ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ลูกผสมชั่วที่หนึ่งของพริกเผ็ด / กฤษฎา สุขวิวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
พริก -- พันธุ์
พริก -- เชียงใหม่
302 การพัฒนาระบบการจัดการและการบริการห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง / ประณิตา ใจแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ห้องสมุด -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การจัดการฐานข้อมูล
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
บริการสารสนเทศ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
303 การพัฒนาระบบการจัดสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้านพลพาณิชย์ / จรรยา ลิ้มจีระจรัส / 2544 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
304 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 / จินตนา พลเพชร / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
การจัดการฐานข้อมูล
การออกแบบระบบ
305 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแฟ้มสะสมงานอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ตรีภพ ปิติวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- อาจารย์ -- ฐานข้อมูล
แฟ้มผลงานทางการศึกษา -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- แฟ้มผลงานทางการศึกษา
306 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาพร แสงสุโพธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- ผู้ป่วย
ทันตกรรม -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ทันตกรรม
307 การพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุขัดข้อง 17 อัตโนมัติของโทรศัพท์จังหวัดลำพูน / พนม มาลีพัตร / 2544 /Full Text
Subject
โทรศัพท์ -- ลำพูน
308 การพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจร้านค้าปลีกนาฬิกา : กรณีศึกษา หจก. เชียงใหม่วังแว่นราชวงค์ / สุรเชษฐ์ โอวาทเวโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่วังแว่นราชวงค์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
309 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนโรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี / บุญฤทธิ์ คิดหงัน / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี. งานฝ่ายทะเบียน
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- นักศึกษา
310 การพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนงานการบริการนักศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ / กิตติกร ทองนิมิตสวัสดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
311 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของการประปาส่วนภูมิภาค / ชวลิต อรรถาชิต / 2544 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาค
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
312 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ด้านการวางแผนความต้องการวัสดุของ บริษัทลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด / ศศิวิมล ปัญโญนันท์ / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทลำพูนซิงเดนเก็น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงงาน -- วัสดุและอุปกรณ์
313 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางอินทราเน็ต เกี่ยวกับงานใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม / พนิดา อุตสาหภูมิ / 2544 /Full Text
Subject
กรมการขนส่งทางบก
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การขนส่ง
อินเตอร์เน็ต
การขับรถยนต์
314 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสื่อการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโครงการ รีซอร์ส เซ็นเตอร์ ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษาทางไกล -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
การค้นข้อสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
อินเตอร์เน็ต
315 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำผักผสมผลไม้โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน / ปาริชาติ ตียปรีชญา / 2544 /Full Text
Subject
น้ำผักผสมผลไม้
เมมเบรน (เทคโนโลยี)
316 การพัฒนาหน่วยบูรณาการการเรียนการสอน เรื่อง ป่าชายเลน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง / พรศรี ชูศรี / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสิเกา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ป่าชายเลน
นักเรียนประถมศึกษา -- ตรัง
317 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการสอนความคิดสร้างสรรค์สำหรับครูประถมศึกษา / พีรพงศ์ ดวงแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม
การสอน
ครูประถมศึกษา -- เชียงราย
ความคิดสร้างสรรค์
318 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง เมี่ยง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางมะกาด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / บัณฑิต ไชยวงค์ / 2544 /Full Text
Subject
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
เมี่ยง -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หลักสูตร
319 การพัฒนาหลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมในการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุโขทัย / พันธ์ทอง คำบุศย์ / 2544 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- หลักสูตร
เยาวชน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สุโขทัย
320 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / เนตรชนก นันที / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ลี้ (ลำพูน)
ลี้ (ลำพูน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ลี้ (ลำพูน) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60