ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 116 รายการ จากคำว่า 2529

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การกระจายของนกในวงศ์นกปรอด Family pycnonotdae บนดอยสุเทพและดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ / บุญร่วม สิงหากัน / 2529 /Full Text
Subject
นกปรอด
นก -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
2 การเข้าร่วมแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมโรงแรม : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ / เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร / 2529 /Full Text
Subject
สตรี -- การจ้างงาน
แรงงานสตรี -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
3 การชะลอการระเหยของน้ำด้วยซีติลอัลกอฮอล์ / ฐานิสร์ สุขุมาลวรรณ์ / 2529 /Full Text
Subject
แอลกอฮอล์
น้ำ
การระเหย
ซีติลอัลกอฮอล์
4 การใช้มันสำปะหลังผลิตบิวธานอลโดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในประเทศไทย / ศุภกร พัฒนาวิบาก / 2529 /Full Text
Subject
บิวทานอล
มันสำปะหลัง
ดิน -- ไทย
แบคทีเรีย
5 การเตรียมแป้งเสริมรูป / ประสิทธิ์ ทองเพียรพงษ์ / 2529 /Full Text
Subject
แป้ง -- ความหนืด
แป้งมันสำปะหลัง
แป้งข้าวเหนียว
สารละลาย (เคมี)
แป้งเสริมรูป
ความหนืด
6 การเตรียมผลึกอินเดียมแอนติโมไนด์ / อรสา จงเกื้อตระกูล / 2529 /Full Text
Subject
ผลึก
อินเดียมแอนติโมไนด์
7 การเตรียมเมธิลยูจินอล / สมชาย สังข์ศรี / 2529 /Full Text
Subject
เมธิลยูจินอล
แมลงวันทอง
ยาฆ่าแมลง
สารประกอบ -- การวิเคราะห์
8 การถ่ายภาพสามมิติโดยวิธีโฮโลกราฟี / เอนก วุฒิเจริญ / 2529 /Full Text
Subject
การถ่ายภาพ
โฮโลกราฟี
แสง
แสงเลเซอร์
9 การบริหารงานวิชาการของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอตามทัศนะของศึกษานิเทศก์อำเภอ ประธานกรรมการกลุ่มและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย / วิญญู ธนะชัยขันธ์ / 2529 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ศึกษานิเทศก์
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงราย
การศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
10 การประมาณฟังก์ชันค่าจริงที่ไม่เป็นลบด้วยฟังก์ชันโพลิเมียลที่ไม่เป็นลบบน (0, 1) / อุษณีย์ ลีรวัฒน์ / 2529 /Full Text
Subject
ฟังก์ชันค่าจริง
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันโพลิเมียล
11 การประเมินค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกสวนป่าไม้โตเร็ว อรุณี อินทไพโรจน์ / อรุณี อินทรไพโรจน์ / 2529 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การปลูกป่า -- ไทย (ภาคเหนือ)
การปลูกสวนพืชป่า -- ไทย (ภาคเหนือ)
12 การประเมินโครงการนิเทศและติดตามผลการเรียนการสอนของสำนักงานประถมศึกษา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / อารีวรรณ สุยะราช / 2529 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงคำ
โครงการนิเทศและติดตามผลการเรียนการสอน
การนิเทศการศึกษา -- การประเมิน
การศึกษาขั้นประถม -- พะเยา
การวัดผลทางการศึกษา
13 การประยุกต์ใช้วิธีการนิเทศแบบคลีนิคในโรงเรียนประถมศึกษา / ประสิทธิ์ พรมตัน / 2529 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
14 การปรับปรุงกระบวนการฟอกสีน้ำสกัดสตีเวีย / อรนุช โอสถาพันธุ์ / 2529 /Full Text
Subject
หญ้าหวาน -- การวิเคราะห์
สี
15 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบโคลซ 3 แบบ ในการวัดความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษ / ขวัญใจ บุญชยางกูร / 2529 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา -- การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การทดสอบ
เครื่องทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา
16 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบแบบเลือกตอบระหว่างชนิดที่มีจำนวนตัวเลือกถูกหนึ่งตัวเลือก สองตัวเลือก และไม่จำกัดตัวถูก / ธงชัย วงษ์บูรณาวาทย์ / 2529 /Full Text
Subject
ข้อสอบ
ข้อสอบปรนัย
การวัดผลทางการศึกษา
เครื่องทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา
17 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่สร้างตามลักษณะเฉพาะของข้อสอบ โดยผู้ออกข้อสอบที่มีสถานภาพต่างกัน / ดาวรุ่ง วีระกุล / 2529 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- แบบทดสอบ
ข้อสอบ
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- การทดสอบ
การวัดผลทางการศึกษา
18 การเปรียบเทียบผลการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้และไม่ใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ในด้านผลสมฤทธิ์และความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สมนึก ขวัญเมือง / 2529 /Full Text
Subject
โรงเรียนหอพระ
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียน -- การศึกษา -- เชียงใหม่
การวัดความถนัดทางการเรียน
19 การเปรียบเทียบผลของน้ำเค็มผสม ๒ แบบในการเพาะเลี้ยง ลูกกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำนิ่งแบบพื้นบ้าน / ธงชัย สุเมธพิพัธน์ / 2529 /Full Text
Subject
กุ้งก้ามกราม -- การเลี้ยง
กุ้ง -- การเลี้ยง
น้ำทะเล
20 การผลิตกรดอินทรีย์โดยราที่กินได้บางชนิด / กัญญา ชัยรัตน์ / 2529 /Full Text
Subject
กรดอินทรีย์
เชื้อรา
เห็ด


Page : 1 2 3 4 5 6