ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การวิเคราะห์การทำงานของสายพานลำเลียงลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะ / คงศักดิ์ โกจะกัง / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องขนถ่ายลำเลียง
สายพาน
เหมืองแม่เมาะ
ลิกไนต์
382 การวิเคราะห์ความกว้างประสิทธิผลของแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบในโครงที่รับแรงทางด้านข้างโดยวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์แบบไม่เชิงเส้น / โสภณ คณิตจินดา / 2544 /Full Text
Subject
คาน
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
383 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอาคารห้องพักให้เช่าอาศัยสำหรับลูกจ้างนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน / ประวิช ตุงคะเสรีรักษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ที่อยู่อาศัย
อาคาร
โครงการอาคารห้องพัก
ลูกจ้าง -- ลำพูน
384 การวิเคราะห์ความไม่สำเร็จของการให้บริการเงินฝากปลอดภาษีของ ธนาคารกรุงไทย ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ / บุญชู เทพสุนทร / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร -- เชียงใหม่
385 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / พิกุล แซ่โล้ว / 2544 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
อิเล็กทรอนิกส์
การประเมินความเสี่ยง
386 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / น้ำฝน เสนางคนิกร / 2544 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
พลังงาน
การประเมินความเสี่ยง
387 การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในเย้าและลาฮู ด้วยไมโครแทเทลไลท์ / สิริสุดา สุทธิสารากร / 2544 /Full Text
Subject
โครโมโซม
เย้า
ลาฮู
388 การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของชุมชนแออัดในเขตเมืองเชียงใหม่ / ทัตยา เพ็ชรภู่ / 2544 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
389 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของบริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรมทางการบัญชีแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ณิยดา จั่นประภา / 2544 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
การบัญชี -- เชียงใหม่ -- อัตราผลตอบแทน
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่ -- การบัญชี
การบัญชี -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
บริษัท -- การบัญชี
390 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของโรงงานผลิตขนไก่ป่นในเขตภาคเหนือ / มนต์ชัย เหมประภา / 2544 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
ขนไก่ป่น -- ต้นทุนการผลิต
ขนไก่ป่น -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การผลิต
อาหารสัตว์
391 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจให้บริการอินเตอร์เนทในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นิคม ภู่สว่าง / 2544 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต -- ต้นทุนและประสิทธิผล
อินเตอร์เน็ต -- อัตราผลตอบแทน
การลงทุน -- เชียงใหม่
392 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสำเร็จรูป กิจการหนึ่ง / ศรีสวาท ประสิทธิ์วรเวทย์ / 2544 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม -- ต้นทุนการผลิต
ผ้าไหม
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
อุตสาหกรรมผ้าไหม
393 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไข่ไก่เพื่อการตัดสินใจ : กรณีศึกษา ฟาร์มสมควร จังหวัดพิษณุโลก / วินัย เหลืองวิโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
ไก่ไข่ -- พิษณุโลก -- ต้นทุนและประสิทธิผล
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ไก่ไข่ -- การผลิต
ฟาร์ม -- พิษณุโลก
394 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ / ปรีชา ศิริชาญ / 2544 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- ต้นทุนการผลิต
ก๊าซชีวภาพ
395 การวิเคราะห์ต้นทุนพลังงานของโรงไฟฟ้าผลิตร่วม / อำพรรณ ไชยบุญชู / 2544 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้า
พลังงาน
ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า -- ต้นทุนการผลิต
396 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการให้บริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สิทธิพงษ์ ไกรดาราธิกร / 2544 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
อินเตอร์เน็ต -- ต้นทุนการผลิต
อินเตอร์เน็ต -- ค่าใช้จ่าย
397 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
เฟอร์นิเจอร์ -- ต้นทุนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก -- ต้นทุนการผลิต
398 การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมถึงความยั่งยืนของระบบเกษตรในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก / บุญส่ง ธารศรีทอง / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
กะเหรี่ยง
ระบบเกษตรกรรม
399 การวิเคราะห์ประเด็นความผิด ที่ตรวจพบจากการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล ของสำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย / เดือนเพ็ญ ธเนศราภา / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงราย
ภาษีเงินได้
400 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุนของธุรกิจสินค้าเครื่องประดับเงินส่งออกในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / พงลดา บุญญสมภพ / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องเงิน -- เชียงใหม่ -- การตลาด
เครื่องประดับเงิน -- การตลาด
การลงทุน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60