ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 170 รายการ จากคำว่า 2532

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การกำเนิดของดินบนที่สูงที่เกิดจากหินแกรนิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / นิวัติ อนงค์รักษ์ / 2532 /Full Text
Subject
ดิน -- องค์ประกอบ
หินแกรนิต
ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
2 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถฟอกสีสารสกัดจากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) / อ้อมทิพย์ จิตต์แปง / 2532 /Full Text
Subject
จุลินทรีย์
หญ้าหวาน
เชื้อรา
3 การใช้พลังงานจากไม้ในชนบท ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / สุธีรา เลิศสุโภชวณิชย์ / 2532 /Full Text
Subject
พลังงาน
ไม้ -- สวนผึ้ง (ราชบุรี)
การใช้พลังงาน
ที่อยู่อาศัย -- การใช้พลังงาน
ที่อยู่อาศัย -- สวนผึ้ง (ราชบุรี)
สวนผึ้ง (ราชบุรี) -- ประชากรในชนบท
4 การใช้ระบบการสอนเป็นรายบุคคลแบบ พี เอส ไอ สำหรับการสอนเรื่อง การทำพิมพ์หล่อ / วินัย ไชยวงค์ญาติ / 2532 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
การศึกษาทางการช่าง
5 การใช้หลักสูตรกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก / รัตนา พฤกษะวัน / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กลุ่มประสบการณ์พิเศษ
ภาษาอังกฤษ -- หลักสูตร
การศึกษา -- พิษณุโลก -- หลักสูตร
6 การใช้หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน / มนธิรา คำกลาง / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
7 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของกาแฟอราบิก้าต่อสภาวะเครียดของการขาดน้ำและอุณหภูมิสูง / พัฒนพันธุ์ ไพชยนต์ / 2532 /Full Text
Subject
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า
กาแฟ -- สรีรวิทยา
กาแฟ -- ดิน
อุณหภูมิ
8 การติดฉลากสัมพรรคภาพของเม็ดวุ้นแม่เหล็กและการทำเปอร์ออกซิเดสจากหัวแรดิช (Raphanus vulgaris Linn.) ให้บริสุทธิ์ / วันนี ปรีดาศักดิ์ / 2532 /Full Text
Subject
วุ้น -- การวิเคราะห์
เปอร์ออกซิเดส
แรดิช
9 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากถ่านหินลิกไนต์โดยใช้ไอน้ำ / พีระพงษ์ เนียมเสวก / 2532 /Full Text
Subject
คาร์บอนกัมมันต์
ถ่านหิน
ลิกไนต์
ไอน้ำ
10 การเตรียมโปรโตพลาสต์และการเปลี่ยนโปรโตพลาสต์กลัปไปเป็นเซลล์ของ Zymomonas mobilis / สิมมา กลางประพันธ์ / 2532 /Full Text
Subject
โปรโตพลาสต์
แบคทีเรีย
จุลินทรีย์
11 การเตรียมแผ่นฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์จาก 3 จุด / จิติ หนูแก้ว / 2532 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
คอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์
12 การเตรียมและการใช้เม็ดวุ้นและเม็ดวุ้นแม่เหล็กจับจำเพาะ / อารีรัตน์ สาขุน / 2532 /Full Text
Subject
วุ้น
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
โครมาโตกราฟีย์
ชีวโมเลกุล
13 การเตรียมสารตัวนำยิ่งยวด Bi-Ca-Sr-Cu-O / กิตติศักดิ์ สุขสังขาร / 2532 /Full Text
Subject
สารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
14 การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวง / 2532 /Full Text
Subject
การเคลือบ
เครื่องเคลือบดินเผา
แก้ว
เตา
15 การนำระบบการสอนรายบุคคล พี เอส ไอ มาใช้ในการสอนเรื่อง การติดตั้งเครื่องจักรและการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในโรงฝึกงาน / มนูญ สุตีคา / 2532 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
การศึกษาทางการช่าง
16 การนิเทศโดยการใช้คณะกรรมการร่วมในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษากลุ่มอุดรสันติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประยูร ลังการ์พินธุ์ / ประยูร ลังกาพินธุ์ / 2532 /Full Text
Subject
กลุ่มอุดรสันติ
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
17 การปฏิบัติงานของผู้แทนครูในคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอกิ่งอำเภอ ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน และครูฝ่ายปฏิบัติการสอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / มาณพ แก้วมูล / 2532 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน
ครู -- ลำพูน
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน -- การบริหาร
18 การปฏิบัติและความคิดเห็นของครูมัธยมศึกษา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน / สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ / 2532 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
ครู -- ตากฟ้า (นครสวรรค์)
นักเรียน -- ตากฟ้า (นครสวรรค์)
การศึกษาขั้นมัธยม
19 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชาวชนบท (สคช.) ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2531 / ประเสริฐ หอมดี / 2532 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชาวชนบท
การวัดผลทางการศึกษา
20 การประยุกต์ใช้สารรังสีในโฟลอินเจคชันอะนาลีซีส / ดวงใจ นาคะปรีชา / 2532 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
วานาเดียม -- การวิเคราะห์
กัมมันตภาพรังสี
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9