ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 62 รายการ จากคำว่า 2522

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การศึกษาอนุกรมวิธานของเฟิร์นที่เป็นอิพิไฟท์ในบางท้องที่ใน จังหวัดเชียงใหม่ = Taxonomic studies of epiphytic ferns in some areas in Chiang Mai / สุนันท์ น้ำนวล / 2522 /Full Text
Subject
เฟิน -- วิจัย
เฟิน -- เชียงใหม่
42 การศึกษาอาร์ทิเนี่ยนริง ซึ่งเป็นเนอเทอร์เรี่ยน / ประสาทพร ป่านทอง / 2522 /Full Text
Subject
พีชคณิต -- วิจัย
อาร์ทิเนี่ยนริง -- วิจัย
ริงส์ (พีชคณิต)
43 การศึกษาอินฟราเรดของสารประกอบเชิงซ้อนคาร์บอกซิเลโตคอปเปอร์ (I) / ปัญญา มิตรสัมพันธ์ / 2522 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
อินฟราเรด -- วิจัย
สารประกอบเชิงซ้อน
คาร์บอกซิลาโตคอปเปอร์
44 การสกัด การตกผลึกและการตรวจสอบเมนทอลจากน้ำมันมินต์ โดยระบบทางเคมี / นิตยา แซ่ซิ้ม / 2522 /Full Text
Subject
น้ำมันมินต์ -- วิจัย
เมนทอล
45 การสร้างกล้องถ่ายเอกซ์เรย์ตามแบบของลูเอ = Construction of Laue camera / อุทัยวรรณ สะสม / 2522 /Full Text
Subject
กล้องถ่ายเอ็กซ์เรย์ -- วิจัย
รังสีเอกซ์ -- วิจัย
46 การสร้างฟูโคลท์เพนดูลัม = Construction of Foucault Pendulum / กมล อนุชปรีดา / 2522 /Full Text
Subject
ฟูโคลท์เพนดูลัม -- วิจัย
47 การสร้างอินเตอร์เฟสใช้ระหว่างหัววัดไกเกอร์มูลเลอร์แบบใหม่กับสเกลเลอร์แบบ 374 = Construction of an interface between the new type of Geiger Muller tubes and Scaler type 374 / สมพงษ์ พงษ์พลอยบุญมา / 2522 /Full Text
Subject
อิเล็กทรอนิกส์ -- วิจัย
48 การสังเคราะห์ซูโครสโมโนสเตียเรท / พินิจ สมกิตติธรรม / 2522 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
น้ำตาล -- วิจัย
ซูโตรสโมโนสเตียเรท
49 การสังเคราะห์ลอริลอัลกอฮอล์จากน้ำมันมะพร้าว / สุนันท์ วิทิตสิริ / 2522 /Full Text
Subject
แอลกอฮอล์ -- วิจัย
น้ำมันมะพร้าว
50 การสำรวจ Metacercaria ในปลาน้ำจืดในบางท้องที่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Survey of metacercaria in fresh water fishes in some areas in Chiang Mai / วิรัช อยู่แสง / 2522 /Full Text
Subject
ปลา -- วิจัย
พยาธิ -- วิจัย
ปลาน้ำจืด -- เชียงใหม่
51 การสำรวจหอยน้ำจืดกลุ่ม Gastropods ที่มีตัวอ่อนของพยาธิในบางท้องที่ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุรวุฒิ วนาภรณ์ / 2522 /Full Text
Subject
หอย -- วิจัย
หอย -- เชียงใหม่
พยาธิ
52 การหาแนวการเรียงตัวของผลึกแอมโมเนียมคลอไรด์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ = The Determination of orientation of Ammonium Chloride using X-ray diffraction / ธีรวัฒน์ ทองสุข / 2522 /Full Text
Subject
ผลึก -- วิจัย
แอมโมเนียมคลอไรด์
รังสีเอกซ์ -- การเลี้ยวเบน
53 กำเนิด, การจัดแบ่งและเปรียบเทียบหินชั้นของหินชุดลำปาง (ไทยแอสสิค) ในบริเวณจังหวัดลำปาง / มนตรี เลี้ยงสกุล / 2522 /Full Text
Subject
หินชั้น -- วิจัย
หินชั้น -- ลำปาง
54 คู่มือครูวิชาตรรกศาสตร์ = Teacher's guide to symbolic logio / พูลศักดิ์ เทศนิยม / 2522 /Full Text
Subject
ตรรกศาสตร์ -- คู่มือ
55 ตัวยับยั้งเอ็นไซม์อัลฟา-อะมิเลสในพืช / ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ / 2522 /Full Text
Subject
เอนไซม์
เอนไซม์อัลฟาอะไมเลส
พืช
56 ผลของการใช้เครื่องปั่นที่มีต่อการนับจำนวนแบคทีเรีย = The Effect of whirlmixer on viable counts of bacteria / สุรางค์ พูนขำ / 2522 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- วิจัย
57 พัฒนาการของระบบจำนวน / สุนทร ไชยชนะ / 2522 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข
58 วิธีหาสเปสกรุฟซิมเมททรีของผลึกแมกนีเซียมซัลเฟต โดยเทคนิคของการถ่ายผลึกเชิงเดี่ยว = Determination of space group symmetry of MgSO4.7H2O using single crystal techniques / ประทีป แก้วเหล็ก / 2522 /Full Text
Subject
ผลึก -- วิจัย
แมกนีเซียมซัลเฟต
59 ศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนไตรฟลูออโรอะซีเตโตของโคบอลต์ (II) นิกเกิล (II) ทองแดง (II) และสังกะสี (II) กับไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์บางตัวโดยใช้วิธีการทางสเปกโตรสโคปี / ฉวีวรรณ ปัณฑวังกูร / 2522 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
การวิเคราะห์สเปกตรัม
ไตรฟลูออโรอะซีเตโต
ไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์
60 สารประกอบที่เกิดขึ้นจากปฏิกริยาของ Adenine และ Benzimidazole กับเกลือของโลหะทรานซิชั่น แถวที่หนึ่ง = First row transition metal complexes of adenine and benzimidazole / ลัดดา มนตรี / 2522 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
เกลือ
โลหะทรานซิชัน


Page : 1 2 3 4