ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับคะแนนความสามารถของครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ / ภาณุพงศ์ สืบศิริ / 2544 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
โครงงานวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
422 การวิเคราะห์หาปริมาณของ แคดเมียม ตะกั่วและ สังกะสีในเส้นผม / สุปรานี ไชยสงคราม / 2544 /Full Text
Subject
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
ผม
423 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ระเหยได้ในสารสกัดจากการกลั่นโมเลกุลของดอกการเวก / ทัศน์วรรณ แก้วแก่น / 2544 /Full Text
Subject
การสกัด (เคมี)
สารสกัดจากพืช -- การวิเคราะห์
ดอกการเวก
424 การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก / ขวัญฤทัย บุญยะเสนา / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- อุ้มผาง (ตาก)
อุปสงค์
425 การวิเคราะห์อุปสงค์สำหรับบัตรเอทีเอ็ม อดิศร ชุ่มอินทรจักร์ / อดิศร ชุ่มอินทร์จักร์ / 2544 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
อุปสงค์
426 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ / ปวีณกร แป้นกลัด / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
การเรียน
การสอน
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
427 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามแนวการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / กฤษณา พึ่งธรรม / 2544 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
วิจัยปฏิบัติการ
428 การศึกษากระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานโรงรถจักรสถานีรถไฟ จังหวัดลำปาง / จอมขวัญ นิ่มละออ / 2544 /Full Text
Subject
โรงรถจักรสถานีรถไฟ จังหวัดลำปาง
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ลำปาง
429 การศึกษาการแจกแจงพาเรโต / เพ็ญนภา สิงหพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
430 การศึกษาการต่อสายโซ่เพื่อเพิ่มน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพ / พูนศิริ ทิพย์เนตร / 2544 /Full Text
Subject
โพลิเมอไรเซชัน
โพลิเอสเตอร์
431 การศึกษาการเปลี่ยนวัฏภาคของสารเฟอร์โรอิเล็กทริกด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน / สุชีวัน นาบุญมี / 2544 /Full Text
Subject
เฟอร์โรอิเล็กทริกคริสตัล
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
432 การศึกษาขอบเขตของจำนวนแรมเซย์บางจำนวน / ปิยะนุช ศิริวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
กราฟ
ทฤษฎีจำนวนเลข
433 การศึกษาความบริสุทธิ์ของสารทำงานและคุณสมบัติการคืบของเทอร์โมไซฟอนแบบ เอชดีพีอี / โยธิน อนุชิตานุกูล / 2544 /Full Text
Subject
เทอร์โมไซฟอน
434 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รชตพรรณ ยงพานิช / 2544 /Full Text
Subject
อาหารเพื่อสุขภาพ -- การตลาด -- เชียงใหม่
การลงทุน -- เชียงใหม่
435 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงเรียนผลิตใบเลื่อยในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์คัทส์ / ปัทมา ปาเต็ล / 2544 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์คัทส์
เลื่อย -- การตลาด -- เกาะคา (ลำปาง)
เลื่อย -- เกาะคา (ลำปาง) -- การผลิต
การลงทุน -- เกาะคา (ลำปาง)
โรงงานผลิตใบเลื่อย
436 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำที่สัมพันธ์กับ ถิ่นที่อยู่แบบต่างๆ โดยใช้กับดักอีเมอร์เจนซ์ / ธรรมวัตร แก้วตาปี / 2544 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ
หนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
437 การศึกษาคาริโอไทป์ของปลาค้อ (สกุล Schistura) จากลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่ / เกรียงไกร สีตะพันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
ปลาค้อ
โครโมโซม
แม่น้ำปิง
438 การศึกษาคุณภาพของสุรากลั่นพื้นบ้านที่ผลิตในเขตภาคเหนือตอนบน / สุภมาส ไข่คำ / 2544 /Full Text
Subject
สุรา -- การกลั่น
สุรา -- การผลิต
439 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นไทยของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านแพะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / เปรมพร ขันติแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
กะเหรี่ยง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะสังคม
440 การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา / สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ / 2544 /Full Text
Subject
ชาดก
วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
พระอินทร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60