ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ในจังหวัดอุตรดิตถ์ / สุมณฑล ปานรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
การลงทุน -- อุตรดิตถ์
โรงงาน -- อุตรดิตถ์
โรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
2 กระบวนการกล่อมเกลาทางวัฒนธรรมเพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรมองค์กร / เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ / 2539 /Full Text
Subject
สโมสรโรตารี่เชียงใหม่
วัฒนธรรมองค์การ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมองค์การ -- เชียงใหม่
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
3 กระบวนการเข้าสู่อาชีพของคนพิการในชุมชนเมือง / นิรมล เย็นสุข / 2539 /Full Text
Subject
คนพิการ -- เชียงใหม่
อาชีพ
4 กระบวนการตัดสินใจขององค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรมของชุมชน / ปรียา วรรณฤทธิ์ / 2539 /Full Text
Subject
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- สารภี (เชียงใหม่)
กลุ่มกิจกรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- สารภี (เชียงใหม่)
การตัดสินใจ
ประชากร -- การตัดสินใจ -- สารภี (เชียงใหม่)
บ้านยาง (เชียงใหม่)
5 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของชาวไทยลื้อ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วยสมุนไพร / องอาจ พรมไชย / 2539 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยสมุนไพร
ลื้อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สมุนไพร
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
6 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / พิชัย อุ่นแสง / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
7 กระบวนการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอดส์ในโครงการฟ้าสีขาว จังหวัดเชียงใหม่ / จิตมณี ก้างออนตา / 2539 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
โครงการฟ้าสีขาว
8 กระบวนการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพนอกระบบของคนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ / 2539 /Full Text
Subject
อาชีพ
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
คนจนในเมือง -- เชียงใหม่
9 กระบวนการสร้างบ้านแปงเมืองในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน สมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ.1800-2030 / บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
ราชวงศ์มังราย
เมือง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติ
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
10 กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์โดยชุมชนในหมู่บ้านชนบทภาคเหนือ / นาถยา วิสุทธิใจ / 2539 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรคเอดส์ -- การรักษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
11 การกัดกร่อนของโลหะผสมในบรรยากาศผสมของ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 800-1200 ซ / เสริฐ เขียนนอก / 2539 /Full Text
Subject
ออกซิเดชัน
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
โลหะผสม
12 การเกษียณอายุของบุคลากรสายอาจารย์ : ศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ / รณพพัณณ์ กปิตถัย / 2539 /Full Text
Subject
การเกษียณอายุ
ข้าราชการ -- การเกษียณอายุ
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- การเกษียณอายุ
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- เชียงใหม่
13 การขยายพันธุ์ดาหลาในสภาพปลอดเชื้อ / อภิชาติ ชิดบุรี / 2539 /Full Text
Subject
ดาหลา
ดาหลา -- การปรับปรุงพันธุ์
14 การขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรมในชุมชนชนบท / รุ่งทิพย์ กล้าหาญ / 2539 /Full Text
Subject
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เชียงใหม่
การขัดเกลาทางสังคม -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ความเชื่อ
การเข้าทรง
บ้านม่วงโตน (เชียงใหม่)
15 การเข้าถึงโอกาสในการได้รับบริการทางการศึกษาของประชาชนชาวเขา / นิวัฒน์ ตามี่ / 2539 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- การศึกษา -- แม่สรวย (เชียงราย)
16 การควบคุมการเน่าเสียของผลลำไย (Dimocarpus longan Lour spp. Longan var. Longan) หลังการเก็บเกี่ยวด้วยสารอะเซทัลดีไฮด์ / วรุณรักษ์ ราษีนวล / 2539 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บเกี่ยว
อะเซทัลดีไฮด์
17 การควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบทางสถิติ สำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบกู๊ดแมน-ครัสคัล แบบสเปียร์แมน และแบบเคนดอลเทา โดยเทคนิคมอนติ คาร์โล / พนิตตา แก้วกูร / 2539 /Full Text
Subject
วิธีมอนติคาร์โล
คณิตศาสตร์สถิติ
สถิติ
18 การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีการลดปริมาณของเสียและการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน / ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ / 2539 /Full Text
Subject
มลพิษทางน้ำ
โรงงาน -- เชียงใหม่
น้ำเสีย -- การบำบัด
การแลกเปลี่ยนไอออน
19 การคัดเลือกฟังไจจากดินและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตแมนนาเนส / วรางคณา วรรณวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
เชื้อรา
แมนนาเนส
เอนไซม์
20 การคัดเลือกฟังไจบางชนิดเพื่อผลิตกรดแลคติค / ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ / 2539 /Full Text
Subject
เชื้อรา
กรดแล็กติก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28