ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 468 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of exercise on contractile properties of skeletal muscle in hypothyroid rats = ผลของการออกกำลังกายต่อการทำงานของกล้ามเนื้อลายของหนูในภาวะฮัยโปธัยรอยด์ / Todsapon Bunyamak / 1994; คณะแพทยศาสตร์ [2538?] /Full Text
Subject
Muscles
Exercise
Hypothyroidism
Exercise
Muscle, Skeletal
Animals, Laboratory -- Rat
2 กรด (-)-hydroxycitric จากพันธุ์ไม้บางชนิดในสกุล Garcinia / นุชนภางค์ มณีวงศ์ / 2538 /Full Text
Subject
เภสัชเคมี
กรดไฮดรอกซีซิตริก
ลิควิดโครมาโตกราฟี
3 กระบวนการกำหนดความต้องการการศึกษาสำหรับเยาวชนในโรงงานอุตสาหกรรม / เกรียงไกร ไชยเมืองดี / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลำพูน
เยาวชน -- การศึกษา -- ลำพูน
โรงงาน -- ลำพูน
4 กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยทรงดำ / รัชพล ปัจพิบูลย์ / 2538 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- เพชรบุรี
โซ่ง
การแพร่กระจายวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5 กระบวนการทางการศึกษาในการจัดองค์กรและการดำเนินบทบาททางการศึกษา ของกลุ่มสตรีที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน / จรณชัย วรรณทอง / 2538 /Full Text
Subject
สตรี -- การศึกษา -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
สตรีกับการพัฒนาชุมชน
6 กระบวนการทางการศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / จรัญ ฟูเต็มวงศ์ / 2538 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหลวง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหมี้ยง
การศึกษา -- แง่สังคม -- ลำปาง
บ้านหลวง (ลำปาง)
บ้านเหมี้ยง (ลำปาง)
7 กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาของชุมชนชนบท / ประมาณ ตัณฑิกุล / 2538 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางสังคม -- ป่าซาง (ลำพูน)
การพัฒนาชุมชน -- ป่าซาง (ลำพูน)
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การศึกษา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านผาเงิบนอก (ลำพูน)
8 กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนชนบทภาคเหนือตอนบน / เทียน นารินทร์ทอง / 2538 /Full Text
Subject
สุขภาพ
สาธารณสุข
ประชากรในชนบท
ชุมชน -- บ้านธิ (ลำพูน)
9 กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์เอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เพชรมณี ประจวบพันธ์ศรี / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่ -- การตลาด
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์
10 การแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุโดยการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย = Health problem solving of the elders by establishmrnt of the elderly club in Wangthong Village, Tambon Nongyaplong, Wangsapoong District, Loei Province / ชะม้อย ชัยศรี / 2538 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุบ้านวังทอง
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ -- วังสะพุง (เลย)
บ้านวังทอง (เลย)
11 การขยายพันธุ์กุหลาบในสภาพปลอดเชื้อและการทำให้กลายพันธุ์โดยการใช้รังสีแกมมา / พัชรินทร์ บุญเจิม / 2538 /Full Text
Subject
กุหลาบ
พืช -- การขยายพันธุ์
รังสีแกมมา
12 การจัดการข่าวสารความรู้ของชุมชนชนบท / กัญญา ชมศิลป์ / 2538 /Full Text
Subject
การสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารในกลุ่มขนาดเล็ก
สื่อมวลชน
ป่าซาง (ลำพูน) -- ประชากรในชนบท
13 การจัดการทรัพยากรสำหรับการพัฒนาในชุมชนชนบท / ธีรา หมื่นบาล / 2538 /Full Text
Subject
กลุ่มสังคม
การมีส่วนร่วมทางสังคม
การพัฒนาชนบท -- เชียงใหม่
14 การจัดการปัญหาขยะ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ / จุมพล อภิรติมัย / 2538 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
15 การจัดการเรียนการสอนในโครงการศูนย์โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / อุไรวรรณ คำรินทร์ / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว
ครู -- พร้าว (เชียงใหม่)
โครงการศูนย์โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
16 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง เชียงใหม่ / สุวัช เกียรติมณีรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอน
17 การจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / วิไลวรรณ ทองเรือง / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม
โรคเอดส์
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
18 การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดกรมการศาสนาในเขตการศึกษา 8 / วารินทร์ จิตคำภู / 2538 /Full Text
Subject
กรมการศาสนา
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- ไทย (ภาคเหนือ)
19 การจัดกิจกรรมอิสระและการใช้เวลาในคาบกิจกรรมอิสระของนักเรียนในโรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Independent activities management and students' use of time during independent activities periods in Wang Chin Wittaya School, Wang Chin district, Phrae province / ประสาท บัวนุช / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
กิจกรรมของนักเรียน -- วังชิ้น (แพร่)
นักเรียน -- วังชิ้น (แพร่)
20 การจัดจำหน่ายกุหลาบตัดดอกในจังหวัดเชียงใหม่ / มานพ เชื้อสุวรรณ / 2538 /Full Text
Subject
ไม้ตัดดอก -- เชียงใหม่
กุหลาบ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24