ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 50 รายการ จากคำว่า 2018

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Analysis of price setting of accommodations in major tourism cities in Europe using Hedonic Price Model = การวิเคราะห์การตั้ งราคาของโรงแรมที่พักในเมืองท่องเที่ยวสําคัญ ในยุโรปด้วยแบบจําลองราคาฮีดอนนิก / Pichapun Deachpun / 2018 /Full Text
Subject
Hotels -- Price
Hotels -- Mathematical models
Hotel industry -- Mathematical models
Hotels -- Europe
2 Analyzing correlation between Thailand and ASEAN-5 equity markets returns with the gravity model = การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ผลตอบแทนตลาดหุ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศในอาเซียน 5 โดยใช้แบบจำลองแรงดึงดูด / Dulyagul Khabwang / The 2018 /Full Text
Subject
Stock exchanges
Investments, Foreign
3 Antibody response of ducks vaccinated with influenza H5N1 virus vaccine = การตอบสนองของภูมิคุ้มกันในเป็ดที่ได้รับวัคซีนไวรัส ไข้หวัดใหญ่ชนิด H5N1 Huynh Thi Thanh Hoa / Huynh, Thi Thanh Hoa / The 2018 /Full Text
Subject
Ducks -- Vaccination
Vaccination of animals
Influenza H5N1
4 Assessment of lipid in liver and serum of overweight persons by proton nuclear magnetic resonance spectroscopy technique = การประเมินระดับไขมันในตับและซีรัมของผู้ที่มีน้ำหนักเกินโดยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโตรสโคปี / Duanghathai Pasanta / The 2018 /Full Text
Subject
X-ray spectroscopy
Protons
5 Assessment of root surface areas of patients exhibiting normal anterior overbite with normal vertical configuration, and of those exhibiting anterior open bite with open vertical configuration using cone beam computed tomography = การประเมินพื้นที่ผิวรากฟันของผู้ป่วยที่มีฟันหหน้าสบเหลื่อมแนวดิ่งปกติร่วมกับโครงสร้างขากรรไกรแนวดิ่งแบบปกติและของผู้ป่วยที่มีฟันหน้าสบเปิดร่วมกับโครงสร้างขากรรไกรแนวดิ่งแบบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Piyadanai Suteerapongpun / The 2018 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Dental hygiene
Tomography
Three-dimensional display systems
6 Bone thickness at infrazygomatic crest sites in Thai growing unilateral cleft lip and palate patients with class III skeletal pattern using cone beam computed tomography = ความหนาของกระดูกบริเวณสันกระดูกโหนกแก้มส่วนใต้ในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวซึ่งยังมีการเจริญเติบโตที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 3 จากการศึกษาโดยโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Chanachol Trirattanapradit / The 2018 /Full Text
Subject
Cone-Beam Computed Tomography -- Methods
Cleft lip
Cleft palate
Jaws
7 Carbon sequestration potentials of some common urban tropical tree species for climate change mitigation in Chiang Mai = ศักยภาพการสะสมคาร์บอนของต้นไม้เขตร้อนบางชนิดในเขตเมืองเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ Moses Gogonya / Moses, Gogonya / The 2018 /Full Text
Subject
Trees -- Chiang Mai
Carbon sequestration
Chiang Mai -- Climate
8 Characterization and evaluations of detoxification mechanisms of Arsenic resistant bacteria and their effects on Arsenic accumulation in carrot = การจำแนกลักษณะและการประเมินกลไกในการลดความเป็นพิษของแบคทีเรียต้านทานอาร์ซินิกและผลของเชื้อต่อการสะสมอาร์ซินิกในแครอท / Yupa Chromkaew / The 2018 /Full Text
Subject
Carrot -- Arsenic content
Arsenic
9 Chemosensitizing effects of crebanine and its analogues in human drug resistance ovarian cancer cells = ผลการเพิ่มความไวต่อยาเคมีบำบัดของครีบานีนและแอนะล็อกในเซลล์มะเร็งรังไข่มนุษย์ที่ดื้อยา May Thuu Mon / May, Thuu Mon / The 2018 /Full Text
Subject
Chemotherapy
Cancer -- Chemotherapy
10 Chromosomal aberration affected from mercury and arsenic in some frog species from artisanal gold mining areas of Pichit Province, Thailand = ความผิดปกติของโครโมโซมที่ได้รับผลจากปรอทและสารหนูในกบบางชนิด จากพื้นที่เหมืองแร่ทองคำพื้นบ้าน จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย Hassaan Abdul Muhsin / Hassaan, Abdul Muhsin / The 2018 /Full Text
