ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 321 รายการ จากคำว่า 2536

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระบวนการพัฒนาและการใช้หลักสูตรรายวิชา ท้องถิ่นของเรา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดพะเยา / รัตนา อินทิยโกเศศ / 2536 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นมัธยม -- พะเยา
การศึกษา -- หลักสูตร
2 กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดของชาวอาข่า / วันทนีย์ จันทร์เอี่ยม / 2536 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
อาข่า -- ไทย (ภาคเหนือ)
การเรียนรู้ทางสังคม
3 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจรถเช่าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สรายุทธ พึ่งพุ่มแก้ว / 2536 /Full Text
Subject
การเช่ารถยนต์ -- เชียงใหม่
การเช่ารถยนต์ -- การตลาด -- เชียงใหม่
วิจัยการตลาด
4 กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เรนัส เสริมบุญสร้าง / 2536 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- การตลาด -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาล -- การตลาด
วิจัยการตลาด
5 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของร้านขายยาที่มีเภสัชกรเป็นเจ้าของในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิริยะ สีหะกุลัง / 2536 /Full Text
Subject
ร้านขายยา -- การตลาด
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
6 การกล่อมเกลาทางสังคมในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง / ตุลวัตร์ พานิชเจริญ / 2536 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สังคมประกิต
กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
7 การกัดกร่อนของโลหะผสมของเหล็กบางชนิดในบรรยากาศ ออกซิเจน และไนโตรเจน / บุญธรรม เกษมทะเล / 2536 /Full Text
Subject
ออกซิเดชัน
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
เหล็ก
ออกซิเจน
ไนโตรเจน
8 การขยายตัวของเมืองเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ / สัมพันธ์ ไชยะ / 2536 /Full Text
Subject
การเกิดเป็นเมือง -- เชียงใหม่
การพัฒนาเมือง
ที่ดิน -- เชียงใหม่
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์
9 การจัดการกับข่าวสารข้อมูลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Information management of factory workers / ศรีเพ็ญ เดชนะ / 2536 /Full Text
Subject
การสื่อสารในกลุ่มขนาดเล็ก
การสื่อสาร
โรงงาน -- เชียงใหม่
ข่าว
สื่อมวลชน
10 การจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / ศิริ ศิริคำ / 2536 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การจัดการโรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
บริษัทญี่ปุ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
11 การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรนาฎศิลป์ชั้นกลาง / มันทนา วงศ์คำฟูเจริญ / 2536 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนาฎศิลป์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นาฏศิลป์ -- หลักสูตร
12 การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด / สินสมุทร เสนาอาจ / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นก่อนประถม
โรงเรียน -- ตราด
13 การแจกแจงแบบวงกลม / สุวรรณา ตราเกียรติกุล / 2536 /Full Text
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
14 การใช้คำในมหาชาติฉบับสร้อยสังกร / กรรณิการ์ พันชนะ / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
มหาชาติ
วรรณกรรมพุทธศาสนา
15 การใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / ศุภดาลัด สิทธิประเสริฐ / 2536 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
16 การใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / จินตนา เกิดสายทอง / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
17 การใช้บทเรียนโปรแกรมในการสอนภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุทิน สุทธิสมบูรณ์ / 2536 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- แบบเรียนสำเร็จรูป
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
18 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เสียงและการได้ยินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ประวิทย์ บุญเต็ม / 2536 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ฟิสิกส์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา
19 การใช้รูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาตนเองในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 / อุดมศักดิ์ พลอยบุตร / 2536 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคกลาง)
20 การใช้หน่วยการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ลำดวน สุริยวรรณ / 2536 /Full Text
Subject
การสอน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17