ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ แบบมีส่วนร่วม / ปิยะดา พูลทาจักร์ / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิต -- มาตรฐาน
202 การประเมินมูลค่าความเต็มใจยอมรับของชุมชนต่อพื้นที่ฝังกลบขยะ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ฐิตินันท์ สายเงิน / 2544 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การฝังกลบขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
ขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
203 การประเมินราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มยุรี พรพฤฒิพันธ์ุ / มยุรี พรพฤฒิพันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
การรับประกัน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
204 การประเมินราคาสิทธิอนุพันธ์ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ / กิ่งกาญจน์ วาฤทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- ราคา
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
205 การประเมินวัฎจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์ เศรษฐ์ สมภัตตะกุล / เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล / 2544 /Full Text
Subject
ตู้เย็น
206 การประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / บุปผา วงษ์พันธุ์ทา / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
207 การประเมินสมรรถนะของปีกหมุนที่มีหน้าตัดแอร์ฟอยล์แบบ เอ็นเอซีเอ 0012-บี / ธวัชชัย พัฒชนะ / 2544 /Full Text
Subject
ปีก
ใบพัด -- การออกแบบ
208 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 สาขาวิชาช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ สุจิตรา บำรงกาญจน์ / สุจิตรา บำรุงกาญจน์ / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์ -- หลักสูตร
ช่างยนต์
หลักสูตร
209 การประเมินอัตราให้ปุ๋ยไนโตรเจนแต่งหน้าที่เหมาะสมในการผลิตข้าว โดยพิจารณาจากความเข้มข้นของไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ในใบอ่อน / ณัฐพงศ์ ศรีภูมั่น / 2544 /Full Text
Subject
ข้าว
ไนโตรเจน
ปุ๋ยไนโตรเจน
คลอโรฟิลล์
210 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Quick Books ในงานบัญชีเงินกองทุน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ฟ้ามุ่ย สุกัณศีล / 2544 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ควิคบุคส์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
211 การประยุกต์ประสบการณ์ทางการกีฬาในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาองค์กร / วันเพ็ญ คงเมือง / 2544 /Full Text
Subject
กีฬา -- แง่สังคม
การดำเนินชีวิต
การพัฒนาองค์การ
212 การประยุกต์แป้งดัดแปรเพื่อเตรียมโอฟลอกซาซินโซลิดดิสเพอร์สชัน / ส่งแสง อยู่คง / 2544 /Full Text
Subject
แป้ง
Dispersion
Ofloxacin
Starch
213 การประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับควบคุมมุมพิทช์ใบพัดของกังหันลม / มนตรี เตาไธสง / 2544 /Full Text
Subject
กังหันลม
214 การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยในเขตลุ่มน้ำยมตอนล่าง / ประสิทธิ์ เมฆอรุณ / 2544 /Full Text
Subject
น้ำท่วม -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวิเคราะข้อมูลระยะไกล
อุทกภัย -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวิเคราะข้อมูลระยะไกล
ระบบสื่อสารดาวเทียม
ลุ่มน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
แม่น้ำยม
215 การประยุกต์สารเพียโซอิเลกตริกในหม้อแปลง / ธีระพงษ์ ศิลาวงศ์สวัสดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
หม้อแปลงไฟฟ้า
216 การประหยัดจากขนาดในการขยายกำลังคนภาครัฐ : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / กนกวรรณ เขื่อนสุวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่ -- การบริหาร
กำลังคน -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
217 การประหยัดพลังงานในเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนโดยใช้เทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบ / มนตรี เดชมา / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน
ปั๊มความร้อน
การอบแห้ง
ความร้อน -- การถ่ายเท
เทอร์โมไซฟอน
218 การปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ไทย / สุรัชดา วรรณศรี / 2544 /Full Text
Subject
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หนี้ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
219 การปรับตัวของนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี / สมาน มากสุข / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา -- นักศึกษา
การปรับตัว -- พะเยา
นักศึกษา -- พะเยา -- พฤติกรรม
การปรับตัวทางสังคม
220 การปรับตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเมืองเชียงใหม่ / มะลิวัลย์ บุษบงค์ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
การปรับตัวทางสังคม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60