ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 62 รายการ จากคำว่า 2522

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ต่อผลการทำงานของเครื่องตรวจไต โดยใช้ไตจำลอง = Study of influence of physical factors on the function of renogram unit using mock kidney / สุรพล ตันตยาคม / 2522 /Full Text
Subject
เครื่องตรวจไต -- วิจัย
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ -- วิจัย
22 การศึกษาทฤษฎีจุดคงที่ในเซมิ - เมตริกสเปซ / สมภพ สวัสดิ์รัตน์ / 2522 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- วิจัย
แมตริกซ์
23 การศึกษาทฤษฎีจุดคงที่ในเรขาคณิตยุคลิเดียน / ชวลิต โภคาทรัพย์ / 2522 /Full Text
Subject
เรขาคณิต -- วิจัย
เรขาคณิตระบบยุคลิด
24 การศึกษาทางเคมีของส่วนผสมและองค์ประกอบของไพโรเทคนิค = Pyrotechnic compositions and the chemistry of the constituents / ลอง นารอต / 2522 /Full Text
Subject
เคมี -- วิจัย
ไพโรเทคนิค -- วิจัย
25 การศึกษาทางเคมีและทางชีวเคมีของสารอินทรีย์ในพืชที่มีฤทธิ์เป็นยาแก้เบาหวาน = Chemical and biochemical studies of antidiabetic drugs in some plants / สุรัตน์ ทัศนวิจิตรวงศ์ / 2522 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
สมุนไพร -- วิจัย
เบาหวาน
26 การศึกษาเทคนิคการวัดแบบโคอินซิเดนซ์โดยใช้พลาสติคเรืองแสง เป็นหัววัดรังสีนิวตรอน = A Study of an experimental technique in coincidence measurement using the plastic scintinllator as a neutron detector / สมศักดิ์ วัฒนพานิช / 2522 /Full Text
Subject
กัมมันตภาพรังสี -- วิจัย
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ -- วิจัย
หัววัดรังสีนิวตรอน
27 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์เอิทเธนแวร์พอร์ซเลนแวร์และสโตนแวร์ / พยุทธ ลีละพรรณหุต / 2522 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา -- วิจัย
เครื่องเคลือบดินเผา -- วิจัย
28 การศึกษาปฏิกิริยาของ 6, 7-ไดเมทธอกซี ... = The Study of the reaction of 6,7-dimethoxy-4(3H) quinazolone / ธนิสร์ บารมี / 2522 /Full Text
Subject
เคมี -- วิจัย
ปฏิกิริยาเคมี
ไดเมทธอกซี
29 การศึกษาปฏิบัติกิริยาของ 4-คลอโร-6, 7-ไดเมทธอกซีควินนาโซลีน = The Study of the reaction of 4-Chloro-6,7- Dimethoxyquinazoline / นาลินี จั่นเพชร / 2522 /Full Text
Subject
อินทรียเคมี -- วิจัย
ไดเมทธอกซีควินนาโซลีน
30 การศึกษาผลของสมุนไพรบางชนิดต่อการเจริญของแบคทีเรียบางอย่างในตะกูล Enterobacteriaceae = Studies of the effects of some medicinal plants on growth of some bacteria in the family enterobacteriaceae / ศิริวรรณ ศิลปสุวรรณ / 2522 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- วิจัย
สมุนไพร
แบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต
31 การศึกษาพยาธิของปลาน้ำจืดในบางท้องที่ในจังหวัดเชียงใหม่ / พรพิมล แสงโพลง / 2522 /Full Text
Subject
พยาธิ -- วิจัย
ชีววิทยา -- วิจัย
ปลาน้ำจืด -- เชียงใหม่
32 การศึกษาเพื่อยืดอายุของการเก็บผักสด / ถนอมนวล พรหมบุญ / 2522 /Full Text
Subject
ผัก -- การเก็บและรักษา
33 การศึกษาระบบซิมเมตริกและระบบเซ็ลฟ์ ดิสทริบิวทีฟ / สุพี เจริญพานิช / 2522 /Full Text
Subject
พีชคณิต -- วิจัย
คณิตศาสตร์ -- วิจัย
ซิมเมตริก
34 การศึกษาลักษณะต่าง ๆ บางลักษณะของข้าวโพด (Zeamays L.) = Studies of some characters of maize (Zeamays L.) to be used as teaching material in genetics / สัญชัย พฤกษะวัน / 2522 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- วิจัย
35 การศึกษาวิธีการใหม่ของการนำไปสู่ฟังก์ชั่นวงกลมเพื่อหาลิมิตของฟังก์ชั่น Sin X เมื่อ -->0 = Study on a new approach to circular function and Lim x->0 sin x x อนุสิทธ์ สุขม่วง / อนุสิทธิ์ สุขม่วง / 2522 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน -- วิจัย
แคลคูลัส
36 การศึกษาสเปซิฟิคโรเตชันของของเหลว = Study of specific rotation in liquids / สาธิต รำพึงกิจ / 2522 /Full Text
Subject
ของเหลว -- วิจัย
37 การศึกษาสารต่าง ๆ ในใบหนุมานประสานกาย หรือ สังกรณีตรีชวา / ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์ / 2522 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
หนุมานประสานกาย -- วิจัย
สังกรณีตรีชวา -- วิจัย
38 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชั่นแถวแรกของชิพเบสซาลิไซลาดิฮายกับสารที่มีอะมิโนกรุ๊ฟ = Investigations of complexes of first row transition metals with schiff bases of salicylaldehyde and amino compounds / ธิติพันธุ์ กว้างสุขสถิตย์ / 2522 /Full Text
Subject
เคมี
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะทรานซิชัน
39 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชั่นบางตัว ของ 2-Acetylpyridine = Studies of some tranaition metal complexes of 2-Acetylpyridine / พวงน้อย เตชะศิรินุกูล / 2522 /Full Text
Subject
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
เคมี -- วิจัย
โลหะทรานซิชัน
40 การศึกษาสารประกอบในใบรางจืด / วิระยุทธิ์ จิตผิวงาม / 2522 /Full Text
Subject
รางจืด -- วิจัย
ชีวเคมี -- วิจัย


Page : 1 2 3 4