ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 125 รายการ จากคำว่า 2528

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระบวนการต้นแบบขนาดเล็กสำหรับการสกัดสตีเวียไซด์แบบอุตสาหกรรม / เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส / 2528 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเคมี
สารประกอบ
หญ้าหวาน -- การวิเคราะห์
อิเล็กโตรลิซีส
การแลกเปลี่ยนไอออน
2 การกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรในภาคเหนือ กรณีศึกษาอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / กิติพงษ์ ฤทธิบุตร / 2528 /Full Text
Subject
การกระจายรายได้ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
รายได้ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
3 การขยายทฤษฎีเดซาร์กส์สู่เรขาคณิตวิเคราะห์ แบบโพรเจกทีฟ ใน n-มิติ / รัชนี วิมาลัย / 2528 /Full Text
Subject
เรขาคณิตโพรเจกทีฟ
เรขาคณิตวิเคราะห์
4 การคำนวณการกระเจิงมัลติเปิลในการวัดแบบไทม์ออฟไฟลท์ / ทวี ฉิมอ้อย / 2528 /Full Text
Subject
การกระเจิงมัลติเปิล (ฟิสิกส์) -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เวลา -- การวัด
เอฟฟีจี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
5 การชักนำให้เกิดการเจริญของละอองเกสรตัวผู้ของพริก (Capsicum opp.) บางสายพันธุ์ในอาหารสังเคราะห์ / จรรยา ฤทธิ์ลอย / 2528 /Full Text
Subject
ละอองเกสร -- การเจริญเติบโต
พริก -- การทดลอง
6 การใช้เทคนิคการกรองสัญญาณทางแสง / ทิพวรรณ ธีระกุล / 2528 /Full Text
Subject
สัญญาณแสง
เครื่องกรองและการกรอง
7 การใช้เรซินแลกเปลี่ยนอิออนในการทำน้ำสกัดสตีเวียให้บริสุทธิ์ / จริยา สุคนพาทิพย์ / 2528 /Full Text
Subject
ชันสน
การแลกเปลี่ยนไอออน
สตีเวีย -- การทำให้บริสุทธิ์
สารละลาย (เคมี)
8 การใช้วิธีทางสเปคโตรสโคปีในการศึกษาความแตกต่างของสารประกอบเชิงซ้อนนิกเกิล (II) ที่มีรูปร่างต่างกัน / บุญล้อม รักษาทรัพย์ / 2528 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- การทดลอง
นิเกิล
โลหะ -- การวิเคราะห์
การวิเคราะห์สเปกตรัม
9 การตรึงเอ็นไซม์โบรมีเลน และการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอ็นไซม์ตรึง = Immobilization of bromelain and characterization of the enzyme complex / พาณี ศิริสะอาด / 2528 /Full Text
Subject
เอนไซม์โบรมีเลน
เอนไซม์
10 การเตรียมแผ่นซิลิกอนจากผงซิลิกอนด้วยการหลอม / พงษ์เทพ อากรสกุล / 2528 /Full Text
Subject
ซิลิกอน -- การทดลอง
โลหะ -- การหลอม
11 การเตรียมวานิลลินจากยูจีนอลและขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน / ลดาวัลย์ หงษ์สุวรรณ / 2528 /Full Text
Subject
วานิลลิน
ขี้เลื่อย -- การทดลอง
12 การเตรียมอะฟลาทอกซิน-โปรตีนคอนจูเกต / ศรินทร์ ทองธรรมชาติ / 2528 /Full Text
Subject
อะฟลาท็อกซิน-โปรตีนคอนจูเกต
อะฟลาท็อกซิน
สารพิษ
13 การแบ่งคลาสลิปส์ชิตซ์ของฟังก์ชัน โดยวิธีออป ติมัล / วินัย ทองมั่น / 2528 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
พีชคณิต
14 การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี / อภิชิต รัตนโกเมศ / 2528 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี -- การประเมิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- อุดรธานี -- การประเมิน
15 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงสุขศึกษา พุทธศักราช 2525 ในวิทยาลัยพลศึกษา / พาณี มณิปันตี / 2528 /Full Text
Subject
สุขศึกษา -- หลักสูตร -- การประเมิน
สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- การประเมิน
วิทยาลัยพลศึกษา
16 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่สร้างตามลักษณะเฉพาะของข้อสอบ โดยผู้สร้างข้อสอบที่มีสถานภาพต่างกัน / รุ่งนภา ตระกูลพัว / 2528 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ
ข้อสอบ
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
เครื่องทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา
การวัดผลทางการศึกษา
17 การเปรียบเทียบผลของการกำหนดจุดตัดแบบทดสอบอิงเกรฑ์ชนิดเลือกตอบโดยวิธีของเบอร์ก วิธีประยุกต์ราชค์โมเดล และวิธีกำหนดเกณฑ์ผ่านระดับต่ำสุด ชวลิต โพธิ์นคร / ชวลิต โพธิ์นคร / 2528 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
แบบทดสอบอิงเกณฑ์
การวัดผลทางการศึกษา -- นครสวรรค์
18 การเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีด้านประกอบมุมฉาก ยาวด้านละ 1 หน่วย ในระนาบของเรขาคณิตยูคลิด ไฮเพอโบลิคและอีลิปติค / ประเสริฐ ทองดอนบม / 2528 /Full Text
Subject
เรขาคณิตระบบยุคลิด
ระนาบไฮเพอร์โบลิก
ระบายเชิงวงรี
19 การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี หลังเก็บเกี่ยวของผลลิ้นจี่พันธุ์ ฮงฮวย (Litchi Chinensis Sonn. var. Hong Huay) ระหว่างการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำ บรรยากาศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบและความดันบรรยากาศต่ำ / สมโภชน์ โกมลมณี / 2528 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย -- การเก็บและรักษา -- การทดลอง
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา -- การทดลอง
ผลไม้ -- การเก็บและรักษา -- การทดลอง
20 การผลิตชุดสื่อการสอนจากวัสดุราคาเยา เพื่อใช้ในการอบรมครูประจำการระดับประถมศึกษา / เล็ก แสงมีอานุภาพ / 2528 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
ครู
การศึกษาขั้นประถม


Page : 1 2 3 4 5 6 7