ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า 2519

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Detection of cymbidium mosaic virus (CyMV) form the in vitro culture of small shoot aspex of Dendrobium pompadour by infectivity test = การตรวจสอบหาซิมบิเดียมโมเสคไวรัสจากกล้วยไม้ปอมปาดัวร์ที่ใช้ยอดขนาดเล็กเลี้ยงในหลอดทดลอง โดยวิธีทำให้เกิดโรคบนพืชทดสอบ / Ratana Utayanugol / 2519 [1976] /Full Text
Subject
Cymbidium mosaic virus.
Cymbidium mosaic diseases.
Orchids -- Diseases and pests.
Plant viruses.
2 การทดลองแบบแกมม่า-แกมม่า แองกูลาร์คอร์รีเลชั่น เพื่อหาสปินและพาริติ์ของนิวไคลด์บางตัว = Gamma-Gamma Angular correlation experiment to determine spin and parity of some nuclides / กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล / 2519 /Full Text
Subject
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
3 การวัดความชื้นในดินภาคสนามโดยใช้มาตราวัดความชื้น แบบนิวตรอน / ชาญณรงค์ ธรรมพนิชวัฒน์ / 2519 /Full Text
Subject
ดิน
ความชื้นในดิน
4 การวิเคราะห์หาปริมาณโปตัสเซียม ฟอสเฟตและไนเตรดในดินนา โดยวิธีแอบซอฟชั่นสเปคโตรโฟโตเมททรีแล / โชคดี แสงไสย / 2519 /Full Text
Subject
ดิน -- วิจัย
โพแทสเซียม
ฟอสเฟต
ไนเตรต
แอบซอฟชั่น สเปกโตรโฟโตเมททรี
ไอออนซีเลคทีฟอีเล็กโตรด
5 การศึกษาทางสเปคโตรสโคบี้ของสารประกอบคอมเพลกของโลหะทรานซิชั่นบางตัว = Spectroscopic studies of some transition metal complexes / สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ / 2519 /Full Text
Subject
อนินทรียเคมี
โลหะ -- การวิเคราะห์
สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะทรานซิชัน
การวิเคราะห์สเปกตรัม
6 การศึกษาโฟโตไลซิสของยูเรไนล์ออกซาเลท = The Photolysis of Uranyl Oxalate / เกษม นิธิปฏิคม / 2519 /Full Text
Subject
ยูเรไนล์ออกซาเลท
7 การสังเคราะห์ 6, 7-ไดเมทธอกซี่ควินนาโซลีน-4-เอไมด์ = Synthesis of 6, 7-Dimethoxyquinazolone-4-amide / ภาวิณี คณาสวัสดิ์ / 2519 /Full Text
Subject
ไดเมทธอกซีควินนาโซลีน
8 การหาปริมาณรวมของปรอทในปลาน้ำจืดบางชนิดโดยวิธีโคลด์เวเพอร์อะตอมมิคแองซอฟชั่นสเปคโตรโฟโตเมตรีย์ = The Determination of total mercury in some freshwater fishes by Cold Vapor Atomic Absorption Spectrophotometry / วิโรจน์ ปิยวัชรพันธุ์ / 2519 /Full Text
Subject
ปรอท
อนินทรียเคมี
ปลาน้ำจืด
โคลด์เวเพอร์อะตอมมิคแอบซอพชันสเปคโตรโฟโตเมตรี


Page : 1