ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การรับรู้และการตอบสนองของพยาบาลต่อสื่อสัญญาณทารกเกิดก่อนกำหนด / วรางคณา มหาพรหม / 2544 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
การรับรู้
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Perception
Response elements
Infant, premature
362 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุนีย์ เก่งกาจ / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Complications
Diabetes mellitus
เยาวชน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เบาหวาน -- ภาวะแทรกซ้อน
363 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้ป่วยวัณโรคโรงพยาบาลอุดรธานี / ชญาณิษฐ์ ปัญญาทอง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุดรธานี
วัณโรค -- ผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
การรับรู้ตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Tuberculosis
364 การรื้อปรับระบบราชการไทยกรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย / สิริรัตน์ แก้วเนตร / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
การรื้อปรับระบบ
การจัดธุรกิจ
ระบบราชการ -- ไทย
365 การรู้จำเสียงคำโดดด้วยโครงข่ายประสาทเทียม / กาญจนา ทองบุญนาค / 2544 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
การเรียนรู้
ความจำ
เสียง
366 การเรียนการสอนภาษา โดยวิธีหมวกความคิด 6 ใบ / วัลลภ สิริผ่องใส / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
367 การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ เอส ที เอ ดี ในวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น / สาคร แสนคำดี / 2544 /Full Text
Subject
การเรียน -- การรวมกลุ่ม
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
ช่างไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน
368 การเรียนพิเศษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / เสาวลักษณ์ มาวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
การเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
369 การเรียนเพื่อรอบรู้ของฮอทซคิสในการเรียนการสอน เรื่อง การควบคุมมอเตอร์ด้วยเครื่องควบคุมแบบโปรแกรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / สุเชษฐ สุวรรณทีป / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
การศึกษาทางอาชีพ -- ลำพูน
มอเตอร์ -- การศึกษาและการสอน
370 การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตากับเด็กปกติ ในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ / พูนศรี ยิ้มสาระ / 2544 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
คนตาบอด -- การศึกษา
การเรียน -- การรวมกลุ่ม
371 การเรียนรู้ทางการเมืองของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางอินเตอร์เน็ต / กฤษกร พบคีรี / 2544 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- กิจกรรมทางการเมือง
การเมือง
อินเตอร์เน็ต
372 การเรียนรู้ทางการเมืองผ่านสื่อของคนชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจเอก / คมสันต์ บุญทองโท / 2544 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการเมือง -- เชียงใหม่
สื่อมวลชน -- แง่การเมือง -- เชียงใหม่
สื่อมวลชนกับการเมือง
การเรียนรู้
373 การเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคของนักเรียนวัยรุ่นในเขตเมือง / รวีพร อัมโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
374 การลดการใช้พลังงานในการทำความเย็นโดยใช้ควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก / สุริยนต์ ชมดี / 2544 /Full Text
Subject
การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
ฟัสซีลอจิก
375 การเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กชาวกะเหรี่ยงอายุ 0-5 ปี ในหมู่บ้านพะมอลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / เสาวณีย์ โค้วตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
เด็ก -- การดูแล
พัฒนาการของเด็ก
กะเหรี่ยง
376 การเลือกผู้นำท้องถิ่นในชุมชนชนบท / ยุทธนา แสนขัด / 2544 /Full Text
Subject
ผู้นำชนบท -- พญาเม็งราย (เชียงราย)
ผู้นำชุมชน -- พญาเม็งราย (เชียงราย)
ชาวชนบท -- พญาเม็งราย (เชียงราย)
ชุมชนบ้านสบเปา (เชียงราย)
377 การวัดกระแสไอออนโดยใช้ทอรอยด์ทรานฟอร์เมอร์แบบกระแสตรง / ถิรนันท์ สอนแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
กระแสไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า
ไอออน
378 การวัดผลสำเร็จธุรกิจโดยระบบวัดผลการปฎิบัติงานเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / จักรชัย บุตรศรีคุ้ย / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น
โทรศัพท์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โทรคมนาคม -- ไทย (ภาคเหนือ)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การบริหารธุรกิจ
379 การวัดแรงต้านทางอากาศพลศาสตร์ของเมล็ดข้าวเปลือก / ชาญชัย เจริญรื่น / 2544 /Full Text
Subject
อากาศพลศาสตร์
ข้าวเปลือก
380 การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / มธุวลี พินิจมนตรี / 2544 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
ครัวเรือน -- กรุงเทพฯ
ครัวเรือน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60