ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การปรับตัวต่อการมีประจำเดือนครั้งแรกของนักเรียนหญิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / ประภาภรณ์ นันทปาลียอง / 2544 /Full Text
Subject
การปรับตัว -- ลำพูน
ระดู -- ลำพูน
นักเรียน -- ลำพูน
วัยรุ่นหญิง -- สรีรวิทยา
Dissertations, academic -- nursing
Menopause
Menarche
222 การปรับตัวต่อความทันสมัยของวัยรุ่นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย / อุบลวรรณ แสนมหายักษ์ / 2544 /Full Text
Subject
จิตวิทยาวัยรุ่น -- เชียงราย
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การปรับตัว -- เชียงราย
วัยรุ่น -- เชียงราย
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงราย
223 การปรับตัวในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือนของอาจารย์สตรี / จรรยา คำแสน / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ครู -- เชียงใหม่
วัยหมดระดู
การปรับตัว
224 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / พจนา เชาวน์วิทยางกูร / 2544 /Full Text
Subject
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หนี้ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
225 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับเกษตรกรของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง / ณรงค์ ปานเทือก / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หนี้ -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง
226 การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมผักและผลไม้บรรจุกระป๋องในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง / วาทศิลป์ ศิริปัญญวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง -- การผลิต
ผักกระป๋อง -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ผักกระป๋อง -- ลำปาง -- การผลิต
ผลไม้กระป๋อง -- เชียงใหม่ -- การผลิต
ผลไม้กระป๋อง -- ลำปาง -- การผลิต
227 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดหอมโดยการผสมพันธุ์แบบสปอร์เดี่ยว / หทัยกาญจน์ นำภานนท์ / 2544 /Full Text
Subject
เห็ดหอม -- พันธุ์
การผสมพันธุ์พืช
228 การปรับปรุงพันธุ์เห็ดหอมโดยการผสมพันธุ์ระหว่างเส้นใยนิวเคลียสคู่กับเส้นใยนิวเคลียสเดี่ยว / ศิริพร เดชะอูป / 2544 /Full Text
Subject
เห็ดหอม -- การปรับปรุงพันธุ์
การผสมพันธุ์พืช
229 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งหัวช้าง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน เพื่อเข้าสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน / สว่าง คำภีระ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- พฤติกรรม
230 การปลูกและการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านของเกษตรกร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สานิตย์ บัวสถิตย์ / 2544 /Full Text
Subject
สมุนไพร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
231 การปลูกวิสเกอร์ตัวนำยวดยิ่ง Bi2Sr2Ca2Cu3PbyOx สวิชช์ ธนะศานวรคุณ / สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ / 2544 /Full Text
Subject
สารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
232 การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี / วิไลภรณ์ แสนทวีสุข / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Accidents, traffic
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
จักรยานยนต์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุบลราชธานี
233 การเปรียบเทียบการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกและผลิตหอมหัวใหญ่ระหว่างสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑาทิพย์ เฉลิมผล / 2544 /Full Text
Subject
หอมหัวใหญ่ -- การปลูก
หอมหัวใหญ่ -- เชียงใหม่ -- การผลิต
234 การเปรียบเทียบการตอบสนองต่อธาตุโบรอนในข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ / จำเนียร วงษ์โม้ / 2544 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี
ข้าวบาร์เลย์
โบรอน
235 การเปรียบเทียบการปฏิรูปที่ดินเอกชนจังหวัดลำพูนกับจังหวัดอุตรดิตถ์ / ทองสุข วงศ์วรรณไพศาล / 2544 /Full Text
Subject
การปฏิรูปที่ดิน -- ลำพูน
การปฏิรูปที่ดิน -- อุตรดิตถ์
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ลำพูน
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- อุตรดิตถ์
236 การเปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรขุนประเภทมีสัญญาผูกพันกับการเลี้ยงแบบอิสระ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / เสกสม คงนุมัติ / 2544 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
สุกร -- การเลี้ยง -- ลำพูน
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ลำพูน
237 การเปรียบเทียบความเร็วในการว่ายน้ำแบบวัดวาโดยวิธีปกติ กับวิธีกลั้นหายใจ / ไพโรจน์ ใยบัว / 2544 /Full Text
Subject
การว่ายน้ำ
238 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่เรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถาบันการศึกษารัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / พิกุล พงษ์กลาง / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
โรงเรียนรัฐบาล -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
239 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ c / จรินทร์ แสนใจยา / 2544 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรสารภี
สหกรณ์การเกษตร
เกษตรกร -- เชียงใหม่
240 การเปรียบเทียบบทบาทสตรีสหกรณ์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรสารภีจำกัด และสหกรณ์การเกษตรสันกำแพงจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงกมล โกศลกาญจน์ / 2544 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรสารภี
สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
สตรีชนบท -- เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
กลุ่มสตรีสหกรณ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60