ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรณีศึกษาผู้พยายามฆ่าตัวตายในหมู่บ้านวังลุงใหม่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐวุฒิ ใจชมชื่น / 2544 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย -- ฮอด (เชียงใหม่)
หมู่บ้านวังลุงใหม่ (เชียงใหม่)
2 กระบวนการกลายเป็นคนจน : กรณีศึกษาชาวบ้านปางอีกา จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2500-พ.ศ.2543) / อัมพวา เพ็ชรกิ่ง / 2544 /Full Text
Subject
ความจน -- เชียงใหม่
ชาวเขา
คนจนในชนบท -- เชียงใหม่
บ้านปางอีกา (เชียงใหม่)
3 กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของเกษตรกร เพอการขนส่งทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ / ทักษิณ รักจริง / 2544 /Full Text
Subject
ผัก -- การเก็บเกี่ยว
ผัก -- การเก็บและรักษา
ผัก -- การบรรจุหีบห่อ
การขนส่งทางอากาศ
เกษตรกร -- เชียงใหม่
4 กระบวนการดำเนินงานสู่การเป็นชุมชนส่งเสริมสุขภาพของชุมชนบ้านโพธิ์ศรีเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี / พัฒนา กิจประสงค์ / 2544 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพ
5 กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการเกษตรยังชีพ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / อัศวิน ศรีภักดี / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- สันทราย (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่) -- การตัดสินใจ
โครงการเกษตรยังชีพ
6 กระบวนการตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภชัย บุญธีรารักษ์ / 2544 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ซอฟต์แวร์ -- การจัดซื้อ
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
7 กระบวนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรบนที่สูงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนม้งบ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / สุธาลี โนมูล / 2544 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรที่สูง -- เชียงใหม่
ม้ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
8 กระบวนการในการพัฒนาและจัดสรรกิจกรรมและโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล / อาภัสรา สงวนราชทรัพย์ / 2544 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
การปกครองท้องถิ่น -- งาว (ลำปาง)
9 กระบวนการผ่อนคลายในแก้วซิลิเกตที่มีปริมาณตะกั่วสูง / วรพงษ์ เทียมสอน / 2544 /Full Text
Subject
การอบแก้ว
แก้วซิลิเกต
10 กระบวนการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชน ที่อาศัยอยู่ในกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ / อุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร์ / 2544 /Full Text
Subject
สุขภาพ
เยาวชน
11 กระบวนการเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของคนงานโรงงานไม้แปรรูป จังหวัดเชียงใหม่ / อุบลรัตน์ เวียงแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
คนงาน
โรงงานไม้แปรรูป
12 กระบวนการมีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าขาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ทรงศักดิ์ มีชัย / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้สูงอายุ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- ภาวะสังคม
13 กระบวนการสังคมประกิตทางการเมืองของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / สุภาพ กุมาพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
สังคมประกิตทางการเมือง -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
14 กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสวนส้มสายน้ำผึ้งในจังหวัดเชียงใหม่ / วาสนา สิทธิรังสรรค์ / 2544 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- การตลาด
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- ฝาง (เชียงใหม่)
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- แม่อาย (เชียงใหม่)
15 กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รวีวรรณ แพทย์สมาน / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
16 กลยุทธ์ในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนตั้งถิ่นฐานใหม่ ท่ามกลางบริบทของการปิดล้อมพื้นที่ป่า / สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
ปะหล่อง
การตั้งถิ่นฐาน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การถือครองที่ดิน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
บ้านปางแดง (เชียงใหม่)
17 การก่อคดีที่อ้างอิงถึงความล้มเหลวของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดน / สนิท สมสร้าง / 2544 /Full Text
Subject
นโยบายป่าไม้ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การจัดการป่าไม้ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ทรัพยากรป่าไม้ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การทำลายป่าไม้ -- การควบคุม -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
18 การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียมูลสุกรโดยบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวดินในแนวดิ่งและถังกรองทรายที่มีการไหลในแนวนอน / ภิญญดา เนียมคำ / 2544 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
บึงประดิษฐ์
มูลสุกร
19 การกำจัดสารหนูออกจากน้ำที่ปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง ศิลาแลง และ ฮีมาไทต์ / จรูญ จันทร์สมบูรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
สารหนู
น้ำ
ดินแดง
ศิลาแลง
ฮีมาไทต์
20 การกำหนดอัตราค่าน้ำชลประทาน : กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ปติพร ทองสิงห์ / 2544 /Full Text
Subject
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน
น้ำ -- แง่เศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60