ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า 2523

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การกระจายของแมลงน้ำในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ / ภูษณี สิงหพันธ์ / 2523 /Full Text
Subject
แมลง -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
แมลงในน้ำ -- เชียงใหม่
2 การกำเนิดของหินตะกอนบนทวีปอายุ Mesozoic บริเวณแอ่งเชียงราย-พะเยา / จตุรงค์ ประดิษฐวรรณ / 2523 /Full Text
Subject
หิน -- วิจัย
หินตะกอน
ธรณีวิทยา -- เชียงราย
ธรณีวิทยา -- พะเยา
3 การเจริญเติบโตของต้นอ่อนไมยราบยักษ์ (Mimonsa piqura L.) ในดินชนิดต่าง ๆ = Growth of mimosa pigra L. seedlings in different soils / มนัส นิโครธ / 2523 /Full Text
Subject
ชีววิทยา -- วิจัย
ไมยราบยักษ์ -- วิจัย
กล้า -- การเจริญเติบโต
ไมยราบยักษ์ -- ดิน
4 การชุบเคลือบผิวพลาสติคบางชนิดด้วยทองแดงและนิกเกิล โดยใช้ไฟฟ้า = Electroplating on some plastics with copper and nickel / ศุภรัตน์ จิตต์จำนง / 2523 /Full Text
Subject
โลหะ -- การชุบแข็ง -- วิจัย
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
พลาสติก
ทองแดง
นิเกิล
5 การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของน้ำส้มสายชูที่วางขายตามท้องตลาด = The Determination of chemical quality of commercial vinegar / สุเทพ เนตรแก้ว / 2523 /Full Text
Subject
น้ำส้มสายชู -- วิจัย
6 การตรวจสอบและการหาค่าการเปลี่ยนแปลงความร้อนของปฏิกิริยาเคมีบางอย่างโดยวิธีเอนธัลปิเมตริกติเตรน = Investigation and determination of enthalpy change of some chemical reactions by enthalpimetric titration / มานพ มัทธุรศ / 2523 /Full Text
Subject
เคมี -- การทดลอง
เคมี -- วิจัย
ปฏิกิริยาเคมี
ความร้อน
เอนธัลปิเมตริกติเตรน
7 การเตรียมและการศึกษาถ่านที่มีปฏิกิริยา = The Preparation and investigation of activated charcoal / ถาวร นิ้มวัฒนากุล / 2523 /Full Text
Subject
ถ่าน -- วิจัย
8 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนโพลีนิวเคลียรบางตัวของโลหะทรานซิชันแถวแรก = Preparation of some polynuclear complexes of first row transition metals / ประภาพร ภูริปัญญาคุณ / 2523 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
โลหะทรานซิชัน
9 การทำแอนติโมนีไตรออกไซด์จากแร่สติบไนท์ โดยใช้ลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิง = Preparation of antimony trioxide from stibnite using lignite as fuel / รัชดา เทพารักษ์ / 2523 /Full Text
Subject
แอนติโมนีไตรออกไซด์ -- วิจัย
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
สติบไนท์
ลิกไนต์
เชื้อเพลิง
10 การปรับปรุงคุณสมบัติการแห้งของน้ำมันจากเมล็ดยางพารา = Improvement of drying property in Para-rubber seed oil / เกษม ตั้นสุวรรณ / 2523 /Full Text
Subject
น้ำมันพืช -- วิจัย
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
ยางพารา
11 การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบเคมีในผักสดระหว่างเก็บรักษา = Change of some chemical components in fresh vegetables during storage / ชะหน่าย มังคลารัตนศรี / 2523 /Full Text
Subject
ผัก -- การเก็บและรักษา -- วิจัย
ชีวเคมี -- วิจัย
12 การแยกไคตินจากหอย ปู และเห็ด / พูนศรี วิชญานันท์ / 2523 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
ไคติน
หอย
ปู
เห็ด
13 การแยกเซลลูโลสจากพืชบางชนิดและการสังเคราะห์อนุพันธ์ของเซลลูโลส = Isolation of cellulose from some plants and synthesis of its derivatives / สุมิตรา ภูมิสะอาด / 2523 /Full Text
Subject
เซลลูโลส -- วิจัย
14 การแยกรงค์วัตถุจากดอกไม้บางชนิด = Isolation of pigments from some flowers / เสาวนิตย์ ภักดีมงคล / 2523 /Full Text
Subject
สี -- วิจัย
ชีวเคมี -- วิจัย
ดอกไม้
15 การแยกไรน์จากใบและฝักคูน = The Determination of chemical compositions of plant-ash used in pottery glazing / ประภาศรี อุยยามฐิติ / 2523 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
คูน
16 การแยกสเตอร์รีโอไอโซเมอร์ด้วยโครมาโตกราฟฟี่ = Chromatographic separation of stereoisomers / จันทนี วิชชุปัญญกุล / 2523 /Full Text
Subject
อินทรียเคมี -- วิจัย
โครมาโตกราฟีย์
17 การแยกเฮลเปอร์ริดีนจากผิวของผลไม้จำพวกส้ม = Isolation of hesperidin from citrus peel / จินตนา โกมลวานิช / 2523 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
ส้ม
เฮลเปอร์ริดีน
18 การวัดการสั่นสะเทือนของโต๊ะกันสะเทือนที่ถูกกระตุ้น / สมยศ กิมพร / 2523 /Full Text
Subject
การสั่นสะเทือน -- วิจัย
19 การวัดค่าความจุความร้อนของอลูมิเนียมที่อุณหภูมิต่ำ = The Measurement of heat capacity of Aluminium at low temperatum / นิแวเต๊ะ หะยีวามิง / 2523 /Full Text
Subject
เครื่องวัดความร้อนและการวัดความร้อน -- วิจัย
20 การวัดโดสของรังสีนิวตรอนพลังสูงโดยใช้ลิเธียมฟลูออไรด์เทอร์โมลูมินิเซนส์ = Dosimetry of fast neutron using LiF thermoluminescence / สมศักดิ์ รพีพัฒนา / 2523 /Full Text
Subject
กัมมันตภาพรังสี -- วิจัย
นิวตรอนพลังงานสูง
ลิเธียมฟลูออไรด์เทอร์โมลูมินิเซนส์


Page : 1 2 3 4