ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 819 รายการ จากคำว่า 2541

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระบวนการทำงานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม รายวิชา ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม โดยการสอนแบบศูนย์การเรียน / เบญจศีล ชื่นจิตต์ / 2541 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่แตง (เชียงใหม่)
มลพิษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ความร่วมมือทางการศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / บดินทร์ ธัญน้อม / 2541 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าซาง
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- ป่าซาง (ลำพูน)
3 กระบวนการปรับตัวขององค์กรชลประทานราษฎร์ต่อการเปลี่ยนแปลงการเกษตร : กรณีศึกษาฝายเหมืองใหม่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / สาโรจน์ แววมณี / 2541 /Full Text
Subject
เกษตรชลประทาน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ชลประทาน
เกษตรกรรม -- แง่สังคม -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การปรับตัว -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การปรับพฤติกรรม -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ฝาย -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำแม่กลาง
4 กระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยของชาวชนบทในภาคเหนือ / จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร / 2541 /Full Text
Subject
อนามัยชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่)
ชาวชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่)
การแพทย์ชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่)
สาธารณสุข -- สันทราย (เชียงใหม่)
สุขภาพ
อนามัย
การเรียนรู้
5 กระบวนการลูกโซ่มาร์คอฟและการประยุกต์ / หนึ่งหทัย ชัยอาภร / 2541 /Full Text
Subject
ความน่าจะเป็น
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
สถิติ
มาร์คอฟ
6 กระบวนการอบแห้งและการส่งออกลำไยอบแห้ง ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน / วิไล เสือดี / 2541 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
สินค้าออก -- เชียงใหม่
สินค้าออก -- ลำพูน
7 กลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานทางการเมืองของนายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ / ธวัช คำธิตา / 2541 /Full Text
Subject
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- กิจกรรมทางการเมือง -- ลำปาง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ทัศนคติ -- ลำปาง
อุดมการณ์ทางการเมือง
นักการเมือง -- ลำปาง
8 การกระจายของแพลงก์ตอนพืช Microcystis aeruginosa Kutz ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปี 2539-2540 / ธีรศักดิ์ สมดี / 2541 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (เชียงใหม่)
9 การกระจายผลประโยชน์ที่ผู้ป่วยนอก ในแต่ละกลุ่มรายได้ได้รับจากโรงพยาบาลของรัฐ / ปัทมา เอี่ยมละออง / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้ป่วย -- บริการทางการแพทย์
บริการทางการแพทย์ -- ต้นทุนการผลิต
10 การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังคมเมืองและสังคมชนบท : กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / โกวิทย์ คุณรัตน์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
การเมืองกับการศึกษา -- เชียงใหม่
การเมืองกับการศึกษา -- แม่สาย (เชียงราย)
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- กิจกรรมทางการเมือง
นักเรียน -- แม่สาย (เชียงราย) -- กิจกรรมทางการเมือง
11 การกัดกร่อนภายในท่อของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน / ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ / 2541 /Full Text
Subject
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
12 การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้บางชนิดโดยเทคนิคเมล็ดเทียม / สมยศ มีสุข / 2541 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- พันธุ์
กล้วยไม้ -- เมล็ดพันธุ์
13 การเก็บสะสมพลังงานในรูปน้ำแข็งด้วยวิธีการถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสโดยตรง สหัฎฐา ทัพภะสูต / สหัฎฐา ทัพภะสุต / 2541 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
พลังงาน
14 การเกษตรเชิงอนุรักษ์ของเกษตรกร กรณีศึกษาหมู่บ้านอาแบ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / นิติกานต์ พรานพนัส / 2541 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
เกษตรกร -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
หมู่บ้าน -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
15 การเข้ารหัสและถอดรหัสรูปภาพแบบแฟรกทอล / ยุพดี หัตถสิน / 2541 /Full Text
Subject
ทฤษฎีรหัส
ตัวถอดรหัส (อิเล็กทรอนิกส์)
ภาพ
16 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศุภนิมิต ณ เชียงใหม่ / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์ -- ทัศนคติ
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- ตำแหน่ง
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- การเลื่อนขั้น
17 การแข่งขันและการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมสิ่งทอ / วิชัย ดิษฐอุดม / 2541 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
การควบคุมสินค้าขาออก
18 การใข้ชุดกิจกรรมการสอนความรู้ ความตระหนัก และทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันโรคเอดส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ยุพิน ชัยราชา / 2541 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดล้านตอง
โรคเอดส์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การป้องกัน
โรคเอดส์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โรคเอดส์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
19 การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสจากดิน ที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ = Selection of bacillus from soil capable of antibiotic production / ดรุณี เทพปาน / 2541 /Full Text
Subject
บาซิลลัส -- การจำแนก
ปฏิชีวนะ -- การทดสอบ
ดิน -- เชียงใหม่
20 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสที่สามารถผลิตเอนไซม์แมนนาเนส / นลิน วงศ์ขัตติยะ / 2541 /Full Text
Subject
แอคติโนมัยซิส
แบคทีเรีย
เอนไซม์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41