ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 603 รายการ จากคำว่า 2540

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรณีศึกษาการใช้เทอร์โมไชฟอนในระบบควบคุมสภาวะอากาศห้อง / สาโรช ไหวเคลื่อน / 2540 /Full Text
Subject
เทอร์โมไซฟอน
ความร้อน -- การถ่ายเท
2 กระบวนการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายน่ารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา / เฟื่องฟ้า ภูมิมาลา / 2540 /Full Text
Subject
กฎหมาย -- การศึกษาขั้นมัธยม
การแก้ปัญหา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3 กระบวนการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ / วิญญาต บางเลี้ยง / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- อาจารย์
การสอนด้วยอุปกรณ์
4 กระบวนการฝึกลูกมือช่างงานหัตถกรรมในชุมชนเมือง / สมบูรณ์ ทำนอง / 2540 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
ช่างฝีมือ -- เชียงใหม่
อาชีพ -- เชียงใหม่
การฝึกอาชีพ -- เชียงใหม่
บ้านวัวลาย (เชียงใหม่)
5 กระบวนการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนเขื่อน จังหวัดแพร่ / สุวิทย์ สมบัติ / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนเขื่อน
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย -- แพร่
เด็ก -- การดูแล -- แพร่
พัฒนาการของเด็ก -- แพร่
6 กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม สุขภาพอนามัยในชุมชนพื้นที่สูง / พิทยา สายนำทาน / 2540 /Full Text
Subject
สุขภาพ
อนามัย
ชาวเขา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ลีซอ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
7 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุริยัน ตรูทัศนวินท์ / 2540 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
หลักทรัพย์ -- การตลาด
8 กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในและนอกเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ ตำบลเมือง อำเภอเมืองน่าน / อรวรรณ กฤตบุณยฤทธิ์ / 2540 /Full Text
Subject
แมลงในน้ำ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
แม่น้ำ -- น่าน
9 การกำจัดทองแดงและนิเกิลออกจากน้ำเสียโดยกระบวนการสร้างและการรวมตะกอนด้วยสารรวมตะกอนชนิดต่าง ๆ / ชัยวัฒน์ บัญญัติศรีสกุล / 2540 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
น้ำเสีย -- การบำบัด
ทองแดง
นิเกิล
10 การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อสาธารณชนในตลาดแรกและพฤติกรรมราคาของหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิรวรรณ กิจชัยเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
11 การแก้ไขปัญหาสารเสพติดโดยแนวทางวัฒนธรรมชุมชน / นเรศ สงเคราะห์สุข / 2540 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- แม่ฮ่องสอน
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
กะเหรี่ยง -- แม่ฮ่องสอน
บ้านห้วยปมฝาด (แม่ฮ่องสอน)
12 การขยายพันธุ์กระเจียวพลอยทักษิณ เบอร์ A033 ในสภาพปลอดเชื้อ / ทิพย์สุดา อนันกุล / 2540 /Full Text
Subject
กระเจียว -- การขยายพันธุ์
ไม้ดอก -- การขยายพันธุ์
13 การขยายพันธุ์ว่านนางคุ้มในสภาพปลอดเชื้อ / ปาริชาต จิตนันท์ / 2540 /Full Text
Subject
ว่านนางคุ้ม -- การขยายพันธุ์
14 การคัดเลือกโมโนคาริออน ของเห็ดนางรมเพื่อการผสมพันธุ์ / สุวรรณี จันทร์ตา / 2540 /Full Text
Subject
เห็ดนางรม -- พันธุ์
การผสมพันธุ์พืช
15 การเคลื่อนย้ายทางพื้นที่และความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / ธารา บัวคำศรี / 2540 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
แรงงาน -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
16 การเคลือบแข็งผิวของโลหะผสมไทเทเนียมบางชนิด / กิตติชัย โสพันนา / 2540 /Full Text
Subject
ออกซิเดชัน
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
โลหะผสม
ไทเทเนียม
17 การจัดการขององค์กรท้องถิ่นเพื่อการศึกษาทางไกล / อภิสิทธิ์ รุจจนเวท / 2540 /Full Text
Subject
การศึกษาทางไกล -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
18 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นลินี จารุกาญจนกิจ / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
19 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของคนงาน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชาลินี โบปาราย / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ขยะ -- แม่ฮ่องสอน
การติดเชื้อ
นักการภารโรง -- แม่ฮ่องสอน
Dissertations, Academic -- Nursing
20 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการในโรงเรียน ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่ / สุพัตร ใจฟู / 2540 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31