ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การเมืองในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ / มธุรส ศิริสถิตย์กุล / 2544 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
การเมือง
342 การยอมจำนนของชุมชนต่อปัญหามลพิษจากฟาร์มปศุสัตว์ : กรณีบ้านป่าข่อยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธเนส ชาวนาทุ่ง / 2544 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
ปศุสัตว์ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
บ้านป่าข่อยเหนือ (เชียงใหม่)
343 การยอมรับของชุมชนในบทบาททางการเมืองของกลุ่มแม่บ้านในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / จรัส ช่างเรือน / 2544 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- เชียงของ (เชียงราย)
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงของ (เชียงราย)
แม่บ้าน -- เชียงของ (เชียงราย) -- กิจกรรมทางการเมือง
344 การยอมรับนวัตกรรมเตาเผาศพแบบห้องเผาไหม้คู่ของพนักงานฌาปนกิจ ประจำสุสาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / กฤษณะ เจริญพานิช / 2544 /Full Text
Subject
เตาเผาศพ -- เชียงใหม่
สุสานและฌาปนสถาน -- เชียงใหม่
ฌาปนกิจ -- เชียงใหม่
พิธีศพ -- เชียงใหม่
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
345 การยับยั้งการเจริญของราก่อโรคต่อผลลำไยโดยจุลินทรีย์ที่ผลิตไคติเนสและทนอุณหภูมิสูง / ศิริลาภา สมานมิตร / 2544 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
จุลินทรีย์
346 การแยกโปรตีน สารประกอบฟีนอลิค และเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสจากมัสตาร์ด / วรวิมล ตระการศิรินนท์ / 2544 /Full Text
Subject
เอนไซม์
โปรตีน
สารประกอบฟีนอลิค
โพลีฟีนอลออกซิเดส
มัสตาร์ด
347 การแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียทนร้อนจากถั่วเน่าที่สามารถผลิตกรดแกมมาพอลิกลูนามิก / รัศมิกร สิงห์เจริญ / 2544 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ถั่วเน่า
กรดแกมมาพอลิกลูตามิก
348 การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียทนความร้อนที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส / จุฑาธัญ ครุธดิลกานันท์ / 2544 /Full Text
Subject
เอนไซม์
เซลลูโลส
แบคทีเรีย
349 การแยกและการหาปริมาณอนุพันธ์ของไธโมไฮโดรควิโนนจากใบสันพร้าหอม / จุไรรัตน์ สมโชติ / 2544 /Full Text
Subject
ไธโมไฮโดรควิโนน -- การวิเคราะห์
สันพร้าหอม
โครมาโตกราฟีแบบคอลัมน์
350 การรณรงค์อย่างมีส่วนร่วมของสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด เพื่อส่งเสริมการบริโภคนม / กมลสร ลิ้มสมมุติ / 2544 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ
น้ำนม
บริโภคกรรม
351 การรวบรวมและจัดระบบสารสนเทศจากระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ สำหรับกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์กับการศึกษา / กัญญา เมืองมูล / 2544 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์
เวิลด์ไวด์เว็บ
352 การรวบรวมและจัดระบบสารสนเทศจากระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ สำหรับกระบวนวิชาเทคโนโลยีและการศึกษาร่วมสมัย / เฟย ฤดีใจ / 2544 /Full Text
Subject
เวิลด์ไวด์เว็บ
คอมพิวเตอร์
353 การรวบรวมและจัดระบบสารสนเทศจากระบบเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับกระบวนวิชาวัสดุกราฟิกเพื่อการศึกษา / อโนทัย ใจแสน / 2544 /Full Text
Subject
เวิลด์ไวด์เว็บ
วัสดุกราฟิค
การศึกษา
354 การรับรู้ของผู้ปกครองต่อการดูแลเด็กออทิสติคและการบริการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ / สังเวียน ธำรงวจนะเมธาวี / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
ออทิซึม
เด็ก -- การดูแล -- ไทย (ภาคเหนือ)
355 การรับรู้ของวัยรุ่นเรื่องฉลากโภชนาการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / โสภิต ทองดัง / 2544 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- แม่ฮ่องสอน
ฉลาก -- แม่ฮ่องสอน
วัยรุ่น -- แม่ฮ่องสอน
การรับรู้
อาหาร -- แง่โภชนาการ
356 การรับรู้ความสามารถของตนเอง ภาวะสุขภาพ และวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ใส่ขาเทียม / รำพูลศรี พรหมมีเนตร / 2544 /Full Text
Subject
ขาเทียม
สุขภาพ
357 การรับรู้ในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนประถมศึกษา / ณัฐศรุต นนทธิ / 2544 /Full Text
Subject
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
อนามัย
นักเรียนประถมศึกษา -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- Public health
Environmental health
Students -- Sukhothai
358 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการประกันคุณภาพการศึกษาของข้าราชการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นงนุช ไชยยศ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- ข้าราชการ
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
359 การรับรู้ปัญหาน้ำเสียและความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน กรณีของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำกวงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / นภาพรรณ ฝั้นติ๊บ / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
มลพิษทางน้ำ -- ลำพูน
น้ำเสีย -- ลำพูน
น้ำเสีย -- การบำบัด -- ลำพูน
แม่น้ำกวง
360 การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดนครสวรรค์ / สกุลรัตน์ ศิริกุล / 2544 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- นครสวรรค์
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health status
Health promotion
Menopause


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60