ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 176 รายการ จากคำว่า 2531

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรณีศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมและผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของคุณแม่สิริ กรินชัย / สุมาลี อินทรวนิช / 2531 /Full Text
Subject
สิริ กรินชัย
ธรรมะ
พุทธศาสนา
วิปัสสนา
2 การกระจายสินเชื่อโดยธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Credit distribution by commercial banks : a case study in Chiang Mai Province / พิกุล โค้วสุวรรณ์ / 2531 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์
3 การขยายพันธุ์กุหลาบมอญในสภาพปลอดเชื้อ / กาญจนา เหมือนเงิน / 2531 /Full Text
Subject
กุหลาบมอญ
พืช -- การขยายพันธุ์
4 การคัดเลือกสายพันธุ์ Monascus purpureus ที่เหมาะสมในการผลิตสี / รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์ / 2531 /Full Text
Subject
เชื้อรา
สี
5 การจำแนกเขตเกษตรน้ำฝนบนที่ดอนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกพืช สุภา รัตดาเว / สุภา รันดาเว / 2531 /Full Text
Subject
เกษตรที่สูง -- เชียงใหม่
เกษตรน้ำฝน -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
6 การชักนำให้เกิดโซลาโซดีนและแคลลัสของมะเขือ Solanum laciniatum Ait. และ S. torvum Sw. ในอาหารสังเคราะห์ / สกนธ์ อติพญากุล / 2531 /Full Text
Subject
มะเขือ
เซลล์และเนื้อเยื่อพืช
แคลลัส (พฤกษศาสตร์)
ฮอร์โมน
7 การใช้ Chlorelia sp.(K3) ที่ได้จากการเลี้ยงในน้ำกากส่าเหล้าเป็นอาหารของ Moina macrocopa Straus. / จรูญ ลีไตรรงค์ / 2531 /Full Text
Subject
สาหร่าย
ไรแดง
น้ำกากส่าเหล้า
ของเสีย
8 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด : ศึกษาเฉพาะกรณีห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประวิช ยศปัน / 2531 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การใช้เครื่องจักรกล
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 การใช้แร่เป็นตัวให้สีในน้ำเคลือบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ / เทียนชัย วงศ์สุฤทธิ์ / 2531 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบ
แร่
สี
เครื่องปั้นดินเผา
10 การตอบสนองของพันธุกรรมข้าวสาลีต่อสภาพอากาศร้อน ศันสนีย์ จำจด / ศันสนีย์จำจด / 2531 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี
พันธุกรรม
ความร้อน
นิเวศวิทยาเกษตร
11 การตอบสนองต่อความเครียดน้ำของทานตะวัน / สุโทน มูลเมือง / 2531 /Full Text
Subject
ทานตะวัน -- การเจริญเติบโต
ทานตะวัน
น้ำในการเกษตร
น้ำ
12 การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบข้าว / ก้องเกียรติ ภู่เกิด / 2531 /Full Text
Subject
แกลบ
ซิลิกา
13 การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์บริสุทธิ์โดยวิธีโฟลเดชัน / ลัด ตีบกลาง / 2531 /Full Text
Subject
โฟลเตชัน
ซิลิกา
ทราย
14 การเตรียมเซรามิกส์ทนไฟที่มีสภาพนำความร้อนสูง / สุวิช ษมาพิสุทธิ์ / 2531 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การนำ
เครื่องเคลือบดินเผา
15 การเตรียมผลึกคอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์ / อภิสิทธิ์ ใสยิด / 2531 /Full Text
Subject
ผลึก
คอปเปอร์อินเดียมไดซิลิไนด์
16 การเตรียมสารตัวนำยิ่งยวด YBa2 Cu3 O9-0 / ปฐมนคร สร้างเอี่ยม / 2531 /Full Text
Subject
สารตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
17 การทดสอบระบบพืชในระดับไร่นาในเขตพื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝน อุทิศ เตจ๊ะใจ / อุทิศเตจ๊ะใจ / 2531 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
ถั่วเหลือง -- เชียงใหม่
ถั่วเขียว -- เชียงใหม่
ระบบการปลูกพืช
เกษตรกรรมธรรมชาติ
18 การทำผลิตภัณฑ์ขาวเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ดินลำปางและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ / ชัชวาลย์ พิพิศจันทร์ / 2531 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา
ดิน -- ลำปาง
19 การนำประสบการณ์ในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์จากการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ศึกษาต่อ / สุพจน์ ชุบขุนทด / 2531 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
20 การนำผักตบชวา (Eichhornia crassipes) มาใช้ในการลดปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม / ข้าวทิพย์ เจนธุระกิจ / 2531 /Full Text
Subject
ผักตบชวา
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
น้ำเสีย
โรงงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9