ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับการใช้เวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลต่างวัย / อักษราภัค แมนมาศวิหค / 2544 /Full Text
Subject
การบริหารเวลา
เวลา
402 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมเซรามิคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ระหว่าง พ.ศ. 2538-2542 / เพราพิลาส อินทรพาณิชย์ / 2544 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
เครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
403 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของร้านค้าสะดวกซื้อซีเล็คในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2539-2542 / ไพรพันธ์ ปันกองแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
404 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้บรรจุกระป๋องในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2542 / วรดา วรวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
ผลไม้กระป๋อง -- การตลาด -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง -- การตลาด
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร -- การตลาด
405 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมส่งออกผักและผลไม้แช่แข็งในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2543 : กรณีศึกษา บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) / เขมิกา คำนวน / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์
อุตสาหกรรมการเกษตร -- เชียงใหม่
ผัก -- การส่งออก
ผลไม้ -- การส่งออก
406 การวิเคราะห์ผลการนำนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นไปปฏิบัติ : กรณีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลของสุขาภิบาลในจังหวัดศรีสะเกษ / นคร พันธุ์สวัสดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ศรีสะเกษ
เทศบาล -- ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ -- การเมืองและการปกครอง
407 การวิเคราะห์ผลของคานเอ็นต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอ โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์ / สนธยา ทองอรุณศรี / 2544 /Full Text
Subject
คาน
กำแพงคอนกรีตบล็อก
ไฟไนต์เอลิเมนต์
408 การวิเคราะห์แผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์เพื่อตรวจหารอยฟันผุโดยใช้วิธีแบบที่ปรับรูปได้ / ประจวบ อินระวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
ทันตกรรม -- การวินิจฉัยโรค -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฟันผุ -- การวินิจฉัยโรค -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฟิล์มเอกซเรย์
409 การวิเคราะห์พลังงานลูกตุ้มประกอบเพื่อใช้ทดสอบแบบกระแทก / พัชรี ครองกิจศิริ / 2544 /Full Text
Subject
การกระแทก
พลังงาน -- การวิเคราะห์
ลูกตุ้ม
410 การวิเคราะห์เพื่อทำนายภาวะการนำไปสู่การล้มละลายของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย / วรการ ชูวีระ / 2544 /Full Text
Subject
ล้มละลาย
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย
411 การวิเคราะห์ภาพถนนเพื่อหาขอบทางโดยวิธีวิชวลคิว สมประเสริญ กิติวิริยกุล / สมประเสริฐ กิติวิริยกุล / 2544 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
ถนน
412 การวิเคราะห์มโนมติที่คลาดเคลื่อนในวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / มนตรี เชื้อพันธ์งาม / 2544 /Full Text
Subject
เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
413 การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของย่านธุรกิจการค้ากลางของเมืองเชียงใหม่ / บุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- การค้า
414 การวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอเรลลินในช่วงก่อนการออกดอกในยอดมะปรางพันธุ์ทูลเกล้า / สุธาสินี มณีทอน / 2544 /Full Text
Subject
มะปราง -- พันธุ์ทูลเกล้า
จิบเบอเรลลิน -- การวิเคราะห์
415 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับฝ่ายประมูลโครงการ : กรณีศึกษา บริษัทคูริฮารา ซินเท็ค จำกัด / อมรินทร์ รามดิษฐ์ / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทคูริฮารา ซินเท็ค
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
416 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา บริษัทไทยออยล์มารีน จำกัด / สุภาวรรณ ไชยมงคล / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทไทยออยล์มารีน -- การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
417 การวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการโดยวิธี SWOT / สมคะเน วีระสมิทธ์ / 2544 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
418 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบสูบน้ำรังสีแสงอาทิตย์แบบซาเวรี / ธวัชชัย ผึ่งไธสง / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องสูบน้ำ
เครื่องสูบน้ำแสงอาทิตย์
419 การวิเคราะห์เสียงร้องสื่อสารของนกในวงศ์นกปรอดและวงศ์นกเอี้ยงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / รัศมีพร จิระเดชประไพ / 2544 /Full Text
Subject
นกปรอด
นกเอี้ยง
การสื่อสาร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
420 การวิเคราะห์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ / สกุณา คงจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. คณะครุศาสตร์ -- หลักสูตร
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- หลักสูตร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60