ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 299 รายการ จากคำว่า 2535

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐด้านสาธารณูปการ : ศึกษาการสร้างเขื่อนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย / จันทนา สุทธิจารี / 2535 /Full Text
Subject
สาธารณูปโภค -- นโยบายของรัฐ
เขื่อน
กระแสไฟฟ้า
2 กระบวนการตัดสินใจในการใช้ยาแก้ปวดชนิดซองของคนวัยทำงาน : กรณีศึกษาในชุมชนสดใส อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Decision making process leading to the use of pain killing drugs in packet form among working age people: a case study in Sodsai community, Muang District, Lamphun Province / อินทริยา อินทพันธุ์ / 2535 /Full Text
Subject
ยาแก้ปวด
ชุมชนสดใส (ลำพูน)
Analgesics
Drugs -- Decision- making
3 กระบวนการบริหารงานของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / โกวิท หล้าปาวงค์ / 2535 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ศูนย์การเรียน -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
4 การกระจายทางพื้นที่ของอาชญากรรมในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช / ภูหัสสฬาร์ อินทรทอง / 2535 /Full Text
Subject
อาชญากรรม -- นครศรีธรรมราช
การใช้ที่ดิน -- นครศรีธรรมราช
5 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษางานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดเชียงใหม่ / เพียงจันทร์ ลิขิตเอกราช / 2535 /Full Text
Subject
การกระจายรายได้ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
6 การกระเจิงแบบโคฮีเรนท์และแบบอินโคฮีเรนท์ของรังสีเอกซ์ / สมิต อินทร์ศิริพงษ์ / 2535 /Full Text
Subject
การกระเจิง (ฟิสิกส์)
รังสีเอกซ์
7 การเกิดและการจัดการแผ่นคราบแข็งของผิวดินที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดและผลผลิตของพืช / ธนูชัย กองแก้ว / 2535 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ของดิน
ดิน
8 การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยการตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย = Solving health problems by establishing a model village primary health car in Wang Thong Village, Tambon Nongyaplong, Wang Saphung District, Loie Province / ดนัย สารพฤกษ์ / 2535 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน
การบริหารสาธารณสุข -- วังสะพุง (เลย)
บ้านวังทอง (เลย)
9 การขยายพันธุ์หอมหัวใหญ่ (Allium cepa) ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / ประมวล อัตถารส / 2535 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
หอมหัวใหญ่ -- การปรับปรุงพันธุ์
10 การควบคุมป้องกันอันตรายจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร หมู่บ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย = Prevention and control of hazardous pesticide use in agriculture in Wang Thong village, Tambon Nongyaplong, Wang Saphung District, Loei Province / เพ็ญศรี รักผักแว่น / 2535 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกรรม -- วังสะพุง (เลย)
บ้านวังทอง (เลย)
11 การเคลือบฟริตไร้สารตะกั่วสำหรับเครื่องปั้นดินเผาหางดง / ณัฐภัทร์ ศิริรัตนสกุล / 2535 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา -- หางดง (เชียงใหม่)
12 การจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรประถมศึกษา 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในจังหวัดมุกดาหาร / ษมาวดี คำแข็งขวา / 2535 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
ครู -- มุกดาหาร
13 การจัดการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ทวี บุญมี / 2535 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- การศึกษา -- หลักสูตร
สงฆ์ -- การศึกษา -- เชียงใหม่
พระไตรปิฎก
14 การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ศักดา กันหาเวียง / 2535 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล
ชุมชน
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
15 การจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน : กรณีศึกษาโครงการทุ่งเขาพระ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ / สุวิทย์ หงส์ธนนันท์ / 2535 /Full Text
Subject
การจัดสรรที่ดิน -- หนองบัว (นครสวรรค์)
ที่ดิน -- หนองบัว (นครสวรรค์)
โครงการทุ่งเขาพระ
16 การจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดของโครงการชลประทานแม่งัด / นันดา ตรียากิจ / 2535 /Full Text
Subject
น้ำในการเกษตร
โครงการชลประทานแม่งัด
ชลประทาน -- เชียงใหม่
อ่างเก็บน้ำ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
17 การจัดสายตรวจกับการป้องกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ณรงค์ บำรุงรัตน์ / 2535 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
การป้องกันอาชญากรรม -- เชียงใหม่
18 การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพของเด็กและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อบริการของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาวรรณ หนูคง / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
เด็ก -- เชียงใหม่
เด็ก -- การเจริญเติบโต
Dissertations, Academic -- Nursing
Child development
Child day care
19 การเจริญเติบโตและการพัฒนาดอกของปทุมมา / จีรวัฒน์ ภู่บัวเผื่อน / 2535 /Full Text
Subject
ปทุมมา -- การเจริญเติบโต
ไม้ดอก
20 การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในชั้นประถมปีที่ 4 / นิจ จันทร์มล / 2535 /Full Text
Subject
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา
นักเรียน -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15