ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 61 รายการ จากคำว่า 2521

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Thermal conductivity of ceramics / Anusak Hongsa-ngiam / B.E. 2521 (1978) /Full Text
Subject
Heat -- --Transmission
Ceramics
2 การเก็บรวบรวมและหาชื่อวิทยาศาสตร์ของเห็ดกินได้และเห็ดพิษบริเวณดอยสุเทพและดอยปุย / ปราณี กุศลรัตน์ / 2521 /Full Text
Subject
เห็ด -- วิจัย
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
3 การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างโลหะบางตัวกับ EGTA = Complex formations of EGTA with some metals / กัลยาณี ตรีรัตนพันธ์ / 2521 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะ
4 การใช้ข้อมูลการนำไฟฟ้าในการหาโครงสร้างของสารประกอบโลหะเชิงซ้อน = The Use of conductivity data for the structure determination of metal complexes ภานุเดช หงษาวงศ์ / ภาณุเดช หงษาวงศ์ / 2521 /Full Text
Subject
โลหะ -- วิจัย
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
สารประกอบเชิงซ้อน
5 การปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของแอมโมเนียมคลอไรด์ = The Growth of the single crystal of ammonium chloride / ยรรยงค์ ภู่เจริญ / 2521 /Full Text
Subject
ผลึก -- วิจัย
แอมโมเนียมคลอไรด์
6 การผลิตเห็ดแผ่นและการนำเห็ดแผ่นมาประกอบอาหารบางชนิด = Mushroom sheet production and it's cookery for some dishes / อรพิน อำพันธ์ / 2521 /Full Text
Subject
เห็ด -- วิจัย
การปรุงอาหาร
7 การแยกโปตัสเซียมและโซเดียมออกจากหินเกลือจากแหล่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The Separation of potassium and sodium form the rock salts in the Northeast of Thailand / อาคม วามะลุน / 2521 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
ห้องปฏิบัติการเคมี
โพแทสเซียม
โซเดียม
หินเกลือ
8 การเลี้ยวเบนของแสงแบบเฟรสเนล = Fresnel diffraction / เอี่ยม ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ / 2521 /Full Text
Subject
แสง -- วิจัย
9 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุซิลิคอนในแร่สังกะสี ซิลิเกต โดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น = Determination of silicon in hemimorphite by neutron activation analysis / วิจิตร ว่องอนุกุล / 2521 /Full Text
Subject
ธาตุ -- การวิเคราะห์
สังกะสี -- วิจัย
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
ซิลิกอน -- การวิเคราะห์
10 การศึกษาเกี่ยวกับดาวแปรแสง / พรพจน์ พจนามาตร์ / 2521 /Full Text
Subject
ดาวแปรแสง -- วิจัย
ดาราศาสตร์ -- วิจัย
11 การศึกษาของอินฟราเรดของซัลฟาโตและคาร์โบเนโตคอมเพล็กซ์บางตัวของโคบอลต์ (III) = Infrared studies of some sulphato and carbonate complexes of cobalt(III) / สุรินทร์ ทรัพย์สัณฐิติกุล / 2521 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
โคบอลต์ -- วิจัย
รังสีอินฟราเรด
12 การศึกษาความแกร่งของเซรามิคส์ = Investigation of strength properties of ceramics / บุญธรรม อิงคเวชชากุล / 2521 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- วิจัย
13 การศึกษาเครื่องวัดรังสีชนิดโซลิคสเตทแบบเซอร์เฟซแมร์รีเออร์ = Study of surface barrier solid state detector / ทองม้วน นาเสงี่ยม / 2521 /Full Text
Subject
กัมมันตภาพรังสี -- วิจัย
14 การศึกษาแคตตาไลติด เทอร์โมเมตริก ติเตรชั่น เพื่อใช้เป็นวิธีหาปริมาณไอโอดีน ในระดับไม่โคกรัม / ดุสิต ภู่ตระกูล / 2521 /Full Text
Subject
ไอโอดีน -- วิจัย
15 การศึกษาจุดลิมิตและวงกลมลิมิตของสมการอนุพันธ์ อันดับสอง / สุธา สุวรรณบท / 2521 /Full Text
Subject
สมการเชิงอนุพันธ์ -- วิจัย
คณิตศาสตร์ -- วิจัย
แคลคูลัส
16 การศึกษาชีวประวัติและการทำลายสนของต่อสน Nesodiprion biremis (Konow), Gilpinia marshalli Forsius, and Diprions sp. = Studies on life history and pine destruction of pine sawflies : Nesodiprion biremis (Konow), Gilpinia marshalli Forsius, and Diprions sp. / สกุล มูลแสดง / 2521 /Full Text
Subject
ต่อสน -- วิจัย
แมลง -- วิจัย
สน
17 การศึกษาซิมเมตริกกรุ๊ปปอยด์และซิมเมตริกริง = Study of symmetric groupoids and rings / วรชัย ยงพิทยาพงศ์ / 2521 /Full Text
Subject
พีชคณิต -- วิจัย
ซิมเมตริก -- วิจัย
18 การศึกษาเดมซ์โทโพโลยี่ / สหัส เลิศปรีชา / 2521 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- วิจัย
โทโพโลยี -- วิจัย
19 การศึกษาทางเคมีและจุลชีวะของสารละลายที่ใช้ดองแตงกวา = Chemical and microbiological studies of cucumber preserving solution / เกรียงศักดิ์ อิ่มใจ / 2521 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
จุลชีววิทยา -- วิจัย
อาหาร -- การเก็บและรักษา -- วิจัย
สารละลาย (เคมี)
แตงกวา -- การเก็บและรักษา
20 การศึกษาทางอินฟราเรดและไคเนติกของสารประกอบเชิงซ้อนของมิว-อะมิโด-มิว-คาร์บอกซีเลโต-บีส เตดระแอมมีนโคบอลต์ (III) = Infrared and kinettic studies of-M-Amido-M-carboxylato-bis [tetra-emminecobalt (III)] complexes / พรทิพย์ นุ่มนวล / 2521 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย
สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย
รังสีอินฟราเรด
ปฏิกิริยาเคมี


Page : 1 2 3 4