ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 961 รายการ จากคำว่า 2543

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรรมวิธีการผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดี และการประเมินคุณภาพและคุณค่าทางโภชนะเพื่อใช้เลี้ยงโคนม / ฉันทนา น่วมนวล / 2543 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
ข้าวโพด
โคนม -- การเลี้ยง
2 กระบวนการดำเนินงานในการส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / โกมล สนั่นก้อง / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
การส่งเสริมการเกษตร -- สารภี (เชียงใหม่)
3 กระบวนการตัดสินใจในการเลือกสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ของสตรีมีครรภ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ไชยสิน แสงประยูรพร / 2543 /Full Text
Subject
บริการอนามัยแม่และเด็ก -- เชียงใหม่
สูติแพทย์ -- เชียงใหม่
การฝากครรภ์ -- เชียงใหม่
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
4 กระบวนการทางการศึกษาและการเรียนรู้ของสมาชิกองค์กรการกุศล / ลาวัลย์ ขุมคำ / 2543 /Full Text
Subject
การกุศล -- เชียงใหม่
สังคมสงเคราะห์ -- เชียงใหม่
องค์กรชุมชน -- เชียงใหม่
5 กระบวนการนำหลักการสาธารณสุขมูลฐานสู่การกำหนดนโยบาย และการปฏิบัติของโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ / สุภร ฉัตรไชยาฤกษ์ / 2543 /Full Text
Subject
Oral health -- Thailand -- Research
ทันตานามัย
สาธารณสุขมูลฐาน
6 กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์และการปรับเปลี่ยนบทบาทหญิงชายในชุมชนปกาเกอะญอ / ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์ / 2543 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- ภาวะเศรษฐกิจ
ชาวเขา -- ภาวะสังคม
ปกาเกอะญอ
7 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบกว๊านพะเยาในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ / สุกัญญา เรือนสอน / 2543 /Full Text
Subject
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- พะเยา
กว๊านพะเยา -- แง่สิ่งแวดล้อม
8 กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในครัวเรือน / นิ่มอนงค์ อ่อนอก / 2543 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- การตลาด -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
อุตสาหกรรมในครอบครัว -- การตลาด -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
9 กระบวนการและข่ายความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / กิ่งแก้ว กุดโอภาส / 2543 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม
การกำจัดขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
ขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
10 กลไกการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ศุภกานต์ ซื่อเกียรตขจร / ศุภกานต์ ซื่อเกียรติขจร / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
การปรับตัวทางสังคม
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
11 กลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมประเภทความงามในระดับคุณภาพสูง : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ตราลักส์ ซูเปอร์ริชของ บริษัทยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด / ประชิดจิต ทองใบ / 2543 /Full Text
Subject
บริษัทยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์
การตลาด
ผม
12 กลยุทธในการทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข : ศึกษาเฉพาะในเขตภาคเหนือ / ดุลยา ไชยเศรษฐ / 2543 /Full Text
Subject
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยา -- การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ -- การจัดซื้อ
13 กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างเรื่องชาดก : กรณีศึกษาจากสุวัณณสังขราชกุมมารชาดก / ธิตินัดดา จินาจันทร์ / 2543 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ชาดก
สุวัณณสังขราชกุมมารชาดก
14 การกระจายตัวทางพื้นที่ ขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคของร้านค้าสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา / วิมลพร ไผ่โสภา / 2543 /Full Text
Subject
ร้านค้าสะดวกซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค
15 การกลับไปใช้ชีวิตปกติของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดเชียงใหม่ อาอิ ฮามากุชิ / ฮามากุชิ, อาอิ / 2543 /Full Text
Subject
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง -- เชียงใหม่
เด็กกำพร้า -- เชียงใหม่
เด็กจรจัด -- เชียงใหม่
เด็ก -- การสงเคราะห์
16 การก่อตัวของ ความสัมพันธ์เชิงหนี้สิน ในหมู่ชาวนาผู้ผลิตพืชพาณิชย์เขตอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / สุเทพ แสนมงคล / 2543 /Full Text
Subject
หนี้ -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ชาวนา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
เงินกู้ -- แม่อาย (เชียงใหม่)
17 การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในรูปไบซัลไฟต์ด้วยซัลไฟด์ไอออน / ศศิธร ตันดี / 2543 /Full Text
Subject
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
18 การกำจัดซัลเฟตในน้ำระบายจากเหมืองลิกไนต์โดยระบบน้ำไหลแนวนอนใต้ผิวดิน / ศิริชัย ทวีทรัพย์ / 2543 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
ซัลเฟต
เหมืองแร่
19 การกำจัดสีของน้ำเสียสีย้อมด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์ / สิริชัย ภิบาลจอมมี / 2543 /Full Text
Subject
น้ำเสีย
สีย้อมและการย้อมสี
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
โฟโตแคตาไลติก
ไทเทเนียมไดออกไซด์
20 การเกิดอนุภาคขนาดใหญ่จากเครื่องกำเนิดไอออนชนิด เอ็ม อี วี วี เอ เมื่อใช้ทองแดงเป็นแคโทด / เพ็ญศรี ประมุขกุล / 2543 /Full Text
Subject
ไอออน
พลาสมา
ทองแดง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49