ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 895 รายการ จากคำว่า 2542

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 1-แฟคเตอร์ และ 2-แฟคเตอร์ ของกราฟควบคู่จากสเพราทส์เกม / กรกฎ ชาติอารยะวดี / 2542 /Full Text
Subject
ทฤษฎีกราฟ
2 กรณีศึกษาความแม่นยำของการคาดคะเนระยะทรุดตัวสำหรับฐานรากเสาเข็มในเชียงใหม่ / ประยุทธ หล่อธราประเสริฐ / 2542 /Full Text
Subject
เสาเข็ม
ฐานราก
3 กระบวนการรวมพลังของชุมชนท้องถิ่นเพื่อคัดค้านการกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบในชุมชน : กรณีศึกษา บ้านเกษตรใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มลวิภา ศิริโหราชัย / 2542 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การฝังกลบขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
ชาวชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่) -- การรวมกลุ่ม
บ้านเกษตรใหม่ (เชียงใหม่)
4 กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพ / นันทวดี สังข์แดง / 2542 /Full Text
Subject
อาชีพ -- วิจัย -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การเรียนรู้
บ้านบ่อสร้าง (เชียงใหม่)
5 กระบวนการและพัฒนาการของการเป็นชายขายบริการทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่ / ชาญยุทธ มั่งคั่ง / 2542 /Full Text
Subject
ผู้ชายขายตัว -- พฤติกรรมทางเพศ
การค้าประเวณี
ธุรกิจบริการทางเพศ -- เชียงใหม่
6 ก๊าซ น้ำชะมูลฝอย และอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในถังจำลองการฝังกลบมูลฝอย = Gas, leachate and rate of organic matter decomposition in solid wastes landfill lysimeters / สุปรียา กลัดประเสริฐ / 2542 /Full Text
Subject
ขยะ
ก๊าซ
การฝังกลบขยะ
การกำจัดของเสีย
น้ำเสีย -- การบำบัด
7 การกำจัดไนโตรเจนในน้ำชะมูลฝอยโดยบ่อเติมอากาศแบบเติมอากาศเป็นจังหวะ / สุวิมล สวยสม / 2542 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
ไนโตรเจน
8 การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ในน้ำชะมูลฝอย จากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยโดยกระบวนการรีเวอร์สออสโมซีส กับเมมเบรนแบบม้วนรูปก้นหอย / วีระโชค เลิศพรสวรรค์ / 2542 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
สารประกอบอินทรีย์
รีเวอร์สออสโมซีส
เมมเบรนแบบม้วนรูปก้นหอย
9 การเก็บรวบรวมและเพาะเลี้ยงเห็ดจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย / นิคม พุทธิมา / 2542 /Full Text
Subject
เห็ด -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
10 การเก็บรักษาขนุนทั้งผลและยวงขนุนสดภายใต้อุณหภูมิต่ำ / ปิยฉัตร ศรีสัตบุตร / 2542 /Full Text
Subject
ขนุน -- การเก็บและรักษา
อุณหภูมิต่ำ
11 การขจัดฟลูออไรด์ด้วยถ่านกระดูก / นัทธมน แฝงศรีคำ / 2542 /Full Text
Subject
ฟลูออไรด์
ถ่านกระดูก
12 การคงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ / สุทัศน์ กันทะมา / 2542 /Full Text
Subject
ไทใหญ่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
แม่ฮ่องสอน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
13 การค้นหาความหมายของงาน ความเชื่อมั่นในการเผชิญเหตุการณ์และการเสริมสร้างอำนาจในงาน ที่มีผลต่อการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ / เชษฐา แก้วพรม / 2542 /Full Text
Subject
การทำงาน
ความเชื่อมั่น
พยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์
ผู้ป่วย -- การดูแล
14 การควบคุมการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างย่อยของสัณฐาน สถานะของแข็งในเส้นใยชนิดเส้นเดี่ยวที่ได้จากการปั่นแบบหลอม สำหรับใช้เปนไหมเย็บแผลชนิดละลายได้ / ผุสดี มุหะหมัด / 2542 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์ผสม
เส้นใย
โพลิเมอร์
ไหมเย็บแผล
15 การควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้กระบวนการเอไอซี บ้านกองลอย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญ ฟองศรี / 2542 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- ฮอด (เชียงใหม่)
บ้านกองลอย (เชียงใหม่)
16 การควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ต่อต้านโรค / กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร / 2542 /Full Text
Subject
โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม
แบคทีเรีย
มะเขือเทศ -- โรคและศัตรูพืช
17 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / วลัยลักษณ์ ขันทา / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection control
Child day care centers
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
สถานเลี้ยงเด็ก -- ลำปาง
18 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีอุตรดิตถ์
พยาบาล -- อุตรดิตถ์
ความคิดและการคิด
Dissertations, academic -- nursing
19 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ / พัชราภรณ์ สุวรรณภักดี / 2542 /Full Text
Subject
พยาบาล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
ความคิดและการคิด
โรงพยาบาลชุมชน -- อุตรดิตถ์
20 การเคลื่อนไหวขององค์กรอิสระในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาชมรมนักนิยมธรรมชาติ / นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ / 2542 /Full Text
Subject
ชมรมนักนิยมธรรมชาติ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
องค์กรอิสระ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45