ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 62 รายการ จากคำว่า 2522

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การเก็บรวบรวมและการแยกราเมือกบางชนิด = Collection and isolation of some slime molds / แน่งน้อย สุรัสวดี / 2522 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- วิจัย
ราเมือก
2 การจัดจำแนกและการหาชื่อวิทยาศาสตรของครัสเตเเชียนที่เป็นแพลงค์ตอนสัตว์ในน้ำจืด ที่พบในเชียงใหม่ = Classification and identification of freshwater crustacean zooplankton in Chiang Mai / เบญญรัตน์ อภิชาตนานนท์ / 2522 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอน -- วิจัย
ครัสเตเชียน
แพลงค์ตอน -- เชียงใหม่
3 การจัดตั้งปฏิบัติการเรื่องนิวเคลียร์แมกนิติครีโซแนซ์ = Laboratory set up for nuclear magnetic resonance / สุนทร กำลัง / 2522 /Full Text
Subject
แม่เหล็ก -- การทดลอง
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ -- การทดลอง
4 การถ่ายภาพโครงสร้างของสาร โดยใช้ออพติคัลทรานส์ฟอร์เมชันเทคนิก / สุรชัย สุดใจ / 2522 /Full Text
Subject
ผลึก -- วิจัย
5 การปรับปรุงแบบเรียนปฏิบัติการเคมีมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้สารเคมี / สิริกุล อาจมังกร / 2522 /Full Text
Subject
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
เคมี -- แบบเรียน
สารเคมี
เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
6 การเพาะเลี้ยงและเก็บรักษาโปรโตซัวจำพวกอมีบาและซิลิเอต บางชนิดเพื่อใช้ในการสอนและการวิจัย = Cultivation and maintenance of common species of amoebae and ciliates for teaching and research purposes / ฟองจันทร์ บุญญานุภาพ / 2522 /Full Text
Subject
สัตว์เซลล์เดียว -- วิจัย
7 การแยกสเตรอยด์จากใบชัยพฤกษ์ / อุบล พุ่มสะอาด / 2522 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
สเตอรอยด์ -- วิจัย
ชัยพฤกษ์
8 การรวมพลังงานแสงแดดโดยวิธีสะท้อนแสง = Solar energy collection by refletion / เฉลิมศักดิ์ เศวตรวรพฤทธิ์ / 2522 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์ -- วิจัย
9 การวิเคราะห์ปรอทโดยวิธีคัลเลอรีเมทรี และการกำจัดปรอทจากน้ำทิ้งของห้องปฏิบัติการเคมีและโรงงานอุตสาหกรรม / สุนทร ชูจันทร์ / 2522 /Full Text
Subject
ปรอท -- การวิเคราะห์
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
คัลเลอริเมตรี
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
ห้องปฏิบัติการ
โรงงาน
10 การวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุไนโตรเจนในดินปืนโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน = Determination of nitrogen in gunpower by neutron activation analysis / พิศุทธิ์ ดารารัตน์ / 2522 /Full Text
Subject
ธาตุ -- การวิเคราะห์
ดินปืน -- วิจัย
ไนโตรเจน -- การวิเคราะห์
นิวตรอน แอคติเวชัน
11 การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในสิ่งตีพิมพ์ = The Determination of lead in printed materials / ทิพย์วัลย์ เอกปัต / 2522 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
12 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปตัสเซียมในดินโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน = Determination of nitrogen, phosphorus and potassium in soil by neutron activation analysis / ประพันธ์ เตละกุล / 2522 /Full Text
Subject
ไนโตรเจน -- การวิเคราะห์
ฟอสฟอรัส -- การวิเคราะห์
โพแทสเซียม -- การวิเคราะห์
ดิน
กัมมันตภาพรังสี
13 การวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเคมีบางอย่างในปูนซีเมนต์และดินขาว โดยวิธีเอนทาลปิเมตริกติเตรชัน = Enthalpimetric determination of some chemical constituents in cement and China clay / นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ / 2522 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
ปูนซีเมนต์ -- การวิเคราะห์
ดินขาว -- การวิเคราะห์
เอนทาลปิเมตริกติเตรชัน
14 การศึกษาการขยายตัวเนื่องจากความร้อนและส่วนประกอบของดินเหนียวในภาคเหนือ = Study of thermal oxpansion and composition of clays in Northern Thailand / กำธร สุวรรณชวลิต / 2522 /Full Text
Subject
ดินเหนียว -- วิจัย
ดินเหนียว -- ไทย (ภาคเหนือ)
15 การศึกษาการแบ่งส่วนของทีซีโรโทโพโลยี่แบบจำกัด / พันธุ์ศักดิ์ สุทธิประภา / 2522 /Full Text
Subject
โทโพโลยี -- วิจัย
16 การศึกษาโคแฟคเตอรัล เมตริกซ์ / มณฑล อนันต์ / 2522 /Full Text
Subject
พีชคณิต -- วิจัย
โคแฟคเตอรัลเมตริกซ์ -- วิจัย
แมตริกซ์
17 การศึกษาซาโปจีนินในใบของอากาเว่ที่พบในเชียงใหม่ / สุวรรณ์ คงมี / 2522 /Full Text
Subject
ชีวเคมี -- วิจัย
อากาเว่ -- วิจัย
ซาโปลีนิน
อากาเว่ -- เชียงใหม่
18 การศึกษาเซ็ตกึ่งเปิดและความกึ่งต่อเนื่องในโทโพโลจิคัลสเปซ / ลัคนา ลิ้มมณี / 2522 /Full Text
Subject
โทโพโลยี -- วิจัย
เซต
19 การศึกษาตัวต้านทานผลิตจากส่วนผสมของเซรามิคส์และผงโลหะ (Cr, Pd) = Study of cermet resistor (Cr, Pd) / อิสระ อินลุเพท / 2522 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- วิจัย
เครื่องเคลือบดินเผา -- วิจัย
20 การศึกษาตัวต้านทานผลิตจากส่วนผสมของเซรามิคส์และผงโลหะ (Sb-Mg) = Study of cermet resistors (Sb-Mg) / สุนทรศักดิ์ สุขสุชะโน / 2522 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- วิจัย
เครื่องเคลือบดินเผา -- วิจัย


Page : 1 2 3 4