ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การผลิตและการจำหน่ายปทุมมาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / จุไรรัตน์ อินทะนิน / 2544 /Full Text
Subject
ปทุมมา -- เชียงใหม่ -- การผลิต
เกษตรกร -- เชียงใหม่
262 การผลิตและการบริโภคถั่วเน่าของกลุ่มไทยใหญ่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / จุฑารัตน์ สุภาษี / 2544 /Full Text
Subject
ไทใหญ่ -- โภชนาการ -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
ถั่วเหลือง -- แง่โภชนาการ
263 การผลิตสื่อการสอนประกอบรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / อภินันท์ จิตรเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
264 การผลิตหญ้ารูซี่หมักคุณภาพสูง การประเมินคุณค่าทางโภชนะและความต้องการพลังงานและโปรตีนของโครีดนมลูกผสมขาวดำ / สมสุข พวงดี / 2544 /Full Text
Subject
โคนม -- การเลี้ยง
โคนม -- อาหาร
หญ้ารูซี่
อาหารสัตว์
265 การผลิตเอนไซม์โปรติเอสในอาหารจากกากมัสตาร์ดโดยแบคทีเรียที่แยกได้ / กัญญา ปรีชาศุทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
โปรติเอส
เอนไซม์
กากมัสตาร์ด
แบคทีเรีย
266 การผสมข้ามชนิดของเห็ดนางฟ้ากับเห็ดนางฟ้าภูฐาน / อนุวัฒน์ รัตนชัย / 2544 /Full Text
Subject
เห็ด
เห็ดนางฟ้า
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
267 การผสมพันธุ์และการจำแนกพันธุ์ลูกผสมสตรอเบอรี่โดยวิธีสัณฐานวิทยา และอิเล็กโทรโฟรีซิส / ปราโมทย์ คำนวล / 2544 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- พันธุ์
สัณฐานวิทยา
อิเล็กโทรโฟรีซิส
268 การผสมพันธุ์ว่านสี่ทิศพันธุ์พื้นบ้าน / วนนท์ สุดสงวน / 2544 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ -- พันธุ์
269 การผสมว่านนางคุ้มข้ามสกุลกับไม้ดอกสี่สกุล / วิชญา ศรีสุข / 2544 /Full Text
Subject
ว่านนางคุ้ม -- การขยายพันธุ์
ไม้ดอก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผสมพันธุ์พืช
270 การฝึกใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ และการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการฟังของนักเรียน / จินดา คู่เจริญ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- ความเข้าใจและการใช้ภาษา
271 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นของสถานีไฟฟ้าย่อยโดยเครือข่ายประสาทร่วมกับหลักวิธีถ่ายทอดพันธุกรรม / วันชัย จันไกรผล / 2544 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- พยากรณ์
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
ปัญญาประดิษฐ์
พันธุศาสตร์โมเลกุล
272 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย / รัชตะ พันธุ์แสง / 2544 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
273 การพัฒนากระบวนการผลิตสิ้นจี่อบแห้งทั้งเปลือกและอายุการเก็บรักษา / เบญจมาศ พวงสมบัติ / 2544 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การอบแห้ง -- การผลิต
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
274 การพัฒนาการบริการระบบบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกสำหรับผู้โดยสารชาวไทย อัจฉรา ศรีเกษ / อัจฉราพร ศรีเกษ / 2544 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
การเดินทาง
275 การพัฒนาการผลิตลูกกวาดสมุนไพรชนิดแข็ง / รัตติกร ธเนศราภา / 2544 /Full Text
Subject
ลูกกวาด
ลูกกวาดสมุนไพรชนิดแข็ง
276 การพัฒนาการสกัดอินดิโกจากครามและฮ่อมเพื่อใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ / นิตยา ชะนะญาติ / 2544 /Full Text
Subject
สีย้อมและการย้อมสี
พืชให้สีย้อม
คราม
ฮ่อม
สีคราม
277 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ค 011 ที่เน้นการสร้างโครงงานคณิตศาสตร์ / พจน์ วงศ์ปัญญา / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงดาว
โครงงานคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
278 การพัฒนากิจกรรมตามแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุนทรี มณีนพ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การจูงใจ (จิตวิทยา)
279 การพัฒนาความเข้มแข็งของสถานีบริการน้ำมันภายใต้การบริหารงานของสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ / กนกวรรณ มูลละ / 2544 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ -- การบริหาร
สถานีบริการน้ำมัน
280 การพัฒนาความสามารถทางการพูด จิตสำนึกและความสามารถทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้บทเรียนภาษาอังกฤษที่เนันเนื้อหาวิชา / ภูวดล เกตุมงคล / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การพูด
สิ่งแวดล้อม
จิตสำนึก -- แง่สังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60