ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพของสตรี ในพื้นที่เกษตรใกล้เมืองและไกลเมือง / วรารัตน์ บรรณศักดิ์ / 2537 /Full Text
Subject
สตรีในเกษตรกรรม
การส่งเสริมการเกษตร
2 กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม เรื่องอักษรธรรมล้านนา / วัลลภ มณีเชษฐา / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาล้านนา -- ตัวอักษร
การแพร่กระจายวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
3 กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง / ไพรัช ใหม่ชมภู / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสบปราบ
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
4 กระบวนการสูญเสียความสามารถในการควบคุมและจัดการทรัพยากรของเกษตรกรในป่า : ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ชานนท์ คำทอง / 2537 /Full Text
Subject
ทรัพยากรป่าไม้
ป่าสงวน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง (เชียงใหม่)
5 กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนกวดวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สายจิต ลิลิต / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- การตลาด -- เชียงใหม่
6 การกำจัดฟอสฟอรัสทางชีววิทยาโดยระบบแอโรบิค-แอนแอโรบิคในสภาพอากาศร้อน / คนึงนิจ หนูฤทธิ์ / 2537 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
ฟอสฟอรัส
7 การแก้ไขการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยของนักเรียนระดับ 8 โรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่ โดยการแทนเสียงด้วยตัวอักษรอย่างมีระบบ / วิภาศรี จ้อยสูงเนิน / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
ภาษาไทย -- การออกเสียง
ภาษาไทย -- วรรณยุกต์
นักเรียน -- เชียงใหม่
8 การเข้าร่วมในขบวนการกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของไทยในทัศนะของฝ่ายทหาร / เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ / 2537 /Full Text
Subject
ความเป็นกลาง
ไทย -- ความเป็นกลาง
ทหาร -- กิจกรรมทางการเมือง
9 การคัดเลือกประชากรลูกผสมของถั่วเหลือง เพื่อให้ผลผลิตสูงและต้านทานการล้ม / พัชรินทร์ ไฝเพชร / 2537 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
ถั่วเหลือง -- การปรับปรุงพันธุ์
10 การคาดหวังของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดลำปางต่อระบบการส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ / สมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ / 2537 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- ลำปาง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
11 การจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข / กฤษดา จันทร์ศรี / 2537 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
จราจร -- เชียงใหม่
12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบพื้นบ้าน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย / ไชยา อู๋ชนะภัย / 2537 /Full Text
Subject
ทรัพยากรป่าไม้
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การจัดการป่าไม้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชาวเขา
ชาวไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)
13 การจัดการที่ดินภายใต้ระบบการเกษตรแบบมีพันธสัญญา : ศึกษากรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชพาณิชย์ในเขตกิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา / 2537 /Full Text
Subject
การจัดการดิน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
พืชเศรษฐกิจ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
14 การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมหล่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก / ประยูร วรจิตต์ / 2537 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
โรงงาน -- พิษณุโลก
แรงงาน -- พิษณุโลก
โรงงานอุตสาหกรรมหล่อพระพุทธรูป
การเรียนรู้
15 การจัดกิจกรรมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ / ยุทธนา สุรชัย / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
อาชีพอิสระ
นักเรียน -- เชียงใหม่
16 การจำลองและการวิเคราะห์สายอากาศจานสะท้อนแบบส่วนของทรงกลม / สุรนันท์ น้อยมณี / 2537 /Full Text
Subject
สายอากาศ
17 การแจกแจงแบบวงกลมสำหรับสองกลุ่มตัวอย่าง / รัดกมล มาลีวัตร / 2537 /Full Text
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
18 การใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน / นิกร เพ็ญเวียง / 2537 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียน -- ลำพูน
19 การใช้กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในการแบ่งชั้นคุณภาพน้ำจากลำธารบนดอยอินทนนท์และแม่น้ำปิง โดยใช้ดัชนีไบโอติกและซาโพรบิก / ยุพิน ถือดำ / 2537 /Full Text
Subject
คุณภาพน้ำ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
แม่น้ำปิง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
20 การใช้ที่ดินและความเหมาะสมของที่ดินในเขตพื้นที่ โครงการปฏิรูปที่ดิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / วีระพันธุ์ วีระญาโณ / 2537 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
โครงการปฏิรูปป่าจอมทอง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การปฏิรูปที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19