ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 122 รายการ จากคำว่า 2533

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การเกิดสนิมของทองเหลืองและทองสัมฤทธิ์ / บุญมี นากรณ์ / 2533 /Full Text
Subject
สนิม
ทองเหลือง
ทองสัมฤทธิ์
2 การขยายพันธุ์กระเจียวแดงในสภาพปลอดเชื้อ / จามจุรี โสตถิกุล / 2533 /Full Text
Subject
กระเจียวแดง -- การขยายพันธุ์
ไม้ดอก -- การขยายพันธุ์
3 การคำนวณค่านิวเคลียร์ชีลดิงของคาร์บอนและไนโตรเจนอะตอม / สัมฤทธิ์ อัศดรวิเศษ / 2533 /Full Text
Subject
นิวเคลียร์ชีลดิง
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
อะตอม
ไนโตรเจน
คาร์บอน
4 การโคลนยีนอัลฟาอะไมเลสจาก Bacillus amyloliquefaciens / ศศิธร บรรเจิดกิจ / 2533 /Full Text
Subject
อัลฟาอะไมเลส
เอนไซม์
แบคทีเรีย
5 การจัดการปัจจัยเบื้องต้นเพื่อการนำหลักสูตรไปใช้ในระดับกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย / สุรพล เพ็ญต่าย / 2533 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังสะพุง
หลักสูตร
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เลย
6 การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมความชื้นในเรือนเพาะชำทดลอง / ปานจิต มุสิก / 2533 /Full Text
Subject
ความชื้น -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เรือนเพาะชำ
7 การใช้นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วันนัด วัดเขียว / 2533 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นวัตกรรมทางการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- พระนครศรีอยุธยา
8 การใช้แร่ดีบุกและแร่วุลแฟรมไมต์เป็นสารให้สีในน้ำเคลือบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / นรินทร์ เงินดี / 2533 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบ
สี
เครื่องปั้นดินเผา
สีในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
ดีบุก -- การวิเคราะห์
วุลแฟรมไมต์ -- การวิเคราะห์
9 การใช้วัสดุดูดความชื้นในภาชนะปิดสนิทเพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง / สมรรถชัย มาลารัตน์ / 2533 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
เมล็ดพันธุ์ -- ความชื้น
10 การใช้แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดลำพูน / พรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ / 2533 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ชุมชนกับโรงเรียน -- ลำพูน
11 การตอบสนองของพันธุ์ข้าวไร่ต่อวันปลูกในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผลผลิตและลักษณะทางสัณฐานวิทยา / สุจิตร ใจจิตร / 2533 /Full Text
Subject
ข้าวไร่ -- พันธุ์
ข้าวไร่
12 การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวันต่อไนโตรเจนและความหนาแน่นของต้นปลูก / ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น / 2533 /Full Text
Subject
ทานตะวัน -- การเจริญเติบโต
ไนโตรเจน
13 การตอบสนองต่อขนาดและสีของอาหารและอาหารเลียนแบบของนกกะลิง (Psittacula finschii) / อดิศักดิ์ จูมวงษ์ / 2533 /Full Text
Subject
นกกะลิง
นกกะลิง -- อาหาร
นก -- อาหาร
สี
14 การเตรียมกราฟท์โคพอลีเมอร์ที่ดูดน้ำได้ดีโดยใช้แป้งชนิดต่าง ๆ กับอะคลีโลไนไตรล์ / สายชล สุขสมวัฒน์ / 2533 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
การดูดซึม
แป้งมันสำปะหลัง
15 การเตรียมซิลิกอนคาร์ไบด์ / นิโรจน์ แก้วชะเนตร / 2533 /Full Text
Subject
ซิลิกอนคาร์ไบด์
16 การเตรียมถ่านกัมมันต์โดยการทำของผสมระหว่างถ่านหินลิกไนต์กับซิลิกาให้ร้อน / ศตพร อุ่นแก้ว / 2533 /Full Text
Subject
คาร์บอนกัมมันต์
ถ่านหิน
ลิกไนต์
ซิลิกา
17 การทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตสำหรับการปลูกถั่วเหลืองที่ปลูกหลังข้าวในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ / วิถี มณีวรรณ / 2533 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
ถั่วเหลือง -- ดิน
ที่ราบ -- เชียงใหม่
18 การทดสอบระบบการปลูกพืชแบบต่อเนื่องบนที่ดอนอาศัยน้ำฝนในระดับไร่นา / สุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์ / 2533 /Full Text
Subject
ระบบการปลูกพืช -- จอมทอง (เชียงใหม่)
นวัตกรรมทางการเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมป่าจอมทอง
19 การทำปิโตรเลียมแวกซ์ให้บริสุทธิ์ / กาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์ / 2533 /Full Text
Subject
ปิโตรเลียมแวกซ์
20 การบริหารงานบุคลากรในสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม / คำพันธ์ อัครเนตร / 2533 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
การบริหารงานบุคคล
โรงเรียน -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7