ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การพัฒนางานบริหารอาคารสถานที่ในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / รัตนาภรณ์ เตียวกุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- เชียงใหม่
อาคารเรียน -- เชียงใหม่
282 การพัฒนาชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง ยาเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พรทิพย์ สายแวว / 2544 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
ยาเสพติด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
283 การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ชุดดินและกลุ่มชุดดิน / สุรีย์พร สุดชาลี / 2544 /Full Text
Subject
ดิน -- ฐานข้อมูล
ดิน -- พิษณุโลก
284 การพัฒนาเตาหลอมโลหะอลูมิเนียมแบบเป้าหลอมโดยใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันหมู = Development of Aluminum Crucible Furnace using liquefied petroleum gas lard oil / ศุภเกียรติ สุภสินธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
เตาอุตสาหกรรม
285 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธี ซี ไอ อาร์ ซี / ตติยา ไผ่วงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แพร่
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
286 การพัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ / กฤษณา กลศาสตร์บวร / 2544 /Full Text
Subject
แรงงาน -- เชียงใหม่
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
287 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนแบบใช้เนื้อหาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ภาษา สำหรับนักเรียนแผนการเรียนคณิต-วิทย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย / พารณี นนทวาสี / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
288 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กรรณิกา ทรงสัตย์ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
289 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นงานปฏิบัติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 / ลม่อม ศรีเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- กำแพงเพชร
290 การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวัฒนธรรม / ชาลินี ศุขมิลินท์ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน
วัฒนธรรม
291 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ / พันธุ์นิภา แย้มชุติ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู -- การบริหาร
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู -- การพัฒนาบุคลากร
292 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก : ศึกษากรณีการยุบรวมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว
โรงเรียนประถมศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่) -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
293 การพัฒนาโปรแกรม เอ.ที.พี.จี. สำหรับวงจรดิจิตอล โดยการกำหนดค่าที่จำเป็น / อนันท์ ทับเกิด / 2544 /Full Text
Subject
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
294 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการเปิดร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาสินค้าหัตถกรรมของภาคเหนือตอนบน / พุทธชาติ ศิริบุตร / 2544 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัตถกรรม -- การตลาด -- ไทย (ภาคเหนือ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
295 การพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลัน / กฤติกา ชุณวงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations -- academic, nursing
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หัวใจ -- โรค -- เชียงใหม่
296 การพัฒนาโปรแกรมเอทีพีจีสำหรับวงจรดิจิตอลโดยใช้วิธีบูลลีนแซททิสฟายอะบิลิตี้ / พิทยา สอนไว / 2544 /Full Text
Subject
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
วงจรรวม
297 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมหมักคล้ายโยเกิร์ตโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติก / ภวัต สังขะวัฒนะ / 2544 /Full Text
Subject
โยเกิร์ต
จุลินทรีย์
โปรไบโอติก
298 การพัฒนาแผนการสอนการเขียนคำในมาตราตัวสะกดแม่กนโดยใชสื่อประสม สำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / ทองพูน จุลเดช / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ชาวเขา
กะเหรี่ยง
299 การพัฒนาแผนการสอนทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน / เมธิตา เชื้อปัญญา / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
300 การพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาไทยเป็นแกนสำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / อาทิตย์ ทนันชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมถ์
การสอนแบบบูรณาการ
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60