Subject
Mines and mineral resources
Mercury
Arsenic
Chromosomes
11 Comparative analysis of relationship between income inequality and economic growth in China and India = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างความไม่เท่าเทียมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอินเดียและจีน Li Liu / Li, Liu / The 2018 /Full Text
Subject
Economic development
India -- Economic conditions
China -- Economic conditions
12 Comparison of two designs of mechanics for the intrusion of six maxillary anterior teeth using mini-screw anchorage, using the finite element method = การเปรียบเทียบกลไกการเคลื่อนฟัน 2 ชนิดในการดันเข้าของฟันหน้าบน 6 ซี่ด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูก วิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ / Suparat Sakdakornkul / 2018 /Full Text
Subject
Dental implants
Finite element method
Orthodontics
Alkaline Phosphatase
13 Contemporary art Creation from Lanna wisdom's Mueang Fai irrigation = การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากภูมิปัญญาเหมืองฝายล้านนา / Sarawut Roopin / The 2018 /Full Text
Subject
Local wisdom -- Thailand, Northern
Dam -- Thailand, Northern
Arts, Modern
Thailand, Northern -- Social life and customs
14 Determinants of carbon dioxide emission in an open economy: empirical evidence from China = การกำหนดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเศรษฐกิจแบบเปิด: กรณีศึกษาประเทศจีน Zihe Li / Zihe, Li / The 2018 /Full Text
Subject
Economic development
Carbon dioxide
15 Development of a community-based model for preventing sexual risk behaviors among adolescents = การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเด็กวัยรุ่น / Saowaluck Settheekul / The 2018 /Full Text
Subject
Sex instruction for teenagers
Adolescence
16 Development of ferritemetal vanadate composite photocatalysts for organic compounds degradation = การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของวัสดุผสมเฟอร์ไรต์และโลหะวานาเดตสำหรับการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ / Umaporn Lamdab / The 2018 /Full Text
Subject
Organic compounds
Photocatalysis
Manganese
Metals
Ferrite
17 Development of gas diffusion flow injection system coupled with conductivity and fluorometric detection for determination of some ions in natural water = การพัฒนาระบบแก๊สดิฟฟิวชันโฟลอินเจ๊กชันร่วมกับการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าและฟลูออโรเมทริกสำหรับการหาปริมาณไอออนบางชนิดในน้ำธรรมชาติ / Wasin Somboot / The 2018 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Ions
Gas flow
Electric conductivity
18 Development of green robusta coffee bean (Coffea canephora) extract loaded in nanostructured lipid carriers with antioxidant activity and increasing skin permeation = การพัฒนาตำรับอนุภาคนาโนจากไขมันแข็งที่กักเก็บสารสกัดเมล็ดกาแฟ โรบัสต้าดิบที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง / Nichcha Nitthikan / The 2018 /Full Text
Subject
Plant extracts
Oxidation
Nanoparticles
Antioxidants
Coffee
Nanomedicine
19 Development of isoflavone aglycones production from soy germ using b-glucosidase from bacillus coagulans PR03 and application for elderly health drink = การพัฒนาการผลิตไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนจากจมูกถั่วเหลืองด้วยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากเชื้อ Bacillus coagulans PR03 และประยุกต์ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / Supakit Chaipoot / The 2018 /Full Text
Subject
Soybean -- Processing
Isoflavones
Beverages
20 Development of metal tungstate-based composite films for organic compounds degradation = การพัฒนาฟิล์มวัสดุผสมที่มีโลหะทังสเตทเป็นฐานสำหรับการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ / Sudarat Issarapanacheewin / The 2018 /Full Text
Subject
Tungsten


Page : 1 2 3