เครื่องยนต์สันดาปภายใน -- ระบบเชื้อเพลิง -- แบบจำลอง
477 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สัตว์น่ารักในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / ธิดาทิตย์ จันคนา / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
478 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์หมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาผ้า การแต่งกายและสิ่งทอ / อุกฤษฏ์ วงศ์สัมพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ผ้า
การแต่งกาย
สิ่งทอ
479 การสร้างบทเรียนโมดูลวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นต้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ / จันทร์ฉาย ทองงาม / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
พื้นที่ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
480 การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก สำหรับกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์กับการศึกษา / สุจิตรา กุลพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักศึกษาบัณฑิต -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์
การศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60