ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การเกิดยอดและแคลลัสของหงส์เหินดอกขาวในสภาพปลอดเชื้อ / ธิดา ชยุติมันต์กุล / 2544 /Full Text
Subject
หงส์เหินดอกขาว
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
แคลลัส (พฤกษศาสตร์)
22 การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการประชาสังคม : ศึกษากรณี บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ / สุพิศ จันทะพิงค์ / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ประชาสังคม -- นครสวรรค์
23 การขยายพันธุ์ตะไคร้ต้นในสภาพปลอดเชื้อ / สุพรรณ สารภี / 2544 /Full Text
Subject
ตะไคร้ -- การขยายพันธุ์
24 การเข้าถึงบริการสังคมเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาชุมชนแออัดและบ้านใต้สะพานในกรุงเทพมหานคร / ศรัณยา เพชรโชติ / 2544 /Full Text
Subject
บริการสังคม
ชุมชนแออัด -- กรุงเทพฯ
คนจน -- สังคมสงเคราะห์
25 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ / ปัญญภัทร ภัทรกัณทากุล / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
จิตใจและร่างกาย
Dissertations, academic -- nursing
Activities of daily living
Happiness -- in old age
26 การเข้าสู่ตำแหน่งและความรู้ความเข้าใจของกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / เสน่ห์ ใจอุตม์ / 2544 /Full Text
Subject
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่) -- การบริหาร
27 การแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / ภัทรินณ์ อมฤตธรรม / 2544 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์ -- เชียงใหม่
หลักทรัพย์ -- เชียงใหม่
28 การคงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน (ซอ) ในจังหวัดเชียงใหม่ / สิรินุช วงศ์สกุล / 2544 /Full Text
Subject
ซอ
เพลงพื้นเมือง -- เชียงใหม่
29 การควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวด้วย สารโซเดียมเมตรไบซัลไฟต์ และน้ำมันหอมระเหยจากมัสตาร์ด / พรวิสาข์ บุญยงค์ / 2544 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์
น้ำมันหอมระเหย
มัสตาร์ด
30 การควบคุมทางสังคมของชุมชนขาวเขา สังข์เงิน / พระมณเฑียร / 2544 /Full Text
Subject
การควบคุมทางสังคม
ชาวเขา -- แม่วาง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
บ้านหนองเต่า (เชียงใหม่)
31 การควบคุมไฟป่าของประชาชน พื้นที่เขตกันชนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน / รณรงค์ เกิดนวล / 2544 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม
ไฟป่า -- ลำปาง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
32 การควบคุมโรคใบจุดและโรคใบไหม้ของสตรอเบอรี่โดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ / ยอดชาย นิ่มรักษา / 2544 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบจุด
โรคใบไหม้
จุลินทรีย์
33 การควบคุมโรครากเน่าและโรคโคนเน่าของสตรอเบอรี่โดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ / วิรัชนีย์ เต๋จ๊ะวันดี / 2544 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
โรคใบจุด
โรคใบไหม้
34 การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนอุณหภูมิสูงเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์จากข้าวกล้อง / ศิริลักษณ์ สันพา / 2544 /Full Text
Subject
จุลินทรีย์
อุณหภูมิสูง
แอลกอฮอล์
ข้าวกล้อง
35 การคัดเลือกบุคลากรของบริษัทนำเที่ยวประเภทนำนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มณนิภา ศรีลิ้มพงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
การสรรหาบุคลากร -- เชียงใหม่
บริษัทนำเที่ยว -- เชียงใหม่
36 การคัดเลือกสายพันธุ์ Aspergillus เพื่อผลิตไฮโดรเลสบางชนิดจากการหมักกากมัสตาร์ด / กฤช ตรองจิตต์ / 2544 /Full Text
Subject
เอนไซม์
ไฮโดรเลส
เชื้อรา
มัสตาร์ด
กากมัสตาร์ด
37 การคาดคะเนความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มตอกในชั้นดินเชียงใหม่ / พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม / 2544 /Full Text
Subject
เสาเข็ม
กำลังวัสดุ
ดิน -- เชียงใหม่
38 การเคลื่อนย้ายทางพื้นที่และการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / รณยุทธ ศรีน้อย / 2544 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
โรคเอดส์ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สันป่าตอง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
39 การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชนจังหวัดลำพูน / วิเศษ สุจินพรหม / 2544 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- ลำพูน
ป่าชุมชน -- ลำพูน
สตรี -- ลำพูน
40 การเคลือบไนไตรด์บนเหล็กกล้าทางการค้า / ฉัตรดนัย บุญเรือง / 2544 /Full Text
Subject
เหล็กกล้า
ไนไตรต์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60