ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การเปรียบเทียบแบบจำลอง CERES-Rice และ SIMRIW และการประเมินศักยภาพผลผลิตของข้าว ในที่ราบลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ / สมเจตต์ ซิ้มเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
ข้าว -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ข้าว -- การเจริญเติบโต -- แบบจำลอง
242 การเปรียบเทียบปริมาณธาตุสังกะสีในผักที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และแบบเกษตรเคมี / ปรารถนา เอนกปัญญากุล / 2544 /Full Text
Subject
ผัก -- แง่โภชนาการ
ผัก -- การเจือปนและการตรวจสอบ
สังกะสี -- การวิเคราะห์
เกษตรกรรมธรรมชาติ -- เชียงใหม่
เกษตรกรรมเคมี -- เชียงใหม่
243 การเปรียบเทียบโปรแกรมการฝึกซ้อมว่ายน้ำแบบเตรียมกีฬาโอลิมปิก 2000 และแบบดาราที่มีผลต่อความเร็วในการว่ายระยะทาง 800 เมตร / สุริยัน ดรุณนารถ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย -- นักกีฬา
การว่ายน้ำ
การฝึกกีฬา
244 การเปรียบเทียบระหว่างเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียกับสารไบโอนิคในการทำปุ๋ยหมัก จากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องและใบไม้แห้ง / เจนวิทย์ กรอบทอง / 2544 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
ใบไม้แห้ง
245 การเปรียบเทียบสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศประจำศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ภูเก็ตและดอนเมือง / วราภรณ์ บุญเขียน / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
ศูนย์ควบคุมการบินดอนเมือง
การบิน
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ
246 การเปรียบเทียบหลักการจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับ หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรของนิติบุคคล / กาญจน์กนก เพิ่มสันติธรรม / 2544 /Full Text
Subject
การบัญชี
การบัญชีภาษีอากร
นิติบุคคล
247 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ที่มีความคลาดเคลื่อนแบบเบ้ / ปาริฉัตร ทวีบุรุษ / 2544 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
248 การเปลี่ยนแปลงการผลิตทางการเกษตรของชุมชนชนบท / หนึ่งนุช ท่องมนต์วิทย์ / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมทางเลือก -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การผลิต
249 การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีในลิ้นจี่ระหว่างกระบวนการแปรรูป / ศุภรัตน์ ศิริสกุลวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่
250 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กในชุมชนภาคเหนือ / มาลี โรจนวรานนท์ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
เด็ก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
251 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเขตแดนและภูมิทัศน์ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาบริเวณแม่น้ำเมย / อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
เขตแดน
การใช้ที่ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การตั้งถิ่นฐาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ปัญหาชายแดน
ไทย (ภาคเหนือ) -- เขตแดน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
252 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารคล้ายจิบเบอเรลลินในช่วงก่อนการแตกใบอ่อน และออกดอกในยอดลำไยพันธุ์ดอ / จงรักษ์ มูลเฟย / 2544 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์ดอ
จิบเบอเรลลิน -- การวิเคราะห์
253 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเอทธิลีนและคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่โครงสร้างก่อนการแตกใบอ่อนของยอดลำไย ลิ้นจี่ และมะปราง / ศิริเพ็ญ ปั้นดี / 2544 /Full Text
Subject
ลำไย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลิ้นจี่ -- ไทย (ภาคเหนือ)
มะปราง -- ไทย (ภาคเหนือ)
เอทธิลีน -- การวิเคราะห์
คาร์โบไฮเดรต -- การวิเคราะห์
254 การเปิดแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร : ศึกษากรณีกองพลรบพิเศษที่ 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / สุทธิพร สุวรรณพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
กองพลรบพิเศษที่ 2
การท่องเที่ยว
แม่ริม (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
255 การแปรผันโครงสร้างของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด บีวี อิริดานี / อร่าม ชนะโชติ / 2544 /Full Text
Subject
ดาวคู่
ดาวคู่อุปราคา
256 การผลิตไคติเนสของเชื้อราที่ทนอุณหภูมิสูง โดยวิธีการหมักในสภาพอาหารแข็ง / กิ่งจันทน์ จูมพลหล้า / 2544 /Full Text
Subject
ไคติเนส -- การผลิต
เชื้อรา
การหมัก
อาหาร
257 การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ / วันดี สมรัตน์ / 2544 /Full Text
Subject
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ลื้อ -- เชียงแสน (เชียงราย)
258 การผลิตในระบบเกษตรกรรมทางเลือก / คมกริช กิติคุณ / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
เกษตรกรรมทางเลือก
259 การผลิตปลาชะโดในกระชังของเกษตรกร อำเภอชุมแสงกับอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ / นนทรี ปานพรหมมินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
ปลาชะโด -- นครสวรรค์ -- การผลิต
ปลาชะโด -- นครสวรรค์ -- การเลี้ยง
260 การผลิตรงควัตถุสีแดงจากรากยอป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและกระบวนการหมัก / วรวิทย์ ประหารริปูราบ / 2544 /Full Text
Subject
รงควัตถุ
สีแดง
การหมัก
แอนทราควิโนน
รากยอป่า
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60