ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษา สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต / เสาวลี ทองเจิม / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ภูเก็ต
การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- ภูเก็ต
อุทยานสัตว์ป่าเขาพระแทว (ภูเก็ต)
322 การพัฒนาแหล่งวิทยาการในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดียสำหรับการเรียนในวิชาสุนทรียภาพของชีวิต (ทางทัศนศิลป์) / รุทธ ประวัง / 2544 /Full Text
Subject
เวิลด์ไวด์เว็บ
คอมพิวเตอร์
สุนทรียศาสตร์
ศิลปะ
323 การพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท / รสาพร หม้อศรีใจ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- ลำปาง
ชุมชน
ชนบท
การพึ่งตนเอง
324 การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูและการรวมโปรโตพลาสต์คะน้าจีนและบร็อคโคลี่ / อัญชัญ วิรัชลาภ / 2544 /Full Text
Subject
ละอองเกสร -- การเพาะเลี้ยง
ผักคะน้าจีน -- ละอองเกสร
บร็อคโคลี่ -- ละอองเกสร
โปรโตพลาสต์
325 การเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดลำพูน / เอกธิชัย ขนาบแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
สารเคมี
ยากำจัดศัตรูพืช -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ลำพูน
ชุมชน -- ลำพูน
เกษตร -- ลำพูน
326 การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาร่วมกับโปรแกรมการฝึกว่ายน้ำที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำแบบวัดวาระยะทาง 50 เมตร / ชาญยุทธ์ อินทร์แก้ว / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย -- นักกีฬา
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การว่ายน้ำ
นักว่ายน้ำ
327 การเพิ่มจำนวนยีนของเอนไชม์โปรติเอสนอกเซลล์จากเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์ ทีแอลเอส 33 / ธรรมรัตน์ ก้าวสมบัติ / 2544 /Full Text
Subject
เอนไซม์
โปรติเอส
เทอร์โมฟิลิคแบคทีเรีย
แบคทีเรีย
ยีน
328 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ / สุพัตรา แย้มนิ่มนวล / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษาภาคบังคับ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
นักเรียน -- เชียงใหม่
329 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / สุทัน ทาวงศ์มา / 2544 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน
สาธารณสุข -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Dissertations, academic -- Public health
บ้านแม่ต๋ำ (ลำปาง)
Public health -- Lampang
Community -- Lampang
330 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนสามแห่ง ของภาคเหนือตอนบน / กัลญรัตน์ อินตายวง / 2544 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
331 การมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / พชรพล วงศ์รจิต / 2544 /Full Text
Subject
อาชญากรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของประชาชน
332 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกว๊านพะเยาและพื้นที่โดยรอบ / เอื้ออิศรา หงส์หิรัญ / 2544 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- พะเยา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- พะเยา
การจัดการลุ่มน้ำ -- พะเยา
การจัดการลุ่มน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
กว๊านพะเยา -- แง่สิ่งแวดล้อม
333 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ / บุญเสริม ศรีทา / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การปฏิรูปการศึกษา -- แพร่
334 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / ปิยพร ทาวีกุล / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลำปาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
335 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มัณฑณา เป็งจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
336 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช / ปพิชญา แสงเอื้ออังกูร / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล
ความเครียด
การบริหารงาน
Dissertations, academic -- nursing
Management
Stress
337 การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / สุรพล ใคร้วานิช / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- สบปราบ (ลำปาง) -- การบริหาร
338 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของบุคลากรพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วรัตรา แก้ววิชิต / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น -- การประเมิน
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Quality assurance, health care
Hospitals
339 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัจฉรี จันทนจุลกะ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
ประกันคุณภาพ
340 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ / นภา รังสิเวโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ -- การประเมิน
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Quality assurance, health care
Narcotics


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60