ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 216 รายการ จากคำว่า 2017

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparison of ASEAN tourists behavior travelling to Thailand = การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย / Nunnicha Buaong / The 2017 /Full Text
Subject
Tourists -- Behavior
2 A Model of developing instructional competencies of teachers in multi-ethnic classrooms = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ / Parichart Suwanma / The 2017 /Full Text
Subject
Teaching
Teachers
Activity programs in education
3 A Model of learning organization for early childhood private schools, Chiang Mai Province = รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ / Natchakamon Chaijeena / The 2017 /Full Text
Subject
Early childhood education -- Chiang Mai
Education, Preschool -- Chiang Mai
Kindergarten -- Chiang Mai
Private schools -- Chiang Mai
4 A Novel string grammar fuzzy clustering = การจัดกลุ่มฟัซซีเชิงไวยากรณ์แบบสายอักขระแบบใหม่ / Atcharin Klomsae / The 2017 /Full Text
Subject
Fuzzy logic
Fuzzy systems
Fuzzy numbers
5 A Space making of karenni refugees' identities: a case study of Ban Mai Nai Soi Camp = การสร้างพื้นที่อัตลักษณ์ของผู้ลี้ภัยคะเรนนี: กรณีศึกษาของค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย / Kultida Niwitkulnipa / The 2017 /Full Text
Subject
Ethnic groups
Refugees
Identity (Philosophical concept)
6 A Stochastic exponential growth model for prediction of time-dependent internet user numbers = แบบจำลองการทำนายจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยวิธีสโตแคสติกเอ็กโพแนนเซียล / Wiriyaporn Wonggattaleekam / The 2017 /Full Text
Subject
Internet
Computer networks
Stochastic processes
7 A Training model for enabling registered nurses to use Yoga in developing children with neurodevelopmental disorders = รูปแบบการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพในการใช้โยคะเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการระบบประสาท / Saowalak Langgapin / The 2017 /Full Text
Subject
Hatha yoga for children
8 Accuracy quantification of deformable image registration on megavoltage computed tomography images for nasopharyngeal carcinoma adaptive radiotherapy applications = ความถูกต้องของการซ้อนทับภาพชนิดเปลี่ยนรูปร่างของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับเมกะโวลต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนแผนรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก / Wannapha Nobnop / 2017 /Full Text
Subject
Nasal fossa -- Cancer
X-rays
9 Agreement of commonly used prediction equations for spirometry interpretations in Thai people = ความสอดคล้องของสมการทำนายที่นิยมใช้สำหรับการแปลผลสไปโรเมตรีย์ในคนไทย / Warawut Chaiwong / 2017 /Full Text
Subject
Spirometry
10 All maximal completely regular submonoids of generalized hypersubstitutions of type (n) = โมนอยด์ย่อยปรกติแบบบริบูรณ์ใหญ่สุดทั้งหมดของไฮเพอร์สับสติวชันที่วางนัยทั่วไปชนิด (n) / Pornpimol Kunama / The 2017 /Full Text
Subject
Set functions
Green's functions
Mathematics
Monoids
Algebra
11 Ambulation in children with Cerebral Palsy: prognostic predictors and clinical prediction rule = การเดินในเด็กสมองพิการ: ปัจจัยทำนายและเกณฑ์ทำนายทางคลินิก / Orawan Keeratisiroj / 2017 /Full Text
Subject
Child care
Cerebral palsied children
12 An Analysis of the relationship between education expenditure and the economic growth of the peoples republic of China = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน Rujun Xu / Rujun, Xu / 2017 /Full Text
Subject
Education -- Cost
Students -- Cost
China -- Economic conditions
13 Analysis of elemental composition of PM2.5 and ash samples from biomass burning in open-system combustion chamber for estimation of pollutant emission = การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของตัวอย่างฝุ่นพีเอ็ม2.5และเถ้าจากการเผาชีวมวลในเตาเผาระบบเปิด เพื่อประมาณการปลดปล่อยสารมลพิษ Mohammad Zahir Akbari / Mohammad, Zahir Akbari / The 2017 /Full Text
Subject
Incineration
Dust
Biomass
Air -- Pollution
14 Analysis of happiness and production in economic sectors: Evidence from asia = การวิเคราะห์ความสุขและการผลิตในภาคเศรษฐกิจ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากเอเชีย / Varith Pipitpojanakarn / The 2017 /Full Text
Subject
Asia -- Economic conditions
Thailand -- Economic conditions
15 Analysis of Io's magnetic footprint features using VIPAL magnetic field model = การวิเคราะห์ลักษณะฟุตปริ้นท์แม่เหล็กไอโอโดยใช้แบบจำลองสนามแม่เหล็กไวพอล / Chaiyaporn Sukollapun / The 2017 /Full Text
Subject
Magnetic fields
Carbon footprint
16 Analysis of therelationship betaween economic growth and trading in ASEAN countries plus China, Korea, and Japan = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าในประเทศกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น Niang San Cing / Niang, San Cing / The 2017 /Full Text
Subject
International economic relations
Economic development
17 Application of alpha-repeat protein as antiviral molecules against HIV-1 targeting viral assembly or maturation = การประยุกต์ใช้แอลฟารีพีทโปรตีนเป็นโมเลกุลต้านไวรัสเอชไอวี 1 โดยมุ่งเน้นกระบวนการประกอบอนุภาคหรือการสร้างไวรัสที่สมบูรณ์ / Sudarat Hadpech / The 2017 /Full Text
Subject
HIV (Viruses)
Antiviral agents
18 Application of multiple self-organizing maps for classification of soil samples from the North and Northeast of Thailand based on their physical and chemical properties = การประยุกต์มัลติเพิลเซล์ฟออร์กาไนซิงแมพส์สำหรับการจำแนกดินตัวอย่างจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยสมบัติทางกายภาพและทางเคมี / Chanida Krongchai / The 2017 /Full Text
Subject
Soils -- Classification
Soils -- Thailand, Northern
Soils -- Thailand, Northeastern
19 Application of plasma technology for elimination of pesticide residues and inactivation of colletotrichum gloeosporioides in mango (CV. Naam Dok Mai)= การประยุกต์พลาสมาเทคโนโลยีเพื่อกำจัดยาฆ่าแมลงตกค้างและยับยั้งเชื้อรา colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ำดอกไม้ Phan Thi Kim Khanh / Phan, Thi Kim Khanh / The 2017 /Full Text
Subject
Plasma (Ionized gases)
Fungi
Insecticides
20 Approximation of Garcia-Falset constants on interpolation spaces = การประมาณค่าของค่าคงตัวการ์เซีย-ฟอลเซทบนปริภูมิอินเตอร์โพเลชัน / Panu Intisang / The 2017 /Full Text
Subject
Interpolation
Mathematics
Numerical analysis


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11