ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 75 รายการ จากคำว่า 2525

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การกลั่นอัลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักมันสำปะหลังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ = The solar still distillation of alcohol from fermented cassava / เกษตร ชัยมณีวงษ์ / 2525 /Full Text
Subject
แอลกอฮอล์ -- วิจัย
มันสำปะหลัง
พลังงานแสงอาทิตย์
การหมัก
2 การเกิดสารประกอบแอดดักของทิน (IV) คลอไรด์ = Adduct formation of Tin (IV) Chloride / ทิพวรรณ เทพพิทักษ์ / 2525 /Full Text
Subject
ดีบุก -- วิจัย
สารประกอบ -- วิจัย
3 การเจริญของเรณูของมะเขือบางชนิด (Solanum spp.) ที่เลี้ยงในหลอดแก้ว = Vegetative development of Solanum spp. pollen cultured in vitro / อำพล ลักษมีวาณิชย์ / 2525 /Full Text
Subject
มะเขือ -- วิจัย
มะเขือ -- การขยายพันธุ์ -- วิจัย
ชีวเคมี -- วิจัย
4 การชักนำให้เกิดลักษณะเพศผู้ชั้นที่สองในลูกนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นด้วยเทสโตสเตอโรน = Induction of secondary male characteristics in immature Japanese quails by Testosterone / สุวัฒน์ คล่องดี / 2525 /Full Text
Subject
นกกระทา -- วิจัย
เทสโตสเตอโรน -- วิจัย
5 การตรึงเอนไซม์สำหรับย่อยโปรตีนจากแกนสับปะรด = Immobilozation of proteolytic ensyme from pineapple stem / ศิวาพร อรรฐาเมศร์ / 2525 /Full Text
Subject
เอนไซม์
โปรตีน
สับปะรด
6 การเตรียมสารเพิ่มความหวานจากเฮสเปอร์ริดินที่ได้จากผิวส้มเกลี้ยง = Synthesis of sweetener from Hesperidin obtained from the peel of Citrus sinensis / เหมือน โคตรสมพงษ์ / 2525 /Full Text
Subject
ส้มเกลี้ยง -- วิจัย
เฮสเปอร์ริดิน -- วิจัย
7 การทดลองปฏิบัติการเพื่อเรียบเรียง คู่มือปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล สำหรับวิทยาลัยครู = Selected experiments for compilation of a laboratory instrution manual in physical chemistry for teacher's colleges / ชนะ แป้นขำ / 2525 /Full Text
Subject
เคมีฟิสิคัล -- คู่มือปฏิบัติการ
วิทยาลัยครู
8 การเปลี่ยนแปลงของแคดเมียมซิลิไนด์ต่อความร้อน = Thermal behaviour of cadmium selenide / สมชาย ทองเต็ม / 2525 /Full Text
Subject
แคดเมียม -- วิจัย
แคดเมียมซิลิไนด์
ความร้อน
9 การผลิตก๊าซไฮโตรเจนจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ชอบอุณหภูมิสูง = Hydrogen gas production from thermophilic photosynthetic bacteria / สุภาษิต แก้ววิมล / 2525 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- วิจัย
ชีวเคมี -- วิจัย
ไฮโดรเจน
การสังเคราะห์แสง
อุณหภูมิ
10 การผลิตแผ่นฟิล์มทองคำ โดยวิธีชุบทางไฟฟ้า = Preparation of gold films by means of electroplating / สัมฤทธิ์ หลวงวังโพธิ์ / 2525 /Full Text
Subject
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า -- การทดลอง
ฟิล์ม -- การทดลอง
11 การพัฒนาเครื่องตรวจสอบทรานซิสเตอร์โดยอัตโนมัติ = Development of an automatic transistor tester / ปรีชา จันทศรี / 2525 /Full Text
Subject
ทรานซิสเตอร์ -- วิจัย
12 การพัฒนาระบบจำนวนจริงจากทศนิยมและการวิเคราะห์โอเปอเรชัน ของทศนิยม / จำรูญ มากสกุล / 2525 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข
จำนวนจริง
ทศนิยม
13 การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียที่สลายเพคตินจากดินและซากพืชที่เน่าเปื่อย = Isolation and characterization of Pectinolytic bacteria from soil and decomposed plant meterials / พรรณิภา สันติสุขวงศ์โชติ / 2525 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- การทดลอง
เพกติน
14 การแยกโลหะมีค่าบางตัวออกจากโลหะผสมโดยวิธีการทางเคมีและไฟฟ้าเคมี = The separation of some precious metals from their alloys by chemical and electrochemical methods / สายสมร บุญศรีสุวรรณ / 2525 /Full Text
Subject
การแยกโลหะ -- การทดลอง
โลหะผสม -- การทดลอง
ไฟฟ้าเคมี -- การทดลอง
15 การเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชบางชนิด = Tissue culture of some plants / นิตยา โง้ววัฒนา / 2525 /Full Text
Subject
เซลล์และเนื้อเยื่อพืช -- การทดลอง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
16 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของแคโรทีนอยด์ในมะละกอสุก = Quantitive and qualitative analysis of carotenoids in ripen papaya (carica papaya L.) / สงชัย แซ่แต้ / 2525 /Full Text
Subject
เอนไซม์
แคโรทีน
มะละกอ
17 การวิเคราะห์หาปริมาณของแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสีในบุหรี่และยาสูบ = The determination of cadmium, lead and zine in cigarettes and tobaccoes / อุษณีย์ ภูวพานิช / 2525 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
แคดเมียม -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- การวิเคราะห์
บุหรี่
ยาสูบ
18 การวิเคราะห์หาปริมาณของแคดเมียมตะกั่วและสังกะสีในเส้นผม = The Determination of Cadmium, Lead and Zinc in human hair / วิชัย ใจวิสุทธิ์หรรษา / 2525 /Full Text
Subject
ผม -- วิจัย
แคดเมียม -- วิจัย
ตะกั่ว -- วิจัย
สังกะสี -- วิจัย
19 การศึกษาการประยุกต์รูปแบบการขนส่ง = Study on applications of transportation model / นิพนธ์ วงษ์พานิช / 2525 /Full Text
Subject
การโปรแกรมเชิงเส้น
การขนส่ง -- วิจัย
20 การศึกษาการหาสูตรเรซิดิวของฟังก์ชันเศษส่วนเชิงซ้อนและการประยุกต์ = Study on residue formula of the complex rational function and its application / สุวทัศน์ อริยานนท์ / 2525 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน -- วิจัย
เศษส่วน


Page : 1 2 3 4