ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การประมาณรายได้จากภาษีอากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ / กรรณิการ์ จันตัน / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ภาษีอากร -- เชียงใหม่
รายได้ -- เชียงใหม่
182 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญกลุ่มโรงเรียนช้างเผือก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / วารุณี สร้อยอินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่
ลูกเสือ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
183 การประเมินการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรฐานโรงเรียนสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช 2541 / อุไร ปานะโปย / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร -- การประเมิน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- การบริหาร
184 การประเมินคุณค่าทางอาหาร และปริมาณการกินต้นถั่วเหลืองแห้ง และเปลือกฝักของสัตว์เคี้ยวเอื้อง / อิทธิพล เผ่าไพศาล / 2544 /Full Text
Subject
สัตว์เคี้ยวเอื้อง -- อาหาร
ถั่วเหลือง
185 การประเมินโครงการการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐ : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ / เทวินทร์ นุภาพ / 2544 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ
การอนุรักษ์พลังงาน -- เชียงใหม่
การใช้พลังงาน -- เชียงใหม่
186 การประเมินโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ ในระยะขยายผล / พิชญา ม่วงมณี / 2544 /Full Text
Subject
โครงการผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์
เกษตรกรรม
บ้านแม่จันหลวง (เชียงราย)
บ้านแม่เต๋อ (เชียงราย)
187 การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรชาวบ้าน ในลุ่มน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / สิริพันธุ์ ฟองกันทา / 2544 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- เถิน (ลำปาง)
การจัดการป่าไม้ -- เถิน (ลำปาง)
โครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรชาวบ้าน
ลุ่มน้ำแม่มอก (ลำปาง)
188 การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ / อานนท์ เอี่ยมไธสง / 2544 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ
กรมส่งเสริมการเกษตร
189 การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของระบบกำจัดฝุ่นในโรงงานปูนซีเมนต์ สุรชัย ปัทมศรีรีตนา / สุรชัย ปัทมศรีรัตนา / 2544 /Full Text
Subject
การควบคุมฝุ่น -- ลำปาง -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ฝุ่น -- ลำปาง
โรงงานปูนซีเมนต์ -- การควบคุมฝุ่น -- ลำปาง
190 การประเมินประสิทธิภาพโครงการการรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน / ประพันธ์ สีนวล / 2544 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน -- เชียงใหม่
พลังงาน
สื่อมวลชน
191 การประเมินผลกระบวนการการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาคประจำภาคเหนือ / นัทธมน ซุ่นเซ่ง / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาคประจำภาคเหนือ
การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา)
สิทธิของพลเมือง -- เชียงใหม่
192 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : กรณีศึกษาแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ / กมลทิพย์ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์ -- การประเมิน
โรงพยาบาลนครพิงค์ -- การรับรองคุณภาพ
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
193 การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลลำพูน / เทอดศักดิ์ ญาณโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
Pharmaceutical care
Job evaluation
Hospital wards -- Lumphoon
194 การประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษและ ความสามารถในการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้แฟ้มสะสมงาน / ปรียา ก้อนแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การประเมินผลทางการศึกษา -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
195 การประเมินผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้แฟ้มสะสมงาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ / ปวีณา ประวิง / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนหอพระ
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
แฟ้มผลงานทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- การประเมิน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
196 การประเมินผลโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านม่วงกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / ชัยเจริญ ระย้างาม / 2544 /Full Text
Subject
การพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาที่ดิน -- เชียงราย
เกษตรกร -- เชียงราย
ที่ดิน -- เชียงราย
เกษตรที่สูง -- เชียงราย
197 การประเมินผลโครงการรับจำนำข้าวเปลือก จังหวัดเชียงใหม่ / ดรุณี ขันโท / 2544 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
ข้าวเปลือก -- เชียงใหม่
198 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชัง จังหวัดลำปาง / พรทิพย์ นวลอนงค์ / 2544 /Full Text
Subject
ปลานิล -- การเลี้ยง
199 การประเมินผลนโยบายวางแผนครอบครัว : กรณีศึกษาชนกลุ่มน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน / อรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
การวางแผนครอบครัว -- แม่ฮ่องสอน
ชนกลุ่มน้อย -- แม่ฮ่องสอน
200 การประเมินภาวะเครียด การจัดการกับความเครียด และความต้องการคำแนะนำเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตของพี่เลี้ยงเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ / ทัยรัตน์ พันธุ์แพ / 2544 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก -- สุขภาพจิต
สถานเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60