ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 62 รายการ จากคำว่า 2522

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 อิทธิพลของยาฆ่าแมลงบางชนิดต่อการสังเคราะห์แสงของคลอโรพลาสต์จากใบยาสูบ = Effects of some insecticides on photosynthesis in isolated chloroplasts from tobacco leaves / สนิท อุโพธิ์ / 2522 /Full Text
Subject
ชีววิทยา -- วิจัย
ยาฆ่าแมลง -- วิจัย
คลอโรพลาสต์
ยาสูบ
62 อินฟราเรดสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อนไตรคลอโรอาซีเตโตของโคบอลต์ / วีระ ศรีธัญรัตน์ / 2522 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
อนินทรียเคมี -- การวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน
ไตรคลอโรอะซีเตโต
โคบอลต์
รังสีอินฟราเรด


Page : 1 2 3 4