ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 147 รายการ จากคำว่า 2530

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กฎอิทรอเร็ทเตดลอดการิทึมของสตราสเซน / สมยศ พลับเที่ยง / 2530 /Full Text
Subject
ลอการิทึมส์
2 กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นภาพโปร่งใสสำหรับการศึกษา / สราวุธ สุขมล / 2530 /Full Text
Subject
ภาพโปร่งใส
การสอนด้วยอุปกรณ์
3 กรุ๊ปฟังก์ชันถอดแบบร่วมกลุ่มของกรุ๊ปวัฏจักรและกรุ๊ปการหมุนรูป / วีระชัย เจริญจิตติชัย / 2530 /Full Text
Subject
ทฤษฎีกรุ๊ป
4 การกระจายและลักษณะการทำสวนไม้ผลเขตร้อนชื้นในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาสวนไม้ผลในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ / 2530 /Full Text
Subject
สวนผลไม้
ผลไม้เขตร้อน -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
การใช้ที่ดิน -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
5 การคัดเลือกวัสดุเสริมที่เหมาะสมสำหรับเชื้อไรโซเบียมบางสายพันธุ์ / รุ่งทิพย์ ตฤณชาติวณิชย์ / 2530 /Full Text
Subject
ไรโซเบียม
6 การจัดบริการโสตทัศนศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Audiovisual education service program: A case study of Chiang Mai University / รุ้งลาวัลย์ ยศสมแสน / 2530 /Full Text
Subject
โสตทัศนวัสดุ
การสอนด้วยอุปกรณ์
เทคโนโลยีทางการศึกษา
7 การจำแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน วิลาศ ศรีสุข / วิลาส ศรีสุข / 2530 /Full Text
Subject
ดิน -- การจำแนก
ดิน -- เชียงใหม่
ดิน -- ลำพูน
ที่ราบ -- เชียงใหม่
ที่ราบ -- ลำพูน
8 การใช้น้ำยาไฮโปที่ใช้แล้วในการชุบเคลือบโลหะบนพลาสติกและชิ้นส่วนพืช / ปรีชา แก้วเงิน / 2530 /Full Text
Subject
โลหะ -- การชุบแข็ง
พลาสติก
พืช
9 การใช้แผ่นเซลลูโลสไนเตรต เป็นตัวบันทึกปริมาณเรดอนและเรดอนตัวลูกภายในอาคารบ้านเรือนที่บ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นิตยา สมพิทักษ์ / 2530 /Full Text
Subject
เรดอน
เซลลูโลสไนเตรท
ที่อยู่อาศัย -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
10 การใช้สถานฝึกงานอาชีพนอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ / ถวิล เมืองเมฆ / 2530 /Full Text
Subject
สถานฝึกอบรมและฝึกอาชีพ
การฝึกอาชีพ -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
11 การตรวจหาและการแยกสติกมาสเตอรอลในเมล็ดของลำใยและเงาะ / เรวัต บุญเอี้ยว / 2530 /Full Text
Subject
สเตียรอยด์ -- การวิเคราะห์
สติกมาสเตอรอล -- การวิเคราะห์
เงาะ -- เมล็ด
ลำไย -- เมล็ด
12 การติดตามผลการปฏิบัติงานสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 / การันต์ จันทรานันต์ / 2530 /Full Text
Subject
กรมสามัญศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
การศึกษาขั้นมัธยม -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
สารสนเทศ
การวางแผนการศึกษา
ข้อมูล
13 การเตรียมสารทรานซ์-2-เฮกซีน-1-อีลอาซิเตต / บำรุง รินทา / 2530 /Full Text
Subject
สารสังเคราะห์
อินทรียเคมี
เคมีวิเคราะห์
แมงดา
14 การเตรียมสารอนุพันธ์ 1,2,4-ไตรอะโซล / สุรัตน์ บุญผ่อง / 2530 /Full Text
Subject
ไตรอะโซล
เคมีฟิสิคัล
เคมีวิเคราะห์
พืช -- การเจริญเติบโต
15 การเติบโตของกล้าส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata blanco) ที่เพาะด้วยเชื้อวีเอไมคอไรซาและ Pseuclomonas aeruginosa / หัสนัย กันธรส / 2530 /Full Text
Subject
ไมคอร์ไรซา
เชื้อรา
แบคทีเรีย
ส้มเขียวหวาน -- การเจริญเติบโต
ราก
16 การเติบโตและดัชนีการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงพันธ์เขียวเสวย (Mangifer indica L. CU. Keaw Sawoey) / เสาวลักษณ์ กังวานตระกูล / 2530 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์เขียวเสวย -- การเจริญเติบโต
มะม่วง -- พันธุ์เขียวเสวย -- การเก็บเกี่ยว
มะม่วง -- พันธุ์เขียวเสวย
17 การเติบโตและดัชนีการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงพันธุ์หนังกลางวัน / วุฒิคุณ กรรำ / 2530 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์หนังกลางวัน
มะม่วง -- พันธุ์หนังกลางวัน -- การเจริญเติบโต
มะม่วง -- พันธุ์หนังกลางวัน -- การเก็บเกี่ยว
18 การทดลองเพาะเห็ดกระดุม ๕ สายพันธุ์นอกฤดูกาล / อุดมลักษณ์ เกษปัน / 2530 /Full Text
Subject
เห็ดกระดุม
เห็ด -- การเจริญเติบโต
19 การบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 / ศิริเพ็ญ ศิริมงคล / 2530 /Full Text
Subject
กรมสามัญศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
การศึกษาขั้นมัธยม -- การบริหาร
20 การประเมินการชะล้างพังทลายของดินในจังหวัดลำปาง โดยใช้สมการการสูญเสียดินสากล / ณรงค์ ผลวงษ์ / 2530 /Full Text
Subject
การชะล้างหน้าดิน
ดิน -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